1. Všechny postavy na lodi, počínaje velícím důstojníkem, jsou povinny dodržovat zásady, hodnoty a principy Hvězdné flotily.
 2. Všechny postavy na lodi, počínaje velícím důstojníkem, jsou povinny dodržovat obyčeje a předpisy (zejména pak známá Nařízení Hvězdné flotily), které jsou známy ze seriálů a filmů (Star Trek I. – Star Trek X.). Obecně platí, že čím je příběhově seriál či film novější, tím se jeho informace
 3. berou jako relevantnější. Ostatní informace (například z knih, časopisů atd.) mohou být uznány. Pro účely hry jsou relevantní také údaje v databázi hry, které mají přednost.
 4. Velení plavidla (základny, či jiného zařízení) je předáno do rukou velícího důstojníka. Tento také nese zodpovědnost za jemu svěřené zdroje a nakládání s nimi.
 5. Velícím důstojníkem plavidla 23. flotily se může stát osoba, která má minimálně hodnost nadporučíka a složené velitelské zkoušky.
 6. Velícím důstojníkem cvičného plavidla se může stát osoba, která má minimálně hodnost poručíka. Velitelské zkoušky se nevyžadují.
 7. Velící důstojník odpovídá za operativnost svého plavidla. Jeho plavidlo musí být připraveno plnit rozkazy Velení Hvězdné flotily, zastoupeného sektorovým velitelstvím Kolonie Darkfort. Těchto rozkazů musí být uposlechnuto.
 8. Velící důstojník je v rámci lodi nejvýše postavenou autoritou. Má právo přijímat a vyřazovat členy posádky svého plavidla. Též má právo je přeřazovat z jednotlivých postů, a to i proti jejich vůli, vyžaduje-li to povaha mise. Velící důstojník má na lodi vždy poslední slovo, vyjma případů, kdy jeho rozhodnutí atd. je způsobilé vážně ohrozit účel mise, plavidlo, posádku apod. V takovém případě se postupuje podle obyčejů známých ze světa Star Treku.
 9. Velící důstojník povinně jmenuje svého prvního důstojníka, který vykonává svou funkci na lodi s ohledem na reálie Star Treku a dále po dohodě s velícím důstojníkem. Druhý důstojník může a nemusí být ustaven. Je-li ovšem třeba dalšího důstojníka v pořadí a není ustanoven druhý důstojník, pak je za druhého důstojníka považován důstojník s nejvyšší hodností, případně s nejdelší délkou služby, vyjma velícího důstojníka a prvního důstojníka.
 10. Velící důstojník musí mít přehled o své posádce, znát ji. Velící důstojník ve spolupráci s prvním důstojníkem a lodním poradcem vypracovávají hlášení o stavu posádky. Toto hlášení je součástí hlášení velícího důstojníka veliteli lodí. Hlášení se podává nejméně jednou za 3 (reálné) měsíce, nebo na žádost velitele lodí.
 11. Důležitost probíhajících misí jednotlivých plavidel je vždy jednoznačně zadána. Velitelé plavidel, která jsou na misi, tak jasně vědí, kdy a za jakých okolností mohou misi přerušit a poskytnout pomoc jinde. Nezní-li přímý rozkaz jinak, pak platí, že mise s nižší prioritou mohou být přerušeny kvůli misím s vyšší prioritou.
  Priority misí a demonstrativní výčet:

  Priorita Typ mise Charakteristika (demonstrativní)
   
