Kancelář velitele Flotily

Informace o velitelovi flotily
 1. Velitelem lodí 23. flotily (též „velitel“, případně „velitel lodí“ či „velitel flotily“) se může stát kterýkoliv velící důstojník lodi 23. flotily.
 2. Velitel je nejvyšší autorita Hvězdné flotily v sektoru kolonie Darkfort bez ohledu na hodnost. Je jediným, kdo může reprezentovat celý sektor a kdo může rozhodovat o důležitých záležitostech celého sektoru. Není oblasti, kde by velitel nemohl zasáhnout.
 3. Velitel je volen hráči hry, a to na dobu (reálného) půl roku. Volit může každý hráč hry, který dosáhl alespoň hodnosti kadeta 2. ročníku.
 4. Velitel může být odvolán z funkce pro neplnění si svých povinností či z jiného závažného důvodu kolegiem velitelů lodí 23. flotily. Pokud se pro odvolání vysloví alespoň 2/3 velitelů lodí, pak je velitel odvolán a jsou vypsány nové volby. Odvolání musí být zdůvodněno.
 5. Velitel vysílá lodě své flotily na mise. Též zajišťuje a je odpovědný za operativnost lodí pod svým velením. Pod jeho velením je kromě lodí také veškeré vybavení Hvězdné flotily, a to včetně personálního.
 6. Tentýž velitel může být zvolen maximálně dvakrát po sobě.
 7. Velitel povinně jmenuje svého zástupce, který v případě indispozice velitele jej zastoupí. Nastane-li taková situace, pak zástupce má veškeré pravomoci velitele.
 8. Velitel může pověřit některé velící důstojníky dílčími úkoly při organizaci v sektoru, a to i trvale.
 9. Velitel sleduje výkonnost jednotlivých plavidel, zejména potom vyvozuje z podávaných hlášení. Velitel je oprávněn povyšovat důstojníky 23. flotily, případně je na návrh či bez návrhu odvolat. V mimořádných případech může přistoupit až k degradování.
 10. Velitel je odvolací instancí proti rozhodnutí velícího důstojníka, který uložil jinému sankci – napomenutí, důtku, negativní zápis do záznamu apod. V takových případech si velitel může vyžádat i vyjádření administrátora.
 11. Při výběru nového velícího důstojníka je velitel lodí povinen vypsat výběrové řízení, a to včetně termínu podání přihlášek. Na pozdě podané přihlášky, nebo přihlášky neadekvátní nebude brán zřetel.
 12. Velitel rozhoduje výhradně o příběhových (herních) záležitostech. K ničemu jinému není zmocněn.
 13. Velitel zveřejňuje svá rozhodnutí na úřední desce velitele lodí.