Kancelář velitele Flotily

Mike Juri, Dr. Daniel Jackson - dne: 16.01.2019, 08:05:00
  Navrhuji k povýšení, do hodnosti podporučíka, poručíka Loredana Chivu. Při lékařské krizi s systému Dallara vykonávala svoje povolání s naprostým odhodláním a svým profesionálním přístupem vedla lékařské týmy, které zachránily velký počet civilních osob před smrtní z nákazy Andorianskou chřipkou.

Dále navrhuji udělení vyznamenání Medal of Lifesaving.
Po konzultaci s adminem plavidla schvaluji povýšení do hodnosti podporučíka.

Dále se plně ztotožňuji s návrhem udělení vyznamenání Medal of Lifesaving, které touto cestou uděluji.

Gratuluji a děkuji za příkladnou službu.
zapsal: Mike Juri dne: 24.01.2019 v 19:10:23

Galenius Tarascus - dne: 10.06.2018, 21:31:14
  Za koordinaci a realizaci nestandardního a náročného postupu oslabení štítů lodi AGar a tím úspěšnou záchranu unesené posádka lodi Stok Nest, jakož také za příkladnou aktivitu během poslední mise, navrhuji povýšit podporučíka Kensinga do hodnosti poručíka.

Navrhuji povýšení poručíka Jasona do hodnosti nadporučíka zejména pro excelentní zastupování CO a FO na postu druhého důstojníka a také pro mimořádnou aktivitu v průběhu poslední mise.
Na základě hodnocení admina schvaluji povýšení podporučíka Kensinga do hodnosti poručíka a povýšení poručíka Jasona do hodnosti nadporučíka.

Dále schvaluji návrh admina na povýšení komandéra Toma Murphyho do hodnosti kapitána a zároveň mu uděluji vyznamenání Cimrman Prize za nápad na zničení štítů nepřátelské lodi bez jediného výstřelu.

Děkuji za příkladnou službu a gratuluji.
zapsal: Mike Juri dne: 19.06.2018 v 20:50:36

Velitel flotily - dne: 08.05.2018, 20:07:26
  Zahajuji šetření akce schopnosti lodi USS Reef. Dle informaci od kapitána Johna K. Dragona jsou aktivní pouze 2 členové posádky + kapitán plavidla.

Nabízejí se tedy 2 možnosti:

1) Vyřazení USS Reef z aktivní služby a doplnění ostatních plavidel flotily posádkou USS Reef
2) Doplnění posádky USS Reef, aktuálně řeším doplnění s komandantem akademie
Po dohodě s komandantem akademie schvaluji přesun kadeta Veczima na USS Reef.

Bude tak zajištěna akce schopnost lodi.
zapsal: Mike Juri dne: 09.05.2018 v 08:04:42

cpt. John K. Dragon - dne: 03.05.2018, 15:02:48
  Navrhuji udělit oboum důstojníkům na USS Reef, Mirandě Hunter a T´Savakovi, vyznamenání Order of Humanity a vyznamenání Order of Merit.

Nadále také považuji aktivitu a plnění povinností obou poručíků za hodné povýšení do hodnosti nadporučík.

Dále krom systémového udělení vyznamenání za službu OPS II. stupně panu T´Savakovi, bych rád udělil mimo-systémově vyznamenání za službu SCI II.stupně Mirandě Hunter.
Na základě hodnocení admina schvaluji udělení všech navržených vyznamenání i povýšení obou jmenovaných do hodnosti nadporučíka. Děkuji za příkladnou službu a gratuluji.
zapsal: Mike Juri dne: 22.05.2018 v 20:42:39

Lucas Clark - dne: 08.09.2017, 11:30:14
  Zahuji řízení ve věci násilné smrti 15 civilistů na planetě Belnea II. Po důkladném zvážení celého případu, který nepamatuji za celou svou kariéru u Flotily, jsem rozhodl, že praporčík Joe Black je vinen usmrcením 15 civilistů na planetě Belnea II.

Praporčík Black jednoznačně konal s úmyslem osoby usmrtit, a to bez zcela zjevného důvodu, natož důvodu relevantního. Způsob provedení byl brutální. K činu se doznal pouze na základě jasných důkazů; lítost nad svým činem neprojevil. Naopak se snažil svůj čin zastřít, a to nejen utajováním jeho provedení, ale také likvidací důkazů.

Jak velitel flotily v žádném případu nemohu připustit, aby některý z důstojníků Flotily takto konal.

