[Velící důstojník]  [První důstojník]  [Druhý důstojník]  [Taktický důstojník]  [Šéfinženýr]  
[Navigační důstojník]  [Vědecký důstojník]  [Operační důstojník]  [Hlavní lékař]  
[Zranění a nemoci]  [Hodnosti a jejich vliv na chod lodi]  [Specializace a jejich vliv na chod lodi]

Zastupování konzol:
 • Zastupování konzol je jednou z možností, jak zajistit operativnost plavidla. Je úkolem každého velícího důstojníka a prvního důstojníka, aby měli aktuální zastupování jednotlivých konzol.
 • První důstojník připravuje a následně předává velícímu důstojníkovi návrh zástupu konzol.
 • Velící důstojník návrh přijme, nebo zamítne, čímž jej vrátím k přepracování. Stane-li se tak, první důstojník jej přepracuje a případně do něj zanese poznatky od velícího důstojníka.
 • Jakmile je návrh schválen velícím důstojníkem, pak takový návrh se uvádí ihned (systémově) do praxe. První důstojník seznámí posádku se zastupováním ihned, jakmile se dozví, že seznam zástupů je schválen.
 • Konzole, která je zastupována, se zpřístupní zástupci 4 DF dny (24 normálních hodin) po neaktivitě (nepřihlášení se) kmenového důstojníka. Od tohoto okamžiku se (viz pravidla) na zastupujícího důstojníka vztahují práva a povinnosti kmenového důstojníka, a to až do jeho návratu.
 • Jeden důstojník, vyjma velícího, prvního a řadového, může zastupovat pouze jeden post. Velící a první důstojník se zastupují navzájem a řadový důstojník může zastupovat až dva lodní posty.
 • Na jeden tentýž lodní post mohou být zapsáni jako zástupci pouze dva jiní důstojníci.
 • Zástupce prvního důstojníka je automaticky i druhým důstojníkem plavidla.

Velící důstojník:
 • Autodestrukce: pod aktivačním tlačítkem je odpočet na 1,2 a 3 tahy. Po vybrání prodlevy a aktivace se zpřístupní prvnímu důstojníkovi potvrzení autodestrukce. Jakmile jí potvrdí první důstojník je aktivace spuštěna a nahlášena počítačem. Pro její deaktivaci už není souhlas první důstojníka potřebný. Po provedení destrukce posádka na lodi umře. Loď se zničí.
 • Evakuace: trvá vždy 3 tahy. V každém tahu opouští loď 1/3 posádky (kapitán jde naposled). Pokud tedy kapitán nařídí autodestrukci na 2 tahy a teprve spustí evakuaci má jistotu že on a 1/3 posádky zemře! 100 % lidí se zachrání, pouze pokud evakuace probíhá 3 tahy! Ti, co se evakuují z lodi, se objeví na StarBase, kde vyčkají na své další zařazení.
 • Warp vyšší než 6: by měl být zpřístupněn jen ve výjimečných případech. Jakmile loď dosáhne souřadnic určených navigátorem je povolení automaticky zrušeno.
 • Kritický warp: umožňuje navigátorovi využít plnou warp-rychlost plavidla. Tato warp-rychlost je spojena s vyšším odběrem energie a může být využita pouze pokud jsou systémy warpu alespoň na 95 % nebo výše.
 • Zástupci míst: Tato funkce je zpřístupněna, jakmile je sestaven rozvrh prvním důstojníkem. Po posouzení je možné návrh přijmout nebo ho vrátit k přepracování.
 • Posádka: kapitán v této sekci může činit úkony s posádkou.
  - může změnit umístění osob na palubě lodi (přehazovat posty apod.)
  - může napsat hodnocení na některého člena posádky
  - vydat příkaz k návratu všech na palubu
  - zakázat přístup do baru
  - povolit transport
  - instruktor AHF, který slouží na simulaci, má možnost vyřadit kadeta z AHF
 • Hlášení: zde si kapitán může přečíst, jaká hlášení mu jeho podřízení dávají
 • Počítač: zde může počítač (administrátor) kapitánovi sdělit důležité informace, o kterých by měl podle něj vědět
 • Odeslat subprostorovou zprávu: velící důstojník může bez pomoci počítače a operačního důstojníka odeslat subprostorovou zprávu lodím v dosahu senzorů nebo lodím známým (federačním) a to pouze s bezpečnostní úrovní 10, šifrování lze vybrat libovolné. Bezpečnostní úroveň a šifrování je blíže vysvětleno u popisu konzole operačního důstojníka.
První důstojník:
 • Potvrdit autodestrukci: v případě, že kapitán vyhlásí autodestrukci, musí ji první důstojník schválit. Tlačítko se aktivuje pouze v případě, že kapitán autodestrukci zadá.
 • Vnitřní senzory: zde první důstojník vidí, co se děje na lodi.
 • Počítač: zde může počítač (administrátor) prvnímu důstojníkovi sdělit důležité informace, o kterých by měl podle něj vědět.
 • Posudky poradce: první důstojník má přístup k posudkům poradce. Zde poradce píše doporučení ohledně daného člena posádky, první důstojník musí vyhodnotit, zdali posudek je, nebo není takový, aby navrhl daného člena postavit mimo službu
 • Zástupci míst: možnost připravit a navrhnout nový seznam zástupů jednotlivých konzol
 • Hangár: možnost udělit někomu povolení, aby si vzal raketoplán, který je napaluj. Rovněž přehled raketoplánů.
 • Podat hlášení: možnost podat hlášení za svou sekci. Hodí se zejména pro uchování informací a také slouží jako podklad pro hlášení za plavidlo.

