• Systém vyznamenání slouží k tomu, aby bylo možno odlišit kvality aktivních, schopných, kreativních a loajálních důstojníků od ostatních.
 • Vyznamenání se udělují podle následujících bodů pravidel o vyznamenání. Postup není možné změnit, a to ani rozhodnutím velitele lodí či komandanta akademie.
 • Pod vyznamenáním se má na mysli následující:
  1. vyznamenání sama o sobě,
  2. medaile,
  3. pochvalné zápisy velitele lodí nebo komandanta akademie (či s jejich souhlasem).
 • Vyznamenání jsou rozdělena do tří kategorií:
  1. vyznamenání za službu,
  2. vyznamenání za skvělé výsledky,
  3. vyznamenání za mimořádné výsledky.
Vyznamenání za službu
 • Vyznamenání za službu jsou taková vyznamenání, která uděluje velící struktura plavidla bez přivolení vyšších složek či administrátorů hry. Vyznamenání jsou udělována pro jednotlivé lodní posty za projevené dovednosti a znalosti během mise, a to ve třech stupních:
  1. bronzová stuha Hvězdné flotily (I. stupeň) se uděluje za nadprůměrné dovednosti a znalosti,
  2. stříbrná stuha Hvězdné flotily (II. stupeň) se uděluje za vynikající dovednosti a znalosti,
  3. zlatá stuha Hvězdné flotily (III. Stupeň) se uděluje za mimořádné dovednosti a znalosti.
 • Vyznamenání za službu schvaluje velící důstojník, první důstojník a poradce. Postup funguje tak, že velící důstojník navrhne udělení vyznamenání (přes konzolu) a poradce a první důstojník je schválí, nebo zamítnout. Rovněž přes konzolu.
 • Je-li mezi těmi, kdo je navržen, zároveň osoba, která má o udělení vyznamenání rozhodnout, pak se postupuje obdobně jako u společného návrhu prvního důstojníka a poradce na povýšení člena posádky. Důstojník, který bude třetím členem komise, musí svůj verdikt sdělit lodnímu počítači.
 • Vyznamenání za službu je možné udělit opakovaně. Zejména se doporučuje udělovat po misích, kdy je zhodnocena celková aktivita a celkový přínos důstojníka lodi, posádce a misi. Vyznamenání za službu na sobě nejsou závislá. (Není například nutné, aby zlaté stuze předcházela stříbrná, nebo naopak – aby důstojník, který v předchozí misi získal zlatou stuhu, ji musel získat i za další misi.)

Post

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

 První důstojník První důstojník První důstojník První důstojník
 Taktický/bezpečnostní
 důstojník
Taktický/bezpečnostní důstojník Taktický/bezpečnostní důstojník Taktický/bezpečnostní důstojník
 Operační důstojník Operační důstojník Operační důstojník Operační důstojník
 Navigační důstojník Navigační důstojník Navigační důstojník Navigační důstojník
 Vědecký důstojník Vědecký důstojník Vědecký důstojník Vědecký důstojník
 Hlavní lékař / poradce Hlavní lékař Hlavní lékař Hlavní lékař
 Šéfinženýr Šéfinženýr Šéfinženýr Šéfinženýr


Vyznamenání za skvělé výsledky
 • Vyznamenání za skvělé výsledky jsou uvedena v následující tabulce, a to včetně popisu, za co jsou udělována. K jejich navržení je kompetentní pouze velící důstojník, pod kterým navrhovaný důstojník slouží, či příslušný administrátor plavidla.
 • O návrhu, kterým se navrhuje vyznamenání za skvělé výsledky, rozhoduje velitel lodí či komandant akademie. Velící důstojník (instruktor) směřuje návrh pouze tomu z uvedených, který je relevantní pro danou situaci.