  1+ bezpečnostní (vždy na zvláštní rozkaz) Plavidlo na misi priority 1+ musí misi vykonat za každou cenu, pokud není nařízeno jinak, a to i za cenu odepření pomoci na základě nouzového signálu atd. Rozsah oprávnění může být staven již na začátku mise.
  1 záchranné mise (zpravidla spontánní) Plavidlo reagovalo na nouzový signál. Pokud samo není na misi priority 1 či vyšší, pak přeruší stávající misi vzhledem k okolnostem co nejrychleji a poskytne veškerou možnou pomoc odesilateli nouzového signálu, vždy ovšem s přihlédnutím ke své vlastní bezpečnosti. Do těchto misí je zařazena i mise, kdy posádka zjistí, že je ohrožen život nebo životy, a to i bez nouzového signálu. Další možností jsou pak mise, kdy je možné překročit warp 6 i bez povolení velitelství.
  2 mise diplomatického charakteru (vždy na příkaz) Plavidlo je na misi, u které je hlavním účelem diplomatické jednání, převoz diplomatů a jim obdobných nebo na roveň postavených osob. Posádka za takových okolností přizpůsobuje své případně chování ku prospěchu mise a může dojít i na částečnou úpravu plavidla.
  3 mise pátracího charakteru (zpravidla na příkaz) Plavidlo je na misi, při které vynakládá svou činnost za účelem vypátrání, odhalení a následujícím dalším úkonům nežádoucího výskytu entity v prostoru Federace.
  4 mise operativního charakteru (zpravidla soustavné plnění úkolů) Jedná se o standardní mise hlídkovacího, přepravního či jiného charakteru. Během mise se nepředpokládá žádná výraznější aktivita, kterou by plavidlo muselo řešit nad rámec standardních okolností podobných misí.

 12. Každý ze starších důstojníků (velitelů oddělení) odpovídá za svůj úsek, a to velícímu důstojníkovi, popřípadě prvnímu či druhému důstojníkovi. Tento úsek vede starší důstojník řádně podle svých nejlepších možností a schopností.
 13. Každý člen posádky plavidla je povinen svému velícímu důstojníkovi nebo prvnímu důstojníkovi ohlásit svou nepřítomnost. Povinnost se vztahuje na nepřítomnost delší jednoho tahu, přičemž není dotčena změna tohoto pravidla velícím důstojníkem.
 14. Chování člena posádky je sledováno nejbližším nadřízeným důstojníkem. Chování a jednání musí být žádoucí ku prospěchu posádky, mise, lodi, sektoru, Federace a ke cti uniformy, kterou člen posádky nosí. Jakékoliv nežádoucí chování či jednání může být důvodem pro disciplinární řízení vedené prvním důstojníkem, nebo velícím důstojníkem.
 15. Během situací, kdy je vyhlášen žlutý nebo červený poplach, musí být všichni členové posádky na svém stanovišti, nebo na stanovišti, které je s přihlédnutím ke všem okolnostem pro ně nejvhodnější s ohledem na účel mise, popřípadě se řídí rozkazem nadřízeného důstojníka.
 16. První důstojník je povinen připravit seznam zástupů tak, aby loď byla operativní. Za operativnost zodpovídá dle bodu pravidel hraní hry velící důstojník, který tak potvrzením zástupů na sebe bere i tuto odpovědnost. Zastupující důstojník, v okamžiku, kdy se mu zpřístupní druhá konzole a on se tak dozví o aktivním zástupu jiného důstojníka dle rozpisu, okamžitě začne vykonávat funkci i za důstojníka, jehož konzolu dostal na starosti.
 17. Nikdo, vyjma administrátorů, není oprávněn vkládat do hry či jakkoliv užívat ve hře jiné reálie (včetně předmětů, ras atd.) světa Star Treku, než ty, které jsou schváleny podle bodů a pravidel hraní hry.
 18. Každý člen posádky je povinen podávat každý tah hlášení do interní komunikace „můstek“.
 19. Sumarizovaná hlášení, ze kterých bude velící důstojník čerpat pro podání hlášení za plavidlo, se podávají přes konzolu. Za plavidlo velitele lodí podává hlášení jeho první důstojník.
 20. Každý člen posádky se musí účastnit pravidelných lékařských prohlídek dle vnitřního nařízení lékaře. Není-li stanoveno, pak je termín pravidelné prohlídky stanoven na 120 herních dní. Na prohlídku chodí též člen posádky vždy po transportu na palubu.
 21. Proti profesním a odborným rozhodnutím hlavního lékaře a poradce je možné se odvolat k veliteli lodí, nebo k hlavnímu lékaři či poradci Hvězdné flotily v sektoru kolonie Darkfort.
 22. Každý člen posádky vykonává svůj post dle regulí uvedených v ostatních pravidlech a k tomu přibírá následující. Následující ustanovení mají demonstrativní charakter.