Druhý důstojník:
 • Zástupce prvního důstojníka (velícího), své postavení využívá jen v případě nepřítomnosti vyššího velícího důstojníka. Druhým důstojníkem je jeden z členů posádky, který kromě této funkce vykonává i svou funkci (např. vědecký důstojník můe být zároveň druhým důstojníkem.

Konzole takticko-bezpečnostního důstojníka:
 • Aktivovat/deaktivovat zbraně: pomocí této funkce se aktivují a deaktivují zbraně (lze jen při červeném poplachu)
 • Záznamy boje: zde je vidět, jak dopadly jednotlivé bojové operace (zásahy, způsobená poškození apod.)
 • Phasery a torpéda: tato možnost nabízí zaměřit phasery a torpéda na určitý cíl, přičemž počet výstřelů je závislý od každé třídy; rovněž je možné nastavit frekvenci phaserů (i torpéd)
 • Útočný manévr: možnost zvolit útočný manévr
 • Štíty: možnost sklopit či aktivovat (lze při žlutém, či červeném poplachu)
 • Rozložení štítů: možnost změnit sílu štítů ve vybraných segmentech štítové matrix; záleží na druhu štítového generátoru (některé lodě mají ještě možnost modulace štítu, či regenerace štítů)
 • Frekvence štítů: možnost změnit frekvenci štítů
 • Stav štítů: jednotlivé štítové matrix zobrazují svou sílu, rovněž vizuálně je možno poznat, jak na tom štítová matrix je
 • Přehled: rekapitulace aktuálního nastavení
 • Poplach: možnost vyhlásit některý ze stupňů poplachu, nebo naopak zrušit
 • Počítač: zde může počítač (administrátor) důstojníkovi sdělit důležité informace, o kterých by měl podle něj vědět
 • Vnitřní senzory: ukazují stav na lodi
 • Vlečný paprsek: ovládání vlečného paprsku, možnost jeho využití při zachycení jiného objektu. Takto zachycený objekt lze na operační konzoli vtáhnout do hangáru. Právě zachycený objekt je označený *. Zachytit nelze objekty dvakrát větší než loď samotná.
 • Vězení: stav osazení vězení
 • Zatknout: stav zatykačů
 • Podat hlášení: možnost podat hlášení za svou sekci. Hodí se zejména pro uchování informací a také slouží jako podklad pro hlášení za plavidlo.
 • Vyzkoušet si souboje dvou lodí můžete v [Simulátoru soubojů]

