Základní pravidla hry
 1. Kolonie Darkfort (dále též „hra“) je internetová online hra založená na reáliích světově známého fenoménu Star Treku.
 2. Kolonie Darkfort je řízena administrátory hry. Za administrátory hry vystupuje výhradně hlavní administrátor nebo administrátory zvolený zástupce. Rozdělení zastupování je dáno vnitřním ustanovením administrátorů
 3. Ačkoliv je hra založena na reáliích Star Treku, existují ve hře jisté odchylky. Jejich účelem je zejména hru více zpřístupnit i méně znalým hráčům, udělat ji hratelnější, případně technicky proveditelnou. Z těchto a dalších důvodů není proto možné požadovat plné uznání všech reálií Star Treku.
 4. Hra musí být hrána a užívána čestným a morálním způsobem. Z toho důvodu je zakázáno zejména následující:
  4.1 jakékoliv pokusy o „nabourání“ hry, a to včetně skriptů, sledovacích programů apod.,
  4.2 jakékoliv zneužívání chyby hry (systému, kódu atd.),
  4.3 jakékoliv zneužívání systému hry (př. vložení reklam do fór, interních komunikací atd.)
 5. Administrátoři hry nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv příspěvky hráčů do hry. Administrátoři hry také nenesou žádnou odpovědnost za poškození hráčova hracího zařízení (zejména viry, spyware apod.), které vznikne nebo vzniknout může z hraní či užívání hry.
Obecná pravidla
 1. 1. Principem hry je pro kadety získávání bodů za aktivitu. Tato je pro ně primárním zdrojem bodů. Každý kadet může dostat měsíčně až 25 bodů za svou aktivitu. Body uděluje instruktor po projednání s mladším instruktorem, v případě nejasností s komandantem AHF. Další možnosti získání bodů jsou:
  - z občasných soutěží, kdy je možno získat až 10 bodů,
  - za mimořádnou aktivitu při hraní hry (navrhuje instruktor nebo administrátor), maximálně však 50 bodů
 2. Po dosažení limitu bodů vykoná kadet postupový test. Každý test může opakovat nejvýše dvakrát. Pokud neuspěje ani při třetím pokusu, bude mu bodový stav snížen na ročníkové minimum a musí opakovat celý ročník Akademie znovu a opět po dosažení limitu bodů se pokusit o vykonání testu.
 3. Principem hry pro důstojníky je dosažení co nejvyšší hodnosti ve svém oboru. Povyšování se řídí pravidly pro povyšování.
 4. Hráč je povinen být ve hře aktivní. Aktivita je sledována trojím způsobem:
  a) systémem, kdy hráč, který se nepřihlásí více jak měsíc, bude zařazen mezi neaktivní hráče a bude mu zaslán varovný e-mail, kde budou další instrukce, co má, případně nemá dělat;
  b) velitelem plavidla, kdy velitel plavidla sám operativně sleduje aktivitu své posádky a podle toho jedná;
  c) administrátorem, kdy administrátor sleduje aktivitu plavidla jako celku, zejména pak aktivitu velícího důstojníka.
 5. Pokud hráč neplní požadovanou aktivitu podle bodu písmena a) obecných pravidel a nevyužije instrukcí ze zaslaného e-mailu, bude jeho účet ve hře nenávratně smazán. Pokud hráč neplní požadovanou aktivitu podle bodu písmena b) obecných pravidel je na veliteli lodi, jak s ním naloží, jeho účet však smazán nebude. Pokud hráč neplní požadovanou aktivitu podle bodu písmena c) obecných pravidel, navrhne administrátor hry veliteli lodí jeho odvolání. Pokud je tímto hráčem sám
 6. velitel lodí, pak tohoto odvolává Inspektorát Hvězdné flotily. Ať už velící důstojník, nebo velitel lodí se může odvolat proti rozhodnutí první instance ke kolegiu.
 7. Na Kolonii Darkfort je upraveno plynutí času pro potřeby hry, tzv. herní čas. Herní čas plyne na hře 4x rychleji než čas normální, tedy 1 herní den = 6 normálních hodin. Herní čas je vyjádřen dvěma způsoby:
  a) klasicky vyjádřeným datem (ve tvaru dd/mm/rrrr), převedeným na herní čas,
  b) hvězdným datem.
