Instruktor
 • Instruktorem se může stát pouze hráč s hodností poručíka a vyšší.
 • Instruktor je jmenován do funkce komandantem. Komandant jej ve vyrozumovacím e-mailu seznámí s tím, na jaký post byl dosazen a co se od něj očekává, nebyly-li tyto skutečnosti již součástí (tzn., byly uvedeny) vyhlášeného výběrového řízení.
 • Instruktor vede kadety k principům a hodnotám řádného důstojníka Hvězdné flotily, stejně jako k principům a hodnotám Federace. Podle toho se také chová a jedná on sám.
 • Instruktor vede přidělené kadety, ročníky, případně přidělená cvičná plavidla. Rozsah jeho působnosti je dán komandantem Akademie, a to buď ve vyrozumovacím e-mailu, nebo dodatečně v pracovně komandanta.
 • Instruktor při přechodu kadeta do dalšího ročníku zapíše kadetovi hodnocení z daného ročníku. Z hodnocení musí být jasně patrno, jak si kadet vedl.

Adept
 • Adeptem se stává hráč, který se registroval do hry a podal přihlášku na AHF.
 • Každému adeptu je na Starbase 101, která je simulovanou Akademii Hvězdné flotily na Starbase 132, zpřístupněn vstupní test. Tento test je třeba splnit minimálně na 75%, aby byl adept přijat a zařazen do prvního ročníku Akademie Hvězdné flotily a jeho bodové konto je navýšeno na jeden bod. Tento test je možno opakovat vícekrát, s tím, že pauza mezi jednotlivými testy je jeden reálný týden.

Kadet
 • Pouze kadeti mohou být umístění do výcvikových simulací.
 • Kadet poslouchá příkazy komandanta a svého instruktora i mladšího instruktora. Snaží se získat co nejlepší vědomosti a svým výcvikem chce získat ty nejlepší předpoklady pro službu na lodi Hvězdné flotily Federace Spojených planet Kadet postupuje jednotlivými ročníky Akademie pomocí bodů, které získává buď:
  a) za aktivitu,
  b) z příležitostných soutěží,
  c) od komandanta.
 • Jakmile kadet dosáhne limitového počtu bodů, je mu zpřístupněn test. Je-li při něm neúspěšný, pak má 2 opravné pokusy. Nepodaří-li se mu projít ani přes tyto dva opravné pokusy, pak je vrácen na začátek ročníku, a to včetně bodů.
 • V každém ročníku, kromě závěrečného se vykonávají dva testy. Oba mají své stanovené hranice, obvykle tak bývá při dosažení 50 % bodů nutných pro postup v daném ročníku (rozdíl mezi body, které kadet má při ukončení jednoho ročníku a počet bodů pro ukončení daného ročníku) a na konci daného ročníku. V závěrečném čtvrtém ročníku se pak skládá pouze jeden test, který je zpřístupněn na konci ročníku. Tento test je zaměřen především na obor, který má hráč uveden jako hlavní specializaci.
 • Během výcviku si kadet vybírá svou specializaci, které by se chtěl věnovat. Vybírá si specializaci hlavní a vedlejší. Obory Akademie jsou následující:
  a) navigace,
  b) zdravotnictví (lékařství a poradenství),
  c) věda,
  d) technika (inženýrství),
  e) operace,
  f) taktika a bezpečnost.
 • Konečně místo na lodi flotily však kadet nemusí ve svém oboru dostat a je jen na něm a velícím důstojníkovi lodě flotily, zdali jej přijme i na jiný post, než na který byl cvičen.
 • Kadet může být za nevhodné chování či jednání během výcviku na návrh instruktora vyloučen z Akademie komandantem. Stane-li se tak, pak musí celou Akademii opakovat znovu. Je-li vyloučen z Akademie po druhé, není opětovné nastoupení na Akademii možné.

Ročníky Akademie
 • První ročník
  1. Kadet je do prvního ročníku zařazen rozhodnutím komandanta.
  2. Počet bodů, které musí kadet získat pro postup do dalšího ročníku, je 35.
  3. První test je zpřístupněn po dosažení 19 bodů.
  4. Kadet je v prvním ročníku zejména seznámen s:
   • a) hrou a principy hry,
   • b) pravidly,
   • c) principy a hodnotami Hvězdné flotily a Federace,
   • d) nařízeními Hvězdné flotily a jejími strukturami,
   • e) základními mocnostmi, které obklopují Federaci.
  5. Pro splnění testů jsou stanoveny následující hranice:
   • a) pro první test je pro úspěšné složení nutnost dosáhnout alespoň 80%,
   • b) pro druhý test je pro úspěšné složení nutnost dosáhnout alespoň 80%.
  6. Kadet prvního ročníku může být okamžitě, pakliže to personální situace umožňuje, z rozhodnutí komandanta zařazen do výcviku na cvičné lodi.


 • Druhý ročník
  1. V druhém ročníku vykonává kadet společně s ostatními kadety druhého ročníku službu na cvičné lodi.
  2. Počet bodů, které musí kadet mít pro postup do dalšího ročníku, je 75.
  3. První test je zpřístupněn při dosažení hranice 55 bodů.
  4. Pro splnění testů jsou stanoveny následující hranice:
   • a) pro první test je pro úspěšné složení nutnost dosáhnout alespoň 80%,
   • b) pro druhý test je pro úspěšné složení nutnost dosáhnout alespoň 85%.
  5. Během druhého ročníku v souladu s instrukcemi instruktora je kadet povinen si vypracovat svůj životopis (záznam). Životopis podléhá schválení instruktora. Ten zejména zkontroluje, zdali informace v životopise (záznamu) jsou s přihlédnutím k vlastní kreativitě kadeta, reálnosti a možnostem reálií ST akceptovatelné. Není-li životopis (záznam) akceptovatelný, pak kadet nesmí opustit daný ročník.
  6. Instruktor též kadeta obeznámí s APC postavami. APC postavy bude moci kadet na zkoušku mít ve 3. ročníku Akademie, kdy si založí svou APC postavu a bude mu umožněno za ni hrát.