Konzole operačního důstojníka:
 • Vnitřní senzory: ukazují stav na lodi
 • Dálkové senzory: ukazují objekty ve vzdálenosti do 20 polí (nebo menší, dle výkonu senzorů)
 • Senzory krátkého dosahu: ukazují objekty ve vzdálenosti do 10 polí (nebo menší, dle výkonu senzorů)
 • Výkon senzorů: ukazuje stav senzorů s ohledem na stav systému
 • Senzory: tímto tlačítkem je vyvoláno okno s mapou okolí lodi
 • Hangár: ovládání hangáru a hangárových vrat (Pozor, s otevřenými vraty hangáru nelze letět). Pokud je navíc ve vlečném paprsku zachyceno nějaké plavidlo, objeví se zde možnost vtáhnout jej do hangáru.
 • Počítač: zde může počítač (administrátor) důstojníkovi sdělit důležité informace, o kterých by měl podle něj vědět
 • Komunikační spojení: zde může operační důstojník otevřít spojení na jinou loď, na tuto loď poté může velící důstojník a první důstojník přímo odesílat zprávy z můstku. Kapitán může navíc posílat zprávy přímo ze své pracovny do pracovny kapitána druhé lodi.
 • Odeslat subprostorovou zprávu: operační důstojník může bez pomocí počítače odeslat subprostorovou zprávu. Při odesílání může využít následujících možností:
  • Vybrat loď:  zde vybíráte adresáta zprávy, ta lze zaslat lodím, planetám v dosahu senzorů, nebo lodím známým (federačním) a to i více najednou.
  • Bezpečnostní úroveň:  volba nastavuje komu je zpráva určena, k dispozici jsou tři úrovně
   • Kapitán: odchozí i příchozí zpráva se zapíše pouze do pracoven velících důstojníků
   • Velení lodi: odchozí i příchozí zpráva se zapíše pouze do pracoven velících a prvních důstojníků
   • Veřejný přístup: odchozí i příchozí zpráva se zapíše na můstky daných lodí
  • Šifrování:  možnost zprávu zakódovat a znesnadnit tak její rozluštění při zachycení, k dispozici jsou tři úrovně šifrování
   • bez šifrování: v případě cizího zachycení zprávy bude zpráva deformována minimálně, pouze v závislosti na vzdálenosti
   • standardní šifrování: v případě cizího zachycení zprávy bude zpráva deformována výrazněji i v závislosti na vzdálenosti
   • vysoké šifrování: v případě cizího zachycení zprávy bude zpráva deformována velmi výrazně i v závislosti na vzdálenosti
 • Odposlech subprostoru: po jeho aktivování lze zachytávat cizí subprostorové zprávy, úspěšnost zachycení, včetně stupně deformace, závisí na vzdálenosti od subjektu, který zprávu vyslal a na stupni šifrování, které použil. Aktivovaný odposlech spotřebovává 0,1% z max.energie.
  • Možnosti zachycení zprávy se vzdáleností klesá a je závislá na stupni šifrování
    Šance zachycení 
   Do 2 polí
   95%
   2-10
   70%
   10-20
   50%
   20-
   30%
   Každé další pole 
   -1%
  • Deformace zprávy
    Bez šifrování  Standardní šifrování  Vysoké šifrování 
   Do 2 polí
   0-5%
   20-40%
   40-60%
   2-10
   5-20%
   30-60%
   50-80%
   10-20
   20-50%
   50-80%
   70-100%
   20-
   50-100%
   70-100%
   100%
   Každé další pole 
   Minimum +1%
 • Vyslat nouzový signál: vyšle nouzový signál všech lodím v dosahu senzorů a všem lodím a základnám Federace
 • Podat hlášení: možnost podat hlášení za svou sekci. Hodí se zejména pro uchování informací a také slouží jako podklad pro hlášení za plavidlo.