Pravidla povyšování
 1. Povyšování se řídi výhradně těmito pravidly. Za mimořádných okolností může kolegium velitelů lodí 23. flotily na návrh velitele lodí (nikoho jiného) rozhodnout, že bude od pravidel upuštěno. To však musí být zdůvodněno a zveřejněno.
 2. Povyšování kadetů je popsáno v pravidlech Akademie.
 3. Povyšování důstojníků se obecně děje tak, že velící důstojník, pod kterým daná hráčská postava slouží, podá návrh na povýšení veliteli flotily. Tento návrh přijme a danou postavu povýší, nebo zamítne. O tomto úkonu spraví navrhující velitel hlavního administrátora hry a následně příslušný administrátor pošle svůj posudek veliteli flotily. Na povýšení není žádný nárok, ačkoliv je velitel dané lodi přesvědčen, že postava by si povýšení zasloužila.
 4. Lhůty pro povýšení jsou dány následovně, neplatí však pro velící důstojníky plavidel 23. flotily:
  a) z praporčíka na podporučíka není možné povýšit postavu, která v hodnosti praporčíka byla méně jak jeden herní rok;
  b) z podporučíka na poručíka není možné povýšit postavu, která v hodnosti podporučíka byla méně jak dva herní roky;
  c) z poručíka na nadporučíka není možné povýšit postavu, která v hodnosti poručíka byla méně jak tři herní roky;
  d) z nadporučíka na komandéra není možné povýšit postavu, která v hodnosti nadporučíka byla méně jak čtyři herní roky;
  e) z komandéra na kapitána není možné povýšit postavu, která v hodnosti komandéra byla méně jak osm herních roků.
  Po celou tuto dobu musí daný důstojník splňovat podmínky aktivity a přínosu pro loď.
 5. Hodnost kapitána je pro většinu postav konečnou hodností. Ve výjimečných případech a za mimořádných okolností může být postava povýšena i na komodora, případně vyšší hodnost. Na tomto se však musí shodnout celé kolegium velitelů lodí 23. flotily.
 6. Povýšení do hodnosti komandéra a vyšší není možné bez velitelského testu. Velitelský test může složit osoba v hodnosti poručíka nebo nadporučíka, a to výhradně na svou vlastní žádost. Velitelský test podrobuje žadatele náročným zkouškám a kritériím. Velitelský test je vyhodnocen nejméně 3 velícími důstojníky lodí 23. flotily. Bez doporučení nadpoloviční většiny hodnotících velících důstojníků, není možné povýšení na komandéra a výše.
 7. (6a) Každý z hodnotících velících důstojníků má právo do testu vložit otázky a podněty, o nichž se domnívá, že jsou pro test přínosné a vhodné. Musí je však nejdříve konzultovat s ostatními členy
 8. komise pro velitelské zkoušky a ti se nesmí vyjádřit vůči nim negativně. Pokud nejsou žádné otázky a podněty ze strany velících důstojníků v komisi, pak je test plně v rukou administrátorů.
 9. Povýšení velitelů lodí 23. flotily se děje na základě posudků vypracovaného administrátorem plavidla. Tento po každé ukončené misi musí zaslat hlavnímu administrátorovi a supervizoru pro prostor lodí 23. flotily vypracované hodnocení na velitele plavidla. Zbývající dva administrátoři toto hodnocení přezkoumají, a pokud nadpoloviční administrátorů vydá kladné hodnocení, bude veliteli flotily dodán návrh na povýšení velícího důstojníka. (Posuzuje tedy hlavní administrátor, supervizor a administrátor plavidla.) O povýšení pak rozhodne velitel flotily.
 10. Velitel se vždy povyšuje o jeden stupeň. Pokud se však administrátoři hry domnívají, že některý z velitelů si zaslouží povýšení o dva stupně, pak mohou o tomto nechat hlasovat všechny hráče, kteří se mohou účastnit voleb pro zvolení velitele lodí a komandanta Akademie. Je-li výsledek maximálně v poměru 3 hlasy pro a 1 proti, pak může být daný velitel povýšen o dva hodnostní stupně.