Velící důstojník
 1. Velící důstojník velí jemu svěřenému plavidlu či podle rozkazu i dalším zdrojům Hvězdné flotily, Federace atd. Rozhoduje o zdrojích jemu svěřených a jejich využití.
 2. Velící důstojník plně odpovídá za plavidlo jako celek. Neúspěch mise či posádky je neúspěchem velícího důstojníka. Nese universální odpovědnost.
 3. Velící důstojník píše lodní deník a zároveň podává hlášení veliteli lodí. Z takového hlášení musí být patrno, co se na lodi děje, jaký je průběh mise, pohyb lodi a další relevantní údaje s ohledem na misi.
 4. Obecně lze stanovit, že hlášení musí obsahovat následující:
  - kdo hlášení podává
  - o jaké plavidlo se jedná
  - jaká mise byla zadána/jak započala (například u záchranných misí)
  - relevantní události, které se odehrály od posledního hlášení, včetně stavu posádky
  - jaké jsou možná úskalí mise vzhledem ke znalému stavu mise
  - stručný souhrn zamýšlených operací (není nutno konkrétní body, pouze jakými metodami (diplomacií, silou, lstí apod.), které budou zřejmě s přihlédnutím ke všem okolnostem použity)
 5. Velící důstojník po každé misi podává hlášení o proběhnuté misi. Hlášení musí obsahovat:
  - kdo hlášení podává
  - o jaké plavidlo se jedná
  - jaká mise byla zadána/jak započala (například u záchranných misí)
  - hlavní pilíře mise a zvratové okamžiky
  - další relevantní události, které se během mise staly
  - doporučení veliteli lodí
  - závěrečné stručné hodnocení výkonu posádky s případnými návrhy na udělení sankcí (pozitivních
  Za plavidlo velitele lodí podává toto hlášení první důstojník.
 6. Velící důstojník rozhoduje o společném návrhu prvního důstojníka a lodního poradce, kterým navrhují povýšení člena posádky. Shledá-li velící důstojník, že je návrh opodstatněný a splňuje formální požadavky pravidel pro povyšování, zašle návrh na povýšení veliteli lodí. Je-li osobou navrženou na povýšení první důstojník nebo lodní poradce, pak tato osoba je vyloučena pro projednávání tohoto návrhu. Na její místo nastupuje druhý důstojník, v případě, že i ten je vyloučen z možnosti projednání návrhu na povýšení, další osoba v posloupnosti velení – další důstojník s nejvyšší hodností. Při rovnosti hodností nejdelší délkou služby.
 7. Velící důstojník je spoluautorem hlášení o stavu posádky. Toto hlášení schvaluje a zasílá veliteli lodí. Každý člen posádky musí být seznámen se svým hodnocením, a jsou-li vzneseny námitky, pak je musí velící důstojník zanést do hlášení.
 8. Velící důstojník má také právo udělit sankci členu posádky, a to jak pozitivní (pochvala, kladné hodnocení, ocenění aktivity atd.), tak negativní (napomenutí, důtku, negativní hodnocení atd.). Je také oprávněn navrhnout za zvlášť hrubé porušení povinností degradaci dané postavy. Tento návrh směřuje veliteli lodí.
 9. Velící důstojník jde své posádce příkladem. Jen ten, kdo se chová tak, jak je žádoucí, může od ostatních očekávat a požadovat totéž.

