Pravidla hráče
 1. Hráčem hry může být kterákoliv fyzická osoba, schopná vyjadřovat se v českém nebo slovenském jazyce. V těchto jazycích je také hra hráči i administrátory hrána. (Výjimku tvoří případy, kdy toto vyžaduje samotná hra. -> Universální tlumočník není schopen přeložit cizí řeč.) Fyzická osoba se stává hráčem okamžikem registrace do hry.
 2. Každý hráč má nárok pouze na jeden svůj účet, a to sebou vytvořený. Nerozlišují se přitom účty aktivní, neaktivní, aktivně užívané, aktivně neužívané, opuštěné či přenechané apod.
 3. Bude-li zjištěno, že hráč má více jak jeden účet ve hře, bude mu ponechán pouze účet s nejnižší hodností. Všechny ostatní účty budou smazány bez možnosti náhrady. Hráč bude dále potrestán srážkou 30 bodů na svém jediném zbývajícím účtu, jedná-li se o kadeta. Překročí-li se snížením bodový limit pro určitou hodnost, pak bude hráč degradován na příslušnou kadetskou hodnost, nejvíce však na kadeta 1. ročníku s 0 body. Bude-li nejnižší zbývající účet s hodností důstojníka, pak bude hráč degradován nejnižší důstojnickou hodnost. Je-li nejnižší zbývající účet s nejnižší důstojnickou hodností, hráč nebude mít možnost být v následujícím reálném roce povýšen.
 4. Bude-li zjištěno, že hráč převzal nějaký účet lhostejno od koho, bude tento účet smazán bez náhrady.
 5. Hráč může hru hrát a užívat za předpokladu dodržení pravidel hry. Za nežádoucí chování může být hráč potrestán administrátory hry, a to až smazáním účtu, případě zablokováním IP adresy.
 6. Hráč musí mít na mysli a respektovat, že hráč a postava není jedno. Postava má zpravidla méně informací, než má sám hráč. Pokud si hráč vytváří postavu s určitými charakterovými rysy, případně jsou tyto zahrnuty už ve výběru rasy postavy (např. Vulkánci, Andoriané apod.), pak hráč musí dbát na to, aby tyto rysy dodržoval.
 7. Každý hráč svou registrací do hry dává administrátorům svůj výslovný a neodvolatelný souhlas s užíváním kteréhokoliv příspěvku (v širším slova pojetí – zejména pak příspěvků v diskuzi a komunikacích, vytvořených obrázků atd.), který do hry vložil, a to bezplatně a na dobu neomezenou. Příspěvek může být využit výhradně pro účely hry.
 8. Každý hráč odpovídá za svůj účet. Nikdo nesmí zpřístupnit svůj účet jinému.
 9. Sankce za porušení pravidel jsou demonstrativně dány následujícími možnostmi, nejedná se tedy o úplný výčet:
  a) výtkou
  b) napomenutím a zápisem do záznamu
  c) vyřazením z aktivní služby na dobu ne kratší 3 reálných měsíců (hráč se nebude moci aktivně účastnit hry)
  d) podmínečným vyloučením ze hry
  e) vyloučením ze hry a zabanováním IP adresy
  Administrátoři hry si tak vyhrazují právo zvolit jiný vhodnější a přiměřenější trest, pokud tak uznají za vhodné, a to s ohledem na míru závažnosti porušení pravidel, není-li stanoveno u některých porušení pravidel přímá sankce.
 10. Hráč souhlasí s ukládáním cookies, pokud je to pro účely hry třeba.
 11. Základní pravidla, obecná pravidla a pravidla hráče jsou nadřazena ostatním pravidlům, není-li stanoveno jinak.

Pravidla postav
 1. Jak již bylo zmíněno, hráč a postava nejsou jedno. Postava je hráčem vytvořená entita, sloužící k projevu hráče ve hře samotné, tedy v interakci při hře. (Nejedná se tak například o vyjadřování se v sekci „Diskuze“, tam se hráč vyjadřuje sám za sebe.)
 2. Ke každému účtu náleží pouze jedna hráčská postava (dále jen „PPC“). Tuto hráč ovládá a zastává s ní jeden z hlavních postů na lodi.
 3. Hráč je povinen postavě zvolit celé jméno (odpovídající zvolené rase a reáliím Star Treku), rasu a věk (odpovídající zvolené rase a reáliím Star Treku). Ostatní položky vyplní podle požadavků systému, přičemž i zde musí brát ohled na výše uvedené.
 4. Hráči za splnění určitých okolností (viz Pravidla APC postav) může, ale nemusí využívat tzv. APC postav, které nejsou hlavní postavou, ale jsou umožňovány pro zpestření hry. Její možnosti jsou však omezené.
 5. Všechny postavy (ať už PPC, APC či administrátorem vytvořené) se co nejvíce drží reálií Star Treku, ze kterého vychází s přihlédnutím k situaci a povaze postavy. Existují-li procedury, postupy, situace či předpisy, které některou problematiku, nastalou situaci apod. popisují již v samotném Star Treku, měla by je postava využít.
 6. Poruší-li postava zejména známé předpisy ze světa Star Treku (například Nařízení Hvězdné flotily apod.), bude tato postava za toto porušení potrestána. V případě postavy sloužící na lodi 23. flotily velitelem flotily. V případě postavy studující Akademii Hvězdné flotily kolonie Darkfort komandantem Akademie.
 7. Nastanou-li okolnosti, které ještě nebyly řešeny ve světě Star Treku ani Radou (23. flotily), postupuje se co nejvíce podle filozofie Federace Spojených planet, případně Hvězdné flotily. Respektuje se tak duch a hodnoty vyznávané Federací.

Pravidla APC postav
 1. APC postava je postava ovládána hráčem, který už má založenou svou hráčskou postavu (PPC).
 2. APC postava je další možností hráče, jak se vyjadřovat v komunikacích a interakci. APC postava je relativně samostatná, mimo jiné pokud je hráčská postava na ošetřovně či nemocná, může hráč dále používat APC i v ostatních komunikacích (můstek,strojovna), i když tam samotná hráčská postava právě nemá přístup. Odpovědnost za APC postavu má však stále PPC, tudíž případné prohřešky APC postav budou vyvozovány na PPC postavě.
 3. APC postavu si může založit každý, kdo má důstojnickou hodnost, a to nejméně podporučíka.
 4. Počet APC postav je omezen. Také možnosti, jak APC postavu vybavit (například hodností apod.) jsou omezeny. Omezení je dáno hodností hráčské postavy.
 5. Počet APC postav je stanoven vzhledem k hodnosti hráčské postavy následovně:
  a) podporučík – 1 postava
  b) poručík – 2 postavy
  c) nadporučík a výše – 3 postavy
 6. Hodnost a zařazení APC postavy je rovněž limitována hodností hráčské postavy, a to následovně:
  a) podporučík – crewman – lodní mistr
  b) poručík – crewman – poddůstojník
  c) nadporučík – crewman – praporčík
  d) komandér a výše – crewman – poručík
 7. APC postavy je možné pochopitelně měnit. Změny v profilu APC postavy je možné až po uplynutí 60 dnů od doby poslední změny.
 8. Na APC postavy se vztahují podobná pravidla jako u tvoření hráčské postavy. Tudíž například jméno a věk musí odpovídat reáliím Star Treku.

Nahoru na začátek

DarkFort © 2003 - 2021 All rights reserved.