 11. Do hodnosti viceadmirála a výše je zapotřebí vyhlásit po doporučení administrátory a kolegiem velících důstojníků anketu, ve které musí být poměr pro povýšení maximálně 5 hlasů pro ku 1 hlasu proti. Hlasovat mohou opět všichni, kteří mohou hlasovat do voleb ohledně velitele flotily a komandanta Akademie. Nejvýše je možné však povýšit na admirála. Další povýšení není možné.
Velitel lodí 23. flotily
 1. Velitelem lodí 23. flotily (též „velitel“, případně „velitel lodí“ či „velitel flotily“) se může stát kterýkoliv velící důstojník lodi 23. flotily.
 2. Velitel je nejvyšší autorita Hvězdné flotily v sektoru kolonie Darkfort bez ohledu na hodnost. Je jediným, kdo může reprezentovat celý sektor a kdo může rozhodovat o důležitých záležitostech celého sektoru. Není oblasti, kde by velitel nemohl zasáhnout.
 3. Velitel je volen hráči hry, a to na dobu (reálného) půl roku. Volit může každý hráč hry, který dosáhl alespoň hodnosti kadeta 2. ročníku.
 4. Velitel může být odvolán z funkce pro neplnění si svých povinností či z jiného závažného důvodu kolegiem velitelů lodí 23. flotily. Pokud se pro odvolání vysloví alespoň 2/3 velitelů lodí, pak je velitel odvolán a jsou vypsány nové volby. Odvolání musí být zdůvodněno.
 5. Velitel vysílá lodě své flotily na mise. Též zajišťuje a je odpovědný za operativnost lodí pod svým velením. Pod jeho velením je kromě lodí také veškeré vybavení Hvězdné flotily, a to včetně personálního.
 6. Tentýž velitel může být zvolen maximálně dvakrát po sobě.
 7. Velitel povinně jmenuje svého zástupce, který v případě indispozice velitele jej zastoupí. Nastane-li taková situace, pak zástupce má veškeré pravomoci velitele.
 8. Velitel může pověřit některé velící důstojníky dílčími úkoly při organizaci v sektoru, a to i trvale.
 9. Velitel sleduje výkonnost jednotlivých plavidel, zejména potom vyvozuje z podávaných hlášení. Velitel je oprávněn povyšovat důstojníky 23. flotily, případně je na návrh či bez návrhu odvolat. V mimořádných případech může přistoupit až k degradování.
 10. Velitel je odvolací instancí proti rozhodnutí velícího důstojníka, který uložil jinému sankci – napomenutí, důtku, negativní zápis do záznamu apod. V takových případech si velitel může vyžádat i vyjádření administrátora.
 11. Při výběru nového velícího důstojníka je velitel lodi povinen vypsat výběrové řízení, a to včetně termínu podání přihlášek. Na pozdě podané přihlášky, nebo přihlášky neadekvátní nebude brán zřetel.
 12. Velitel flotily je po dobu výkonu své funkce jmenován kontradmirálem, pokud sám nemá vyšší hodnost.
 13. Velitel rozhoduje výhradně o příběhových (herních) záležitostech. K ničemu jinému není zmocněn.
 14. Velitel lodí vyřeší jemu zaslaný podnět do 14 reálných dnů od jeho obdržení. Je-li odůvodněně vyžádán posudek administrátora, prodlužuje se tato lhůta o jeden reálný týden, ve kterém administrátor doručí posudek.
 15. Velitel zveřejňuje svá rozhodnutí na úřední desce velitele lodí.
Kolegium velitelů lodí 23. flotily
 1. Kolegium velitelů lodí 23. flotily (dále jen „kolegium“) je nejvyšším příběhovým (herním) orgánem hry.
 2. Členem kolegia je každý velící důstojník plavidla 23. flotily. Jeho členství vzniká a zaniká dnem, kdy je jmenován velícím důstojníkem, případně tohoto postu zbaven. Nikdo jiný nemůže být členem.
 3. Kolegium je odvolací instancí proti rozhodnutí velitele lodí a komandanta AHF.
 4. Rozhodnutí kolegia jsou platná, vyjádří-li se alespoň nadpoloviční většina všech velících důstojníků, a to buď pro danou věc, nebo proti, nevyžadují-li pravidla jinak. Všechna ostatní rozhodnutí jsou neplatná.