Z uvedených důvodu jsem se rozhodl degradovat praporčíka Blacka do hodnosti kadeta I. ročníku. Postava kadeta Blacka je odsouzena na doživotí v detenčním zařízení, kde mu bude poskytnuta příslušná odborná péče.

Hráči je umožněno požádat o změnu profilu a po dohodě s komandantem Akademie může zůstat i v hodnosti kadeta I. ročníku na palubě USS Maryland. Přestup na jinou loď je možný pouze s výslovným souhlasem velitele flotily. Nová postava podléhá schválení velitele USS Maryland. Hráč si může ponechat postavu kadeta Blacka, ale musí počítat s tím, že tato postava bude v daném detenčním zařízení. V žádném případě kolem ní nebude vyvíjen příběh. K pozdější žádosti o změnu profilu nebude brán zřetel.
zapsal: Lucas Clark dne: 14.09.2017 v 20:08:06

Lucas Clark - dne: 08.09.2017, 11:28:43
  Zahuji řízení o zjištění příčin ztráty kontroly posádkou nad USS Achilles-A. Z dosavadního šetření jasně vyplnulo, že ke ztrátě kontroly nad USS Achilles nemuselo vůbec dojít, pokud by kapitán plavidla vydal rozkaz k aktivaci štítů.

S ohledem na skutečnost, že tak v dané situaci neučinil, dostal transportní systém planety posádku Achilla na stříbrném podnose, a to navzdory faktu, že mu tak nadporučík Jackson radil.

Skutečnost, že signál měl federační signaturu, neměla posádku USS Achilles nikterak zmást. V každém testu už v době na Akademii jsou typově podobné otázky (například blíží se federační plavidlo, které nereaguje), jež důstojníkům (potencionálním důstojníkům) přibližují nestandardní situace.

Kapitán Juri tak v klíčový okamžik nevydal rozhodnutí, které vydat měl a které tak vystavilo posádku lodi zbytečnému nebezpečí, byť i přípravené zkušební testy na takovou situaci myslí. K tomu předal velící kódy plavidla osobě, jejíž zdravotní způsobilostí si nemohl být v žádném případě jistý. Nad to, když tato osoba navíc zapříčinila málem i jeho vlastní smrt a smrt komandéra Murphyho, a to transportem do neovladatelného plavidla, což bylo dalším pochybením, kterého si měli komandér Juri i kadet Black být vědomi (před transportem se neujistili, že podmínky pro život jsou v cílové lokaci dostatečné).

Na základě výše uvedeného a s ohledem na minulá rozhodnutí velitele flotily v kauze kolem Belnea II. jsem rozhodl, že degraduji kapitána Juriho do hodnosti komandéra.
zapsal: Lucas Clark dne: 24.09.2017 v 11:10:16

Vítězslav Boch - dne: 08.08.2017, 22:18:06
  Zahajuji řízení, jehož cílem je prozkoumat okolnosti zničení plavidla USS Achilles-A a především kroky posádky USS Averia, které k této nešťastné události vedly. Součástí tohoto řízení není přezkum toho, jaktože posádka USS Achilles-A ztratila kontrolu nad lodí, to bude předmětem separátního řízení, ale pouze vyhodnocení činnosti posádky Averie, jejíž útok Achilles zničil. Z hlášení komandéra Murphyho a administrátora plavidla vyplývá, že USS Averia byla v rozhodnou dobu pod velením podporučíka Johna Kensinga, neboť komandér Murphy byl tou dobou na výsadku. Jeho rozhodnutí opustit plavidlo a zúčastnit se výsadku je přímým porušením nařízení Hvězdné flotily. Vzhledem k vážnosti tohoto prohřešku a následným konsekvencím jsem se rozhodl zamítnout návrh administrátora plavidla USS Averia podaný 26.4.2017 na povýšení komandéra Murphyho do hodnosti kapitána. Vzhledem k jinak skvělé službě komandéra Murpyho v řadách Hvězdné flotily toto považuji za dostatečný trest a komandér nebude předmětem dalšího postihu.

Pokud jde o kroky bezprostředně předcházející zničení Achilla, posádka pracovala ve velkém časovém presu bez zkušeného velení. Podporučík Kensing získal velící kódy Achilla, který na Averii útočil, a nařídil sklopení štítů a zastavení útoku. Z jeho "rozkazu" však nebylo patrné, že chce zastavit již nastavený útok Averie na Achilla, což také nebylo učiněno. Je na místě dodat, že podporučík Kensing získal velící kódy Achilla až v den tahu a příslušný důstojník, v tomto případě komandér Hunt, neměl dostatek času rozkaz vykonat a to i v případě, kdyby byl řádně vydán.