První důstojník
 1. První důstojník je druhá osoba ve velení plavidla. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat kontakt mezi posádkou a velícím důstojníkem. Nestanoví-li velící důstojník či pravidla jinak, pak je to on, kdo se stará o posádku a její potřeby.
 2. Během nepřítomnosti nebo indispozice velícího důstojníka jej nahrazuje ve velení. Stává se tak defakto polním kapitánem. Stane-li se nepřítomnost nebo indispozice velícího důstojníka trvalá a má-li první důstojník alespoň minimální hodnost a velitelské zkoušky, je tento stav prohlášen velitelem lodí za trvalý, a to i bez výběrového řízení.
 3. Nenastane-li takový stav (první důstojník nemá dostatečnou hodnost, nebo velitelské zkoušky), velitel lodí se poradí s kolegiem velitelů lodí 23. flotily a buď rozhodne o mimořádném povýšení, přičemž stanoví podmínky, za kterých se takové povýšení stane trvalým, včetně časového rámce, nebo vyhlásí výběrové řízení. Takové povýšení však musí být schváleno formou ankety, jakoby se jednalo o povýšení o dva hodnostní stupně. S přihlédnutím ke všem okolnostem, zejména jedná-li se o povýšení o jeden stupeň či chybí velitelské zkoušky, není anketa nutná.
 4. První důstojník je poradcem svého velitele. Konzultuje s ním své návrhy a zajišťuje provedení rozkazů velícího důstojníka. Během výsadků zaujímá velící roli – je tedy velitelem výsadku.
 5. První důstojník je spolu-navrhovatelem návrhu na povýšení člena posádky. Pokud má být on sám navrhovaným na povyšování, pak nesmí být členem navrhovací struktury.
 6. První důstojník je zcela oprávněn podat návrhy na vyznamenání velícímu důstojníkovi, který o nich musí bezodkladně rozhodnout.
 7. První důstojník má právo vznést námitku proti rozhodnutí velícího důstojníka a je-li to v souladu s reáliemi Star Treku, pak i rozhodnutí velícího důstojníka nevykonat a informovat neprodleně velitele lodí či kolegium velitelů lodí 23. flotily. Námitky prvního důstojníka musí být vždy zapsány v hlášení a lodním deníku.

Druhý důstojník
 1. Druhý důstojník je do funkce ustanoven velícím důstojníkem, a to na základně jeho úsudku. Na post druhého důstojníka nemá žádný člen posádky nárok.
 2. Druhým důstojníkem se může stát kterýkoliv ze starších důstojníků posádky (vylučující se proto hosté na palubě a řadoví důstojníci), nikdo jiný.
 3. Druhý důstojník nemá za standardních okolností žádné pravomoci ani povinnosti navíc. Pouze v případě, že jsou pro indispozici nebo nepřítomnost velící důstojník i první důstojník neschopni vykonávat svou funkci, pak přebírá post velícího důstojníka. Očekává se od něj, že nebude s přihlédnutím ke všem okolnostem riskovat a bude-li to možné, tak dopraví plavidlo na nejbližší hvězdnou základnu. Pokud je velící důstojník pro indispozici či nepřítomnost trvale neschopen služby, pak může první důstojník (zastupující kapitán) ustanovit druhého důstojníka do funkce prvního důstojníka plavidla.

Navigační důstojník
 1. Navigační důstojník je členem starších důstojníků plavidla.
 2. Úkolem navigačního důstojníka je dozorovat chod svého oddělení, zejména na přípravu letových operací, ať už na plavidle, z plavidla nebo do plavidla, a řídit jej.
 3. Navigační důstojník informuje posádku lodi zejména o tom, kam loď letí, zdali jsou, nebo nejsou zadány úhybné manévry, jsou-li všechny raketoplány či jiná plavidla, která by na palubě měla být, na palubě nebo na misi.
 4. V případě pohotovosti a vyhlášení poplachu zadává úhybné manévry.
 5. Navigační důstojník odpovídá za stav veškerého pohonu plavidla. Zejména pak kontroluje stav letových systémů a upozorňuje/navrhuje šéf-inženýrovi či operačnímu důstojníkovi, aby byla provedena nadstandardní kontrola některého z letových systémů.
 6. Během operací, kdy je vyhlášen červený či modrý poplach, je povinností navigačního důstojníka být na můstku lodi u řízení plavidla.