Název Uděluje se:
Cimrman Prize Za kreativitu a nové přístupy. Uděluje se nejen za technické vynálezy, ale i za nové či neobvyklé taktické postupy či pokrok v humanitních vědách jako je psychologie, medicína, právo či management. Cimrman Prize
Command Cross Za příkladné velení. Nemusí být udělena jen veliteli lodě, ale třeba i veliteli výsadku nebo za příkladný výkon postu v radě. Command Cross
Commendation of Anticipation in Service Za předejití krizovým situacím - například zažehnání války, předejití ztrátám na životech nebo materiálním škodám. Commendation of Anticipation in Service
Crisis Silver Cross Za vyřešení krizových situací - například za organizování obnovy postižené oblasti nebo nápravu cizích chyb. Crisis Silver Cross
Experience Transfering Award Za předávání zkušeností, pozitivní vliv na služebně mladší personál nebo příkladné chování. Experience Transfering Award
Medal of Lifesaving Za záchranu života či životů. Medal of Livesaving
Neutral Zone Service Medal Za akce v neutrální zóně. Může být udělena jako doplněk jiného vyznamenání, nebo také jako ocenění akcí, které jsou vzhledem k prostředí riskantnější. Neutral Zone Service Medal
Order of Gallantry Za hrdinství. Order of Gallantry
Order of Humanity Za úspěšné provádění humanitárních akcí nebo za vyřešení konfliktních situací bez použití síly. Order of Humanity
Order of Merit Za objevy nebo kolonizaci, za získání významných astrografických informací, za etnografickou práci (studium původních obyvatel), první kontakty a podobně. Order of Merit
Silver Cross of Victory Za vítězství v bitvách, které svým významem nedovolují udělení vyššího ocenění (např. SDV) Silver Cross of Victory
Successfully passed training Za ukončení výcviku na cvičné lodi s výjimečnými výsledky Successfuly passed training
Graduation at SFA Za ukončení studia na Akademii HF Graduation at SFA
Successfull graduation at SFA Za ukončení studia na Akademii HF s vyznamenáním Successfuly graduation at SFA
Successfully passed commanding exam Za úspěšné složení velitelské zkoušky Successfuly passed commanding exam
Starfleet Long Service Za 10 let věrné služby. Uděluje se opakovaně. Udělení je automatické. Velitel flotily ovšem může svým rozhodnutím zabránit jeho udělení osobám nehodným ocenění. Starfleet Long Service 10 years
Starfleet Long Service 20 years
Starfleet Long Service 30 years

Vyznamenání za mimořádné výsledky
 • Vyznamenání za mimořádné výsledky jsou uvedena v následující tabulce, a to včetně popisu, za co jsou udělována. K jejich navržení je kompetentní pouze velitel lodí, ostatní pouze jeho prostřednictvím, nikoho (včetně administrátorů) nevyjímaje.
 • O návrhu, kterým se navrhuje vyznamenání za mimořádné výsledky, rozhoduje kolegium velitelů lodí 23. flotily, a to svou 2/3 většinou všech velitelů.
 • Výjimku z bodu těchto pravidel představuje situace, kdy navrženým má být velitel lodí. V takovém případě je kompetentní podat návrh hlavní administrátor. O schválení opět rozhoduje kolegium podle bodu .
 • Je-li navrhovaným velící důstojník a o návrhu má rozhodovat kolegium, pak tento velící důstojník se nemůže zúčastnit hlasování.

Název Popis:
Starfleet Decoration of Victory Významné ocenění udělované úspěšným velitelům za vítězství v bitvě. Obvykle se toto ocenění uděluje velitelům operačních skupin nebo velitelům jednotlivých lodí, jejichž vítězství významně ovlivnilo běh dějin. Může být udělováno opakovaně. Navrhuje Velitel Flotily. Schvaluje Rada Flotily - nutný souhlas všech členů. Ribbon Starfleet Decoration of Victory
Starfleet Decoration of Victory
Federation Order of Peace Uděluje se osobám ve službách federace - například důstojníkům Flotily nebo diplomatům, jejichž diplomatická aktivita rozhodujícím způsobem přispěla k zachování či dosažení míru. Může být uděleno opakovaně. Navrhuje kterýkoliv z členů Rady Flotily. Schvaluje Rada Flotily - nutný souhlas všech členů. Ribbon Starfleet Decoration of Victory
Federation Order of Peace
Star Cross Uděluje se všem důstojníkům kromě velících, kteří výrazně nad rámec svých povinností přispěli k plnění mise. Navrhuje příslušný velící důstojník. Schvaluje komise složená z pěti velících důstojníků (zbylé čtyři vybere Rada Flotily) a admina příslušného plavidla/stanice - k udělení je třeba nadpoloviční většiny hlasů. Ribbon Starfleet Decoration of Victory
Star Cross
Federation Star of Honor Federation Star of Honor je nejvyšším vyznamenáním Spojené Federace Planet. Může být uděleno kterémukoli občanu Federace za obzvlášť výjimečný a záslužný čin. Nelze jej udělovat opakovaně. Navrhují všichni členové Rady Flotily jednohlasným společným rozhodnutím. Schvalování proběhne pomocí všeobecní ankety a ke schválení je třeba souhlas nadpoloviční většinay účastníků ankety. Ribbon Starfleet Decoration of Victory
Federation Star of Honor
The Purple Heart Uděluje se všem důstojníkům, kteří utrpěli zranění vážné povahy při plnění svých povinností či během nebezpečné mise. Návrh na udělení podává příslušný velící důstojník případně admin plavidla/stanice a udělení schvaluje Rada Flotily. Ribbon Starfleet Decoration of Victory
The Purple Heart

Dále se předpokládá, že budou vydávána vyznamenání za různé zásluhy vážící-se ke konkrétním událostem.


Již bylo vydáno:
  Vyznamenání velitele Flotily za příkladné plnění povinností během bitvy o STARBASE 173.
  Vyznamenání velitele Flotily za příkladné plnění povinností během bitvy o STARBASE 196.

Nahoru na začátek

DarkFort © 2003 - 2021 All rights reserved.