Konzole šéf-inženýra/náčelníka transportů:
 • Transport do hangáru: vybranou položku transportuje do hangáru (všechny transportéry mají dosah 1 pole)
 • Transport z hangáru: vybranou položku transportuje z hangáru
 • Nákladní transportér: slouží k transportu nákladu při běžném provozu
 • Osobní transport: transportuje jedince na palubu či z paluby
 • Transport na ošetřovnu: transportuje osobu na ošetřovnu
 • Vynucený transport na palubu: bez ohledu na podání žádosti transportuje osobu v dosahu na palubu
 • Vynucený transport z paluby: bez ohledu na podanou žádost transportuje osobu z paluby
 • Přenos energie: přenese vybrané množství energie na jinou loď či základnu
 • Odstavit warp-jádro: odstaví warp-jádro
 • Odhodit warp-jádro: odhodí warp-jádro, operace je nevratná, vyžaduje zadání autorizačního kodu
 • Opravy: možnost opravit systémy lodi pomocí 1 – 4 inženýrských týmů
 • Správa opravářských týmů: šéf-inženýr může povolat mimořádně do příštího tahu další 4 týmy na opravy, ale tah poté nebude mít k dispozici žádný tým
 • Počítač: zde může počítač (administrátor) důstojníkovi sdělit důležité informace, o kterých by měl podle něj vědět
 • Podat hlášení: možnost podat hlášení za svou sekci. Hodí se zejména pro uchování informací a také slouží jako podklad pro hlášení za plavidlo.

Konzole navigačního důstojníka:
 • Současná poloha: udává, kde se právě loď nachází
 • Záznamy letu: historie pohybu lodě
 • Kurz: možnost zadat kurz, kam má loď letět
 • Poloha po tahu: udává souřadnice, jichž loď dosáhne po tahu
 • Navigační senzory: umožňují sledovat loď na mapě
 • Editovat body: zde si operační důstojník může zadat navigační body, které chce; pokud tak učiní, příště stačí jen zadat označený bod a automaticky se nastaví kurz
 • Pronásledování: zahájí pronásledování zadaného objektu
 • Impulzní pohon: možnost zadat impulzní rychlost
 • Warpový pohon: možnost zadat warpovou rychlost
 • Výpočet rychlosti: ukáže, za jak dlouho se plavidlo dostane na zadané souřadnice
 • Vpřed: nutnost potvrdit zadané operace
 • Úhybný manévr: obranný manévr, který slouží jako obrana proti útočnému manévru protivníka
 • Přistání: je-li kde přistát, je funkce přistání (zadokování) zpřístupněna
 • Počítač: zde může počítač (administrátor) důstojníkovi sdělit důležité informace, o kterých by měl podle něj vědět
 • Podat hlášení: možnost podat hlášení za svou sekci. Hodí se zejména pro uchování informací a také slouží jako podklad pro hlášení za plavidlo.

Konzole vědeckého důstojníka:
 • Vědecké senzory: zobrazují informace o objektech v dosahu senzorů, případně už známých objektech (dle nastavení)
 • Analýzy: slouží pro analýzu sesbíraných vzorků
 • Počítač: zde může počítač (administrátor) důstojníkovi sdělit důležité informace, o kterých by měl podle něj vědět
 • Ovládání sond: možnost vypustit sondu, naprogramovat ji a vypustit (po té i možnost vidět, co vidí sonda)
 • Podat hlášení: možnost podat hlášení za svou sekci. Hodí se zejména pro uchování informací a také slouží jako podklad pro hlášení za plavidlo.