Operační důstojník
 1. Operační důstojník je členem starších důstojníků plavidla.
 2. Úkolem operačního důstojníka je dozorovat chod svého oddělení, zejména sledovat senzory plavidla, udržovat je v řádném stavu, připravovat rozdělení energie a v neposlední řadě sledovat komunikaci z a na loď, a řídit jej.
 3. Operační důstojník informuje posádku lodi zejména o tom, co je v dosahu senzorů. Též podává podrobnější informace o objektech a snaží se zjistit, co nejvíce informací (i dotazy přes počítač) o objektu. Své výsledky pak nahlásí.
 4. V případě vyhlášení poplachu (žlutého, červeného, nebo modrého) je povinností operačního důstojníka v koordinaci s prvním důstojníkem zajistit, aby celé plavidlo bylo připraveno na daný stupeň poplachu, včetně sledování krizových opaření vedoucích k minimalizaci škoda na plavidle.
 5. Operační důstojník odpovídá za stav energetického rozvodu plavidla, za senzory plavidla a za agendu spojenou s komunikací na lodi i mimo ní. Zajišťuje průběžné kontroly jednotlivých systémů a v případě objevení závadového stavu jej neprodleně ohlásí šéf-inženýrovi.
 6. Během operací, kdy je vyhlášen červený či modrý poplach, je povinností operačního důstojníka být na můstku lodi u své konzole.

Takticko-bezpečnostní důstojník
 1. Takticko-bezpečnostní důstojník je členem starších důstojníků plavidla.
 2. Úkolem takticko-bezpečnostního důstojníka je dozorovat chod svého oddělení, zejména udržovat zbraňové a obranné systémy plavidla v řádném stavu, aby jich bylo možno kdykoliv využít, vnější ochrana plavidla, provádět jejich kontroly a v případě zjištění závad tyto odstranit, nebo ohlásit šéf-inženýrovi či operačnímu důstojníkovi, a řídit jej. Dalším úkolem takticko-bezpečnostního důstojníka je vnitřní bezpečnost posádky, včetně vyšetřování incidentů na palubě lodi, a během výsadku či operací mimo plavidlo zajistit dostatečnou bezpečnostní proceduru, která bude mít za cíl minimalizovat možná bezpečnostní rizika.
 3. Informuje posádku lodi zejména o tom, co je v dosahu zbraní. Též hlásí stav zbraňových systémů, a jaká torpéda jsou skladem.
 4. V případě vyhlášení poplachu (žlutého a červeného) je povinností takticko-bezpečnostního důstojníka, aby připravil všechny své bezpečnostní týmy a taktické týmy s ohledem na právě vyhlášený poplach.
 5. Takticko-bezpečnostní důstojník odpovídá za stav zbraňových systémů plavidla a zbraně na palubě lodi, bezpečnost výsadků a osoba na palubě a za agendu spojenou s vězením. Po dohodě s prvním důstojníkem a velícím důstojníkem vyhlašuje bezpečnostní cvičení.
 6. Během operací, kdy je vyhlášen červený či žlutý poplach, je povinností takticko-bezpečnostního důstojníka být na můstku lodi u své konzole.

Šéf-inženýr
 1. Šéf-inženýr je členem starších důstojníků plavidla.
 2. Úkolem šéf-inženýra je dozorovat chod svého oddělení, zejména sledovat systémy plavidla, zdali řádně pracují, zajišťovat jejich opravu a údržbu, starat se o to, aby plavidlo bylo vždy schopné plnit příkazy velení, a řídit jej.
 3. Šéf-inženýr informuje posádku lodi zejména o tom, jak jsou na tom systémy lodi, jaký je stav energie plavidla, oznamovaje omezení některého ze systémů (jeho odstavení) a také o probíhajících opravách.
 4. V případě vyhlášení poplachu (žlutého, červeného, nebo modrého) je povinností šéf-inženýra mít připravené technické čety, které vyšle v případě potřeby na opravu lodi.
 5. Šéf-inženýr odpovídá za stav veškerých systémů na lodi jako celku a také za průběh oprav. Rovněž je odpovědný za stav energie a při kritické hranici s přihlédnutím ke všem okolnostem (zejména možnosti doplnit energii) upozorňuje velícího důstojníka o této situaci a navrhuje opatření, vedoucí k úsporám. Šéf-inženýr také musí reflektovat potřeby ostatních sekcí, zejména nutnost ohlášených závad.
 6. Během operací, kdy je vyhlášen žlutý, červený či modrý poplach, je povinností šéf-inženýra být ve strojovně, nebo na můstku. Na druhém z uvedených míst (tzn. tam, kde není) je povinen mít svůj kvalifikovaný zástup.
 7. Šéf-inženýr má rovněž na starosti transportní operace a systém transportérů. Zodpovídá za prováděné transporty, a to z lodi i na loď. Musí se ujistit, že transport je bezpečný, v případě potřeby může použít nouzový transport.

