Kancelář komandanta Akademie

Informace o komandantovi
 1. Komandantem Akademie (též „komandant“) se může stát kterýkoliv důstojník s hodností poručíka a vyšší.
 2. Komandant je nejvyšší autorita na Akademii bez ohledu na hodnost. Komandantovi je svěřena celá Akademie, a to včetně její příběhové a úpravy systému nevyžadující koncepce.
 3. Komandant je volen hráči hry, a to na dobu (reálného) půl roku. Volit může každý hráč hry, který dosáhl alespoň hodnosti kadeta 2. ročníku.
 4. Komandant může být odvolán z funkce pro neplnění si svých povinností či z jiného závažného důvodu kolegiem velitelů lodí 23. flotily. Pokud se pro odvolání vysloví alespoň 2/3 velitelů lodí, pak je komandant odvolán a jsou vypsány nové volby. Odvolání musí být zdůvodněno.
 5. Komandant řídí celou Akademii, nic nevyjímaje. Zejména pak rozhoduje na návrh instruktora (velitele cvičné lodi) o propuštění kadeta z akademie a přidělení mu důstojnického patentu v hodnosti praporčíka a udělení vyznamenání „Ukončení AHF s vyznamenáním“ či „Ukončení AHF“. Též rozhoduje o přijetí/nepřijetí na AHF.
 6. Tentýž komandant může být zvolen maximálně dvakrát po sobě.
 7. Komandant povinně jmenuje svého zástupce, který v případě indispozice komandanta jej zastoupí. Nastane-li taková situace, pak zástupce má veškeré pravomoci komandanta.
 8. Komandant může pověřit některé instruktory dílčími úkoly při správě Akademie.
 9. Komandant sleduje výkonnost jednotlivých instruktorů a kadetů, zejména potom vyvozuje z podávaných hlášení.
 10. Při zcela mimořádných výsledcích kadeta může komandant na návrh instruktora, přičemž tento musí být podpořen administrátorem, prominout až 3 ročníky Akademie. 4. ročník nelze prominout. Komandant je oprávněn za mimořádně výsledky během výcviku udělit kadetovi až 50 bonusových bodů za celou dobu studia příslušného kadeta. Takto nemůže učinit, pokud byl kadetovi prominut více jak 1 ročník.
 11. Komandant může zbavit instruktora jeho postu, pokud tak uzná za vhodné a je to ku prospěchu Akademie či hry. Své rozhodnutí musí ovšem řádně zdůvodnit.
 12. Komandant je odvolací instancí proti rozhodnutí instruktora, který uložil kadetovi sankci – napomenutí, důtku, negativní zápis do záznamu, nemožnost ukončení ročníku, nemožnost ukončení AHF apod. V takových případech si komandant může vyžádat i vyjádření administrátora.
 13. Při výběru nového instruktora je komandant povinen vypsat výběrové řízení, a to včetně termínu podání přihlášek. Na pozdě podané přihlášky, nebo přihlášky neadekvátní nebude brán zřetel.
 14. Komandant rozhoduje výhradně o příběhových (herních) záležitostech. K ničemu jinému není zmocněn.
 15. Komandant svá rozhodnutí zveřejňuje na úřední desce Akademie.