Konzole hlavního lékaře a poradce:
 • Aktuálně se na ošetřovně nachází: počet osob na ošetřovně
 • Aktuálně probíhá léčba: počet osob v současné době léčených na ošetřovně
 • Zbývá volných lůžek: kolik dalších lůžek (míst) je možno použít pro léčení
 • Osoby na ošetřovně: seznam osob na ošetřovně; po zmáčknutí tlačítka „Prohlédnout“ se zpřístupní nabídka, jak na tom daná osoba je a také možnost propustit osobu s ošetřovny; je-li osoba nemocná, pak jsou následující možnosti:
  - Stav: nemocný
  - Symptomy: uvádějí, jaké příznaky má daná osoba
  - Diagnoza: zpravidla pouze „???“ (lékař ji buď určí podle symptomů, nebo zvolí možnost „vyšetřit“)
  - Doba léčby: udává, jak dlouho se pacient bude léčit
  - Léčba: stav léčby (probíhá/neprobíhá)
  - Zahájit léčbu: vybrání příslušného léku vyberete, jak chcete pacienta léčit
  - Výsledky: jak léčba dopadla apod.
  - Zapsat do karty: zapsat potřebné informace do zdravotní karty
 • Zdravotní stav posádky: možnost průběžného sledování zdravotního stavu posádky, u každého člena je uvedeno zda-li je zdravý či nemocný/zraněný
 • Zdravotní záznamy: možnost prohlížení zdravotních karet osob na palubě
  - Zapsat preventivní prohlídku: možnost zapsat, jak dopadla preventivní prohlídka
  - Zapsat nemocni/zranění: možnost zapsat prodělaná zranění a nemoci
 • Psychologické záznamy: psychologické posudky, možnost je zapsat a učinit preventivní prohlídku
 • Počítač: zde může počítač (administrátor) důstojníkovi sdělit důležité informace, o kterých by měl podle něj vědět
 • Podat hlášení: možnost podat hlášení za svou sekci. Hodí se zejména pro uchování informací a také slouží jako podklad pro hlášení za plavidlo.

Nemoci a zranění:
 • Každý tah (SO/NE a ST/ČT) dochází k vylosování několika náhodných hráčů, jejichž postavy onemocní. Nejsou vybráni zcela náhodně, šanci na onemocnění výrazně ovlivňuje doba od poslední návštěvy ošetřovny. Navíc může docházet ke zranění postav, pokud je loď na které slouží pod útokem.
 • Při onemocnění dojde k náhodnému výběru nemoci, kterou hráč onemocní. Každá nemoc má přiřazenou základní dobu léčby např. 2 dni.
 • Doba léčby je uvedena ve dnech, lékařský přepočet stavů nemocí totiž probíhá každý den o půlnoci (dále jen přepočet).
 • V okamžiku kdy hráč onemocní, má nějakou dobu léčby. Dokud není na ošetřovně, stav nemoci se zhoršuje - doba léčby se prodlužuje každý přepočet o 1 den.
 • Když je hráč na ošetřovně, stav nemoci se nezhoršuje - doba léčby zůstává stejná.
 • Jakmile doktor nasadí správnou léčbu, doba léčby se o 1 den každý přepočet zmenší, a když dosáhne 0 dní, je postava vyléčena. Naopak když lékař nasadí špatný lék, doba léčby se prodlouží jakoby dotyčný na ošetřovně vůbec nebyl.
 • Pokud doba léčby přesáhne 10 dní, dotyčný umírá.
 • Hráči mohou sledovat svojí dobu léčby v osobním, když se blíží smrtelným hodnotám, objevuje se tam nápadné upozornění.
 • Pokud je hráč nemocný/zraněný, nemůže ke konzoli, může však psát do všech komunikací. Když je na ošetřovně, nemá přístup již ani do ostatních komunikací. (Kromě hráčů s APC, za které lze psát do ostatních komunikací i když je hlavní postava na ošetřovně)
Hodnosti a jejich vliv na chod lodi:
 • Důstojník, který je přiřazen na svůj post, má svou hodnost. Tato hodnost ovlivňuje některé parametry hry, protože s vyšší hodností se má za to, že důstojník je aktivní (viz Pravidla povyšování) a službě věnuje čas, trénuje a připravuje se. Některé operace se proto pro něj stanou rutinními a je schopen je zvládat lépe než jeho méně zkušený kolega.
 • Pokud bude konzole obsluhována zástupem, pak tento zástup, protože je nezkušený v dané oblasti, která není jeho mateřskou oblastí, v níž se vyzná, automaticky znamená postih.
 • Vždy je uvedena hodnost a vedle ní příslušná hodnota, která stálou veličinu příslušnou pro danou konzoly nějak upravuje.
 • Takticko-bezpečnostní důstojník
  • Hodnost zde ovlivňuje celkovou šanci na zásah.
    Koeficient celkového úspěšného zásahu
   Praporčík 0,85
   Podporučík 0,95
   Poručík 1,05
   Nadporučík 1,20
   Komandér 1,35
 • Operační důstojník
  • Hodnost ovlivňuje informace o objektu na dálkových senzorech
   Praporčík  Zobrazuje pouze příslušnost, vzdálenost a třídu plavidla na dálkových senzorech
   Podporučík  Zobrazuje příslušnost, vzdálenost, třídu plavidla, počet členů posádky
   Poručík  Zobrazuje příslušnost, vzdálenost, třídu plavidla, počet členů posádky, kurz
   Nadporučík  Zobrazuje příslušnost, vzdálenost, třídu plavidla, počet členů posádky, kurz, stav štítů
   Komandér  Jako by bylo na senzorech krátkého dosahu
 • Navigační důstojník
  • Hodnost ovlivňuje spotřebu energie při letu a také ovlivňuje manévrovatelnost lodi při souboji.
    Koeficient spotřeby energie při letu  Změna obratnosti lodi 
   Praporčík 1,10 -1,5
   Podporučík 1,05 -0,5
   Poručík 0,95 +0,5
   Nadporučík 0,90 +2
   Komandér 0,80 +5
 • Vědecký důstojník
  • Hodnost ovlivňuje spotřebu energie sond stejně jako navigační důstojník pilotující lod– viz Navigační důstojník.
   Hodnost však také ovlivňuje maximální počet sond, které je možno vyslat a zároveň využívat.
    Koeficient spotřeby energie sond  Max. počet vypuštěných sond 
   Praporčík 1,105
   Podporučík 1,058
   Poručík 0,9512
   Nadporučík 0,9018
   Komandér 0,80Bez limitu
 • Lékař/poradce
  • Hodnost lékaře/poradce prodlužuje dobu trvání vyšetření pacienta
    Diagnoza se zobrazí za
   Praporčík +18h
   Podporučík +14h
   Poručík +9h
   Nadporučík +4h
   Komandér 0
   Komandér diagnozu uvidí již o půlnoci, nadporučík ve 4h ráno, poručík v 9h...atd

 • Šéf-inženýr/transportní důstojník
  • Hodnost ovlivňuje možnost opravy jednotlivých systémů tak, že hlavní inženýr poradí, jak problém opravit rychleji, čehož důsledkem je využít čas efektivněji, takže týmy zvládnou více.
    Efekt jednoho týmu
    Při opravě systému  Při "opravě" štítů (zvednutých) 
   Praporčík 3 %6 % (2 %)
   Podporučík 3,5 %6,5 % (2,5 %)
   Poručík 4 %7 % (3 %)
   Nadporučík 5 %7,5 % (3,5 %)
   Komandér 6,5 %8 % (4 %)
  • Hodnost také ovlivňuje samovolné poškození systémů, k nímž nedochází tak často, šéfinženýr s vyšší hodností totiž lépe organizuje rutinní údržbu lodi. U komandéra je šance na samovolné poškození poloviční než u praporčíka.
 • Pokud operaci provádí zástup, pak vždy se postupuje jako u praporčíka. Jako u praporčíka se také postupuje u všech kadetů.
 • Jako u podporučíka se postupuje u praporčíka, jenž je na postu, na který má z akademie specializaci.
Specializace a jejich vliv na chod lodi:
 • Studium dle dané specializace a s ní spojená praxe předurčuje dané důstojníky, aby v této oblasti byli zdatnější na postu dle své specializace než ostatní a to níže uvedeným způsobem.
 • Jako u podporučíka se postupuju u praporčíka jenž je na postu, na který má ze studia na Akademii specializaci, jedno zda hlavní či vedlejší.
 • Jako u poručíka se postupuje u podporučíka jenž je na postu, který je jeho hlavní specializací.

Nahoru na začátek

DarkFort © 2003 - 2021 All rights reserved.