Vědecký důstojník
 1. Vědecký důstojník je členem starších důstojníků plavidla.
 2. Úkolem vědeckého důstojníka je dozorovat chod svého oddělení, zejména sledovat vědecké senzory plavidla, sledovat analýzy v laboratoři, připravovat plavidlo na setkání s nejrůznějšími fenomény a úkazy, stejně jako sledovat agendu vědeckých sond, a řídit jej. Též má na starosti kompletně sklad sond a jejich ovládání. Je za sondy plně odpovědný.
 3. Vědecký důstojník informuje posádku lodi zejména o tom, co je v dosahu vědeckých senzorů. Též podává podrobnější informace o objektech a snaží se zjistit, co nejvíce informací (zejména dotazy přes počítač) o objektu. Své výsledky pak nahlásí. V případě objevení nebezpečí ihned informuje velícího důstojníka.
 4. V případě vyhlášení poplachu (žlutého a červeného) je povinností vědeckého důstojníka mít připravené senzory a laboratoře k identifikaci fenoménů a úkazů, které tyto jsou schopny zachytit. Provést bleskově alespoň zevrubnou analýzu a neprodleně podat hlášení.
 5. Vědecký důstojník odpovídá za celou škálu činností plavidla spadající do výzkumu, vývoje a pozorování fenoménů a úkazů, které již byly, případně nebyly zaznamenány. Zejména pak odpovídá za zjištění rozhodných okolností o úkazech a fenoménech, a to jak vně, tak uvnitř lodi, které svou podstatou s přihlédnutím ke všem okolnostem jsou způsobilé plavidlo a posádku ohrozit.
 6. Během operací, kdy je vyhlášen žlutý nebo červený poplach, je povinností operačního důstojníka být na můstku lodi u své konzole.