Vyšetřování ale odhalilo závažné pochybení, které zničení Achilla předcházelo. Podporučík Kensing a komandér Hunt si TŘI tahy nevšimli, že je Averia napadena Achillem, zjistili to až po upozornění administrátorem. Vlivem tohoto pochybení se posádka Averie sama dostala pod tlak, což vedlo v konečném důsledku ke krokům popsaným výše.

Za porušení povinností uděluji oběma důstojníkům, tedy podporučíkovi Johnu Kensingovi a komandéru Bobu Huntovi důtku velitele flotily, která bude uvedena do jejich služebních záznamů.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 12.08.2017 v 23:31:48

Vítězslav Boch - dne: 01.07.2017, 23:59:03
  Zahajuji řízení ohledně okolností zničení plavidla USS Myrhadon-A, které bylo pod velením kapitána Lucase Clarka. Velitel flotily dospěl k následujícímu závěru: USS Myrhadon během své mise čelil silnému soupeři, který palebnou silou převažoval možnosti Myrhadonu. Zničení plavidla ovšem nebylo nevyhnutelné.

V kritickou chvíli vydal velitel plavidla, kapitán Lucas Clark, příkaz nastavit úhybné manévry a přesunout loď na pozici protivníka. Člen posádky, kterému kapitán rozkaz udělil, zastupující navigační důstojník Waldemar Peregrine Osbourne rozkaz velícího důstojníka zaznamenal a nastavil skutečně nový kurz, část rozkazu týkající se úhybných manévrů ale nesplnil, což dokládá záznam z logu, záznam z černé skříňky Myrhadonu (komunikace na můstku) a k čemuž se ostatně kadet Osbourne i přiznal.

Toto jeho svévolné rozhodnutí, že "loď vydrží i bez úhybných manévrů" bohužel vedlo k tomu, že loď nevydržela. Šance na zásah protivníka byla pro Phasery 866% a pro torpéda 713%. Myrhadon zasáhlo 10 výbojů z phaserů a pět torpéd. Celková destruktivní síla byla 9300. Loď byla jedním úderem zničena.

V případě velitele plavidla, kapitána Lucase Clarka, neshledal velitel flotily žádné skutečnosti, které by napovídaly tomu, že velitel plavidla měl na jeho zničení přímý vliv. Potvrzuje to i posudek administrátora plavidla.

Příčinou zničení USS Myrhadon byla ignorace, tedy alespoň co se týče nastavení úhybných manévrů, rozkazů ze strany kadeta Osbourna. Proto velitel flotily rozhodl následovně.

Velící důstojník plavidla, kapitán Lucas Clark, nenesl na jeho zničení vinu a nebude nikterak potrestán.
Kadet Waldemar Peregrine Osbourne zavinil zničení plavidla neuposlechnutím rozkazu, proto je s okamžitou platností převeden ze IV. ročníku Akademie zpátky do druhého a to s minimálním stavem bodového konta pro příslušný ročník (35 body).
Na základě doporučení kapitána Clarka a po dohodě s komandantem Akademie Hvězdné flotily, nadporučíkem Jackem O´Bannertem, rozhodl velitel flotily, že kadet Osbourne se nemusí vrátit zpět na cvičnou loď a může pokračovat ve službě po boku posádky USS Myrhadon. Přirozeně si může také najít jiné umístění.
Tato výjimka ale předpokládá, že se bude kadet Osbourne na palubě flotilní lodi řádně chovat. Pokud by velitel nebo administrátor plavidla dospěli k závěru, že tomu tak není, obrátí se neprodleně na velitele flotily, který rozhodne o přeřazení kadeta Osbourna zpět na cvičnou loď. Tato podmínka pozbývá v platnosti ve chvíli, kdy kadet Osbourne sám postoupí do IV. ročníku Akademie Hvězdné flotily.
K dokončení Akademie, tedy ke zpřístupnění důstojnické zkoušky, bude kromě dosažení příslušné bodové hranice nutné také dobrozdání velitele plavidla nebo administrátora lodi, na které bude kadet Osbourne sloužit. Až na jejich základě rozhodne velitel flotily o tom, že je kadet Osbourne připraven složit důstojnický test a uskutečnění zkoušky umožní.