 • Třetí ročník
  1. Po úspěšněm složení závěrečného testu druhého ročníku a postupu do třetího ročníku je určena kadetova hlavní specializace dle prvního hlavního postu, který kadet na cvičné lodi zastává. O tomto se automaticky učiní záznam ( do Osobního záznamu). Pakliže byl v době složen testu kadet na postu řadového důstojníka či nezařazen do výcvikové simulace, je specializace určena ihned po umístění některého z hlavních postů.
  2. Komandant může na žádost instruktora jedenkrát změnit kadetovu specializace dle aktuálního ( nového ) postu, pouze však u kadetů třetího ročníku.
  3. Počet bodů, které musí kadet mít pro postup do dalšího ročníku, je 120.
  4. První test je zpřístupněn po dosažení 100 bodů.
  5. Pro splnění testů jsou stanoveny následující hranice:
   • a) pro první test je pro úspěšné složení nutnost dosáhnout alespoň 80%,
   • b) pro druhý test je pro úspěšné složení nutnost dosáhnout alespoň 85%.
  6. Kadeti musí pochopit ovládání a systém APC postav a být schopni jej využívat v souladu s pravidly.
  7. Na konci třetího ročníku v dostatečném časovém předstihu (2 – 3 reálné týdny) je povinen instruktor odeslat komandantovi návrh na propuštění kadeta do 4. ročníku s přidělením na některou z flotilních lodí, kde kadet bude vykonávat svůj 4. ročník. Komandant toto buď schválí a kadeta do 4. ročníku pustí, nebo toto neschválí a uvede věcné důvody a překážky, pro které tak neučinil. Instruktor ve spolupráci s kadetem je pak co nejrychleji napraví, aby bylo možné propuštění do dalšího ročníku.


 • Čtvrtý ročník
  1. Po postupu do čtvrtého ročníku, a na doporučení instruktora, požádá kadet komandanta o přidělení na praxi na loď 23.flotily. Ten pak v závislosti na potřebách flotily a po domluvě s danými velícími důstojníky i samotným kadetem přidělí umístění na loď flotily na jeden z hlavních postů, případně na pozici řadového důstojníka.
  2. Obor dle postu přidělení se stává kadetovou vedlejší specializací a provede se o tom patřičný zápis do osobního záznamu. Kadetům na pozici řadového důstojníka se tato specializace určí ve chvíli obsazení jednoho z hlavních postů.
  3. Komandat má možnost jedenkrát změnit vedlejší specializace, pouze však u kadetů čtvrtého ročníku.
  4. Bez určení specializace a s tím spojené praxe nelze postoupit závěrečný oborový test a tím tak ukončit studium na Akademii Hvězdné flotily.
  5. Počet bodů, které musí kadet mít, aby mohl ukončit akademii a skládat postupový test na praporčíka, je 160.
  6. Během čtvrtého ročníku se vykonává pouze jeden test, a to test závěrečný. Tento test je zaměřen výhradně na oblasti v oboru určeném hlavní specializací. V něm je potřebná úspěšnost k ukončení akademie stanovena na 70 %. Pokud je test splněn alespoň na 90%, ukončí kadet Akademii s vyznamenáním.
  7. Do záznamu kadeta při udělení důstojnického patentu je uvedeno, zdali promoval na akademii s „vyznamenáním“ či jen absolvoval a v jakém oboru.
Zvláštní ustanovení o Akademii Hvězdné flotily
 • Komandant Akademie je trvale postava kapitána Nicholase LaCroix. Tuto postavu získává ten hráč, který je hráči hry zvolen komandantem Akademie.
 • Řádně jmenování instruktoři mají právo (nikoliv povinnost) na ovládání další hráčské postavy, výhradně pro účely Akademie.
 • Další hráčská postava podle tohoto ustanovení je do jisté míry (viz níže) autonomní na hráčově hlavní postavě.
 • Aktivita další hráčské postavy (instruktora Akademie) musí minimálně (při přihlédnutí ke všem okolnostem) stejná jako hlavní hráčské postavy (postavy, kterou hráč měl již před jmenováním instruktorem).
 • Pokud se hráčova hlavní postava stane neaktivní, pak se stane neaktivní i jeho další hráčská postava na Akademii. Pokud hráčova hlavní postava omezí svou aktivitu, bude jeho další hráčská postava na Akademii zneaktivněna.
 • Další hráčská postava není v rozporu s plavidla o vícenásobném kontu ve hře. Na tuto postavu se hledí jako na samostatnou a vytvořena může být pouze na žádost komandanta Akademie.
 • Pokud hráč přestane být instruktorem a pro funkci instruktora využil práva na další hráčskou postavu, pak při jeho odchodu z Akademie (jedno z jakého důvodu) či zneaktivnění jeho další hráčské postavy se tato postava bez náhrady ruší, a to i bez žádosti komandanta.

Nahoru na začátek

DarkFort © 2003 - 2021 All rights reserved.