Hlavní lékař
 1. Hlavní lékař je členem starších důstojníků plavidla.
 2. Úkolem hlavního lékaře je dozorovat chod svého oddělení, zejména sledovat zdravotní stav posádky a vytvářet podmínky pro zdravou posádku, přičemž krom fyzického zdraví dbá i na duševní zdraví, a řídit jej.
 3. Hlavní lékař informuje posádku lodi zejména o tom, zdali jsou někteří členové posádky postaveni mimo službu, kteří členové posádky jsou nemocní, velícímu důstojníkovi pak podává zprávu o nutnosti léčby a také o tom, jaký čas si léčba vyžádá.
 4. V případě vyhlášení poplachu (žlutého, červeného, bílého a modrého) je povinností hlavního lékaře být na ošetřovně a připravit své oddělení na příjem raněných s ohledem na zvolený stupeň poplachu.
 5. Hlavní lékař zodpovídá jak za fyzické, tak psychické zdraví posádky, stejně jako za zdraví kohokoliv na palubě, nebo dalších osob, které určí velící důstojník. Za tímto účelem je hlavní lékař vybaven škálou pravomocí, přičemž může postavit kteréhokoliv člena posádky mimo službu pro zdravotní nezpůsobilost. Hlavní lékař použije všech schválených dostupných prostředků k záchraně života či zdraví pacienta. Pokud standardní léčba nezabírá a pacient je obeznámen s jinou alternativní (v tomto smyslu neschválenou) léčbou a jejími důsledky, přičemž toto musí být komplexní a hlavní lékař nesmí nic zamlčet, může být použit alternativní léčba s tím, že tato nesmí nepřiměřeně ohrozit zdraví či život pacienta nebo někoho jiného.
 6. Povinností hlavního lékaře je také dbát na pravidelné prohlídky, na něž se musí posádka dostavovat. Interval prohlídek může lékař určit svým nařízením, přičemž mezi pravidelnými prohlídkami není povolena kratší doba, než 45 herních dní a více než 120 herních dní. Hlavní lékař může také stanovit osobní harmonogram pacienta, kde určí, kdy má na další prohlídku přijít. Prohlídky provádí zejména v době, kdy je na lodi vyhlášen zelený poplach nebo je to s přihlédnutím ke všem okolnostem žádoucí. Za postavení mimo službu je zodpovědný a v případě, že se ukáže jako zjevně neopodstatněné, může být hlavní lékař postižen. Postavení mimo službu se zejména nedoporučuje během červeného poplachu.
 7. Pokud je ustanoven výsadek, pak je povinností hlavního lékaře připravit výsadek po stránce lékařské. Zejména se ubezpečit, že místo, kam se vydává výsadek, není vedeno v evidenci pro výskyt nežádoucích látek s negativním aspektem na zdraví. Pokud se výsadek na takové místo vydává, je povinen učinit všechna potřebná opatření, včetně podání očkování (je-li známé), která budou minimalizovat rizika.
 8. Pohotovostní zdravotnický holoprogram (PZH):
  • Pokud v jednom tahu vyžaduje ošetření hlavní lékařský důstojník i jeho zástupce, je povinností velitele lodi určit jiný zástup lékaře (tzn. dát ho někomu dalšímu z aktivních členů posádky. Za předpokladu, že na lodi není žádný další aktivní člen posádky, který by je mohl zastoupit, je možné použít PZH. Obecně platí, že nedostatek členů posádky není automaticky důvodem k aktivaci PZH.
  • Pokud je hlavní lékař i jeho zástupce dlouhodobě neaktivní (déle než jeden reálný týden), je možno použít PZH.
  • Pokud se loď nachází v bojové situaci, tzn. při červeném poplachu, je PZH aktivován automaticky, ale lze ho použít pouze v nouzi (např. propuštění navigační důstojníka, aby mohl zadat kurz, kdy není jisté, že se jeho zástup, hlavní lékař či zástup lékaře přihlásí do konce tahu).
  • Počítač má právo odmítnout aktivaci PZH pokud není jeho aktivace nutná podle výše uvedených pravidel.

Poradce
 1. Poradce je členem starších důstojníků plavidla.
 2. Úkolem poradce je dozorovat chod svého oddělení, zejména sledovat psychické zdraví posádky a podávat velícímu důstojníkovi zprávy o stavu posádky, a řídit jej.
 3. Poradce informuje posádku lodi zejména o tom, kdy se mají dostavit k sezení s poradcem, jaká je nálada a stav morálky na palubě plavidla.
 4. V případě vyhlášení poplachu (žlutého a červeného) je povinností poradce být na můstku plavidla a být připraven poskytnou velícímu důstojníkovi potřebnou podporu a radu.
 5. Poradce odpovídá za psychické zdraví posádky. K tomu mu slouží zejména pravidelné konzultace. V případě, že některý člen posádky byl zraněn či prožil nějaké trauma, případně byl účasten situaci, která je způsobilá narušit jeho chování či jednání, pak je poradce oprávněn mu nařídit častější konzultace, a to až do odvolání. Shledá-li poradce, že některý člen posádky je nezpůsobilý služby, pak o tomto informuje hlavního lékaře a ten jej odvolá pro zdravotní nezpůsobilost ze služby (postaví mimo službu).
 6. Je spoluautorem zprávy o stavu posádky. O každém členu posádky musí mít přehled, stejně jako o dalších relevantních osobách na palubě lodi.
 7. Poradce je spolu-navrhovatelem návrhu na povýšení člena posádky. Pokud má být on sám navrhovaným na povyšování, pak nesmí být členem navrhovací struktury.

Nahoru na začátek

DarkFort © 2003 - 2021 All rights reserved.