Ostatní členové posádky USS Myrhadon-A nenesli na zničení plavidla žádnou vinu a nebyli předmětem vyšetřování.


Velitel flotily také rozhodl, že posádka zničeného plavidla se neprodleně odebere k Suchému doku 88, kde převezme novou loď, která ponese jméno USS Myrhadon-B
zapsal: Vítězslav Boch dne: 11.07.2017 v 23:55:05

Admin USS Averia - dne: 26.04.2017, 22:31:40
  Navrhuji povýšení komandéra Toma Murphyho do hodnosti kapitána.

Během předchozí mise USS Averia i misí, které ji předcházely, byl komandér Murphy aktivním velícím důstojníkem, který měl své plavidlo plně pod kontrolou, rozhodoval moudře a s rozvahou a zájem posádky mu byl na prvním místě.

Komandér Murphy se během velení USS Averia osvědčil a jde členům své posádky příkladem.

Během poslední mise posádka pod jeho velením zvládla velmi těžkou situaci, kdy nejprve čelila silnému nepříteli a pak se dokázala vypořádat i s vážným poškozením vlastního plavidla, které dostala do bezpečí.
Rozhodnutí odkládám do dokončení současné mise Averie, neboť komandér Murphy je aktuálně na dlouhodobém výsadku.
zapsal: Lucas Clark dne: 06.05.2017 v 13:57:24

Vzhledem k okolnostem, ke kterým došlo při poslední misi USS Averia - viz kauza velitele flotily z 8.8.2017 - tento návrh zamítám.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 12.08.2017 v 23:21:23

Cmdr. Tom Murphy - dne: 01.03.2017, 21:19:15
   Za příkladnou službu na postu šéfinženýra, ale hlavně za mimořádnou aktivitu, která vedla ke zdárnému průběhu a plnění probíhající mise, navrhuji povýšení praporčíka Johna Kensinga do hodnosti podporučíka.

Za aktivitu při náročném obsazení a následném velení nepřátelskému plavidlu, jakož i za výbornou službu na postu vědeckého důstojníka během probíhající mise, navrhuji povýšení poručíka Marcuse Jasona do hodnosti nadporučíka.

Za vynikající službu a příkladné plnění povinností na postu taktického důstojníka, navrhuji povýšení praporčíka Rona Dexe do hodnosti podporučíka.

cmdr.Tom Murphy
CO USS Averia
Po zralé úvaze a zjištění všech okolností, které provázejí službu všech tří navržených důstojníků, jsem rozhodl takto:

1) Povyšuji praporčíka Dexe do hodnosti podporučíka. Praporčík prokazuje své schopnosti zastupovat různé posty, během bitvy s kardasianskou lodí se osvědčil. Jeho aktivita je příkladná, dělá čest své uniformě! Gratuluji.

2) Povyšuji praporčíka Kensinga do hodnosti podporučíka. Praporčík během uplynulé mise předvedl výbornou aktivitu a schopnost pracovat pod tlakem během vážného poškození plavidla. Po prostudování záznamu jsem se rovněž rozhodl udělit mu za jeho přínos lodi, misi a posádce během krize, do níž se loď dostala, vyznamenání za skvělé výsledky – Crisis Silver Cross. Gratuluji.

3) Návrhu na povýšení poručíka Jasona jsem rozhodl nevyhovět. U poručíka Jasona není pochyb o tom, že se jedná o aktivního, dobrého důstojníka Flotila, jež pracuje ku prospěchu posádky. Bohužel z mých zjištění vyplývá, že poručíka, byť jako zástup, nesprávně určil pozici lodi po tahu a narušil tak Neutrální zónu s Romulany. Toto pochybení bylo romulanské straně vysvětleno, nicméně pro posádku, loď i Federaci mohlo být mimořádně nežádoucí účinky. Z tohoto důvodu jsem rozhodl tak, jak bylo uvedeno. Věřím, že po další misi bude návrh podán znovu a velitel flotily tak bude mít čest návrh na povýšení schválit.
zapsal: Lucas Clark dne: 15.03.2017 v 21:38:27

Admin USS Reef - dne: 27.12.2016, 21:32:12
  Podávám tímto návrh na povýšení komandéra Johna K. Dragona do hodnosti kapitána.

Komandér Dragon dlouhodobě plní své povinnosti nad rámec svých povinností. Jeho příkladná aktivita a účast na misích plavidla jsou nezpochybnitelné. Ačkoliv nebyl velitelem plavidla, získal ocenění Command Cross, které se obvykle velícím důstojníkům uděluje, a to za vynikající velení. Ač jinak srdcem vědecký důstojník, vystoupil z jeho stínu a rozhodl se na vlastní žádost vstoupit do řad velitelů.

Důvodem, který znemožňoval podat návrh dříve, byla absence velitelských zkoušek, jež jsou nezbytnou součástí pro povýšení do hodnosti komandéra a vyšší. Komandér Dragon se stal komandérem za účinnosti starých plavidel, nová pravidla mu možnost dalšího povýšení bez velitelských zkoušek upírala. Tato překážka však byla odstraněna, když komandér své velitelské zkoušky složil.

Souhlasné stanovisko vydal i supervizor flotilních lodí.
Po důkladném prostudování záznamů týkajících se komandéra Dragona schvaluji návrh na povýšení do hodnosti kapitána.
Blahopřeji, kapitáne Johne K. Dragone!
zapsal: Dr. Shodan Soong dne: 18.01.2017 v 21:15:54

Lucas Clark - dne: 15.12.2016, 18:12:10
  V rámci naší mise-nemise, kdy nás bytost Q unesla za neutrální zónu, byla posádka pod značným psychickým i fyzickým stresem. Přesto se ukázala jako sjednocená a fungovala velmi dobře. Kapitán Purnochová, nadporučík Saiby a kadet Osbourne vyvinuli mimořádnou aktivitu a během opravdového časového presu přišli se zcela novými, technicky náročnými teoriemi a jejich praktickým užitím. Věřím, že jmenovaní důstojníci si zaslouží ocenění Cimrman Prize za kreativitu, nové přístupy a jejich radikální uplatnění.

CO USS Myrhadon cpt. Lucas Clark
Po prostudování záznamů z toho, co se na lodi v moci bytosti Q událo, jsem se rozhodl schválit návrh v plném rozsahu.
Kapitáne, blahopřeji k tak schopné posádce.

zapsal: Dr. Shodan Soong dne: 17.12.2016 v 19:10:58

Lucas Clark - dne: 26.11.2016, 23:07:11
  Na základě doručené resignace admirála Soonga na post velitele USS Reef navrhuji veliteli flotily, aby tato resigance byla přijata. Admirál Soong končí na svou žádost z osobních a časových důvodů.

Za admin tým Lucas Clark
Tímto vyhlašuji výběrové řízení na post velícího důstojníka lodi USS Reef. Zájemci nechť podávají přihlášky do 10. 12. 2016.
zapsal: Dr. Shodan Soong dne: 04.12.2016 v 00:10:36

Výběrové řízení bylo uzavřeno. Na post velícího důstojníka byl vybrán komandér John K. Dragon.
zapsal: Dr. Shodan Soong dne: 17.12.2016 v 22:52:21

Admin + CO USS Reef - dne: 26.11.2016, 19:31:34
  Vzhledem k tomu, že plavidlo USS Reef dokončilo zadanou misi, navrhuji využít této příležitosti k povýšení podporučíků Mirandy Hunter, Tueka Vera a T´Savaka do hodnosti poručíků. Všichni tři podporučíci již mají čas na to, aby se dočkali dalšího povýšení. A všichni tři podporučíci byli během mise aktivními členy posádky, proto si dle mého názoru povýšení zaslouží.

Dle mého názoru jim v dalším vývoji výrazně pomáhal komandér John K. Dragon, který jde vždy mladším důstojníkům příkladem a předává jim své zkušenosti z dlouholeté služby. Za to jej navrhuji ocenit vyznamenáním Experience Transfering Award.
Vzhledem k tomu, že tento návrh pochází ode mne jakožto velícího důstojníka USS Reef, schvaluji ho po odsouhlasení adminem v plném rozsahu.
zapsal: Dr. Shodan Soong dne: 26.11.2016 v 19:34:42

Admin USS Maryland - dne: 31.10.2016, 20:02:46
  Navrhuji povýšení komandéra Juriho do hodnosti kapitána. Komandér Juri vykonává funkci velícího důstojníka dlouhodobě a během poslední mise předvedl dobrou aktivitu i schopnost vést, má úctu své posádky, která se mj. obrátila na Lucase Clarka s podporou na jeho povýšení. Po pečlivém zvážení velením flotily bylo povýšení komandéra