 5. Kolegium krom případů, kdy mu tak svědčí pravidla (například při odvolání velitele lodí) nemůže rozhodovat prvoinstančně. (Tzn., není možné, aby rozhodovalo ve věci jako první.)
 6. Platné rozhodnutí kolegia je konečné a nelze se proti němu nijak bránit.
 7. Kolegium zveřejňuje svá rozhodnutí na úřední desce Akademie nebo velitele flotily podle toho, čeho se rozhodnutí týká.
 8. Kolegium vyřeší jemu zaslaný podnět do:
 9. a) 7 reálných dnů od jeho obdržení, jedná-li se o rozhodnutí kolegia, jímž odvolává velitele flotily nebo komandanta;
 10. b) 14 reálných dnů od jeho obdržení, jedná-li se o rozhodnutí, kterým kolegium může změnit rozhodnutí velitele flotily, kdy on sám rozhodoval jako první instance;
 11. c) 30 reálných dnů od jeho obdržení, jedná-li se o změnu pravidel.
 12. Je-li zapotřebí vyjádření administrátora, prodlužuje se lhůta o jeden reálný týden, ve kterém administrátor posudek vypracuje a dodá. O vypracování posudku musí být požádán.
Závěrečná a přechodná ustanovení pravidel
 1. O změně pravidel je kompetentní rozhodnout:
  a) jde-li o herní (příběhová) pravidla kolegium velitelů lodí na návrh velitele lodí či komandanta,
  b) jde-li o mimoherní pravidla administrátorský tým.
 2. Dojde-li k nejasnosti, které pravidlo je herní a které ne, pak rozhoduje administrátorský tým.
 3. U velících důstojníků, kteří ke dni uvedení těchto pravidel jsou v řádném velení plavidla 23. flotily, se má za to, že velitelskou zkoušku podle těchto pravidel (celku) vykonali.
 4. U komandérů a vyšších šarží, kteří ke dni uvedení těchto pravidel nemají složenou velitelskou zkoušku, se má za to, že velitelskou zkoušku nemají a jejich povýšení do vyšší hodnosti není bez zkoušky možné.
 5. U velících důstojníků cvičných lodí, kteří velí cvičné lodi k datu uvedení těchto pravidel a nemají hodnost poručíka či vyšší, se má za to, že splňují podmínky podle těchto pravidel.
 6. U kadetů 3. a 4. ročníku, kteří v době uvedení těchto plavidel jsou na lodích 23. flotily, nebo na ně do 2 reálných měsíců od uvedení těchto pravidel přejdou, se povyšování děje tak, že se na ně pohlíží jako na praporčíky. Mohou tedy být povýšeni po reálném čtvrt roce. Během doby, kdy jsou kadety 3. a 4. ročníku je jim propůjčena hodnost praporčíka.
 7. Rozhodnutí Rady 23. flotily, která byla vydána před uvedením těchto pravidel a která nejsou v rozporu s těmito pravidly, zejména pak vydání individuálních aktů (například zákazů velení atd.), zůstávají i nadále v platnosti.
 8. Velící důstojníci jednotlivých plavidel jsou povinni dohlédnout, aby si členové jejich plavidel upravili své záznamy v souladu s těmi pravidly.
 9. Registrováni hráči, pokud svůj účet do týdne od uvedení těchto pravidel nesmažou (opustí tak hru), souhlasí, že se registrovali podle těchto pravidel.
Zlatá pravidla
 1. Zlatá pravidla slouží jako nástroj poslední možnosti, jak upravit některou z oblastí, situací atd., které nejsou pravidly upravené či dostatečně upravené, přesto je však žádoucí je upravit.
 2. Zlaté pravidlo příběhové:
 3. „Ačkoliv chování či jednání postavy není v rozporu s některými nařízeními Hvězdné flotily a neporušuje přímo ducha principů Federace, může být nežádoucí chování či jednání postiženo velitelem lodí nebo komandantem akademie.“
 4. Zlaté pravidlo administrátorské:
 5. „Ačkoliv chování či jednání hráče není v rozporu s těmito pravidly, může být nežádoucí chování či jednání postiženo administrátorským týmem.“

Nahoru na začátek

DarkFort © 2003 - 2021 All rights reserved.