1. Diskuze je součástí hry.
 2. Diskuze slouží ke komunikaci mezi hráči a mezi hráči a administrátory. Některé sekce diskuze jsou vyhrazeny pouze pro určitý účel, tento účel musí být dodržován.
 3. Diskuze je sledována administrátory hry.
 4. Při komunikaci s hráči vystupuje za administrátorský tým pouze zvolený zástupce administrátorského týmu (nebo hlavní administrátor), který reprezentuje celý administrátorský tým a jeho názor.
 5. Zvolený zástupce administrátorského týmu hráče ve všech sekcích, vyjma sekce POKEC, usměrňuje a je oprávněn moderovat celou „Diskuzi“.
 6. V „Diskuzi“ je zakázáno:
  • pomlouvat či osočovat administrátory hry, stejně tak jejich práci, a to vyjma sekce POKEC. Zvolený zástupce administrátorského týmu může na základě svého usouzení i příspěvky, které obsahují pomlouvačné či osočovací části, smazat;
  • psát příspěvky, které se daného tématu netýkají, do účelových sekcí,
  • spamovat „Diskuzi“ (v kterékoliv sekci), zejména užíváním vulgarismů, vkládám odkazů apod.
  • porušovat právní předpisy České republiky.
 7. Za porušení některého ze zákazů podle bodu pravidel „Diskuze“ může zvolený zástupce administrátorského týmu udělit tyto sankce:
  • za porušení bodu písmena a) pravidel „Diskuze“ BAN do příslušné sekce „Diskuze“ na jím určený počet dní (ne méně než týden),
  • při opakovaném porušení bodu písmena a) pravidel „Diskuze“ BAN do všech sekcí „Diskuze“ na jím určený počet dní (ne méně než týden), nebo zablokování IP adresy a znepřístupnění hry či smazání hráčského konta bez nároku na náhradu,
  • za porušení bodu písmen b) a c) pravidel „Diskuze“ BAN do příslušné sekce „Diskuze“ na jím určený počet dní (ne méně než týden),
  • za opakované porušení bodu písmen b) a c) pravidel „Diskuze“ BAN do všech sekcí „Diskuze“, a to na jím určený počet dní (ne méně než týden), zrušením hráčského konta bez náhrady či znepřístupněním hry,
  • za porušení bodu písmena d) pravidel „Diskuze“ zrušením hráčského konta a případně zablokováním IP adresy a znepřístupnění hry,
  • ve zcela mimořádném případě může být udělen BAN do všech sekcí „Diskuze“, a to až do odvolání; o tomto rozhoduje celý administrátorský tým.
 8. O výši trestu podle bodu pravidel „Diskuze“ rozhoduje zvolený zástupce administrátorského týmu. Proti jeho rozhodnutí je možné se odvolat k celému administrátorskému týmu, a to prostřednictvím hlavního administrátora.
Pravidla interní komunikace :
 1. Interní komunikace je součásti hry.
 2. Na pravidla o užívání interní komunikace se přiměřeně vztahují ustanovení o pravidlech Diskuze.
 3. Interní komunikace může sloužit jako oficiální cesta pro podání žádostí, návrhu apod. veliteli flotily či komandantu Akademie. V takovém případě je nutno brát na vědomí, že taková podání mají oficiální účinky.
 4. Pokud dojde k rozepři, zdali bylo, nebo nebylo učiněno formální podání veliteli flotily či komandantu Akademie, je velitel flotily či komandant Akademie oprávněn požádat administrátory o potvrzení takového podání (přičemž rozhodující je obsah, nikoliv forma) s tím, že musí přesně specifikovat:
  • kdy bylo podání učiněno (přesně),
  • kdo jej podal,
  • co bylo obsahem,
  • specifikovat přesně důvod, proč tak žádá.
 5. Administrátoři hry mají právo odmítnout veliteli flotily či komandantovi Akademie vydat také potvrzení, pokud by to bylo v rozporu s pravidly hry, nebo pokud by se jednalo o bezúčelnou žádost.
 6. V případě, že dojde ke zneužití interní komunikace či porušení pravidel interní komunikace, jsou administrátoři hry oprávnění hráči, který interní komunikaci zneužil či porušil její pravidla, interní komunikaci znepřístupnit, případně využít jiných vhodných prostředků nápravy nebo sankcí.
 7. Každá odchozí zpráva v interní komunikaci je zpoplatněna, a to 5 kredity (herními kredity). Toto se nevztahuje na velitele plavidel a administrátory hry.

Nahoru na začátek

DarkFort © 2003 - 2021 All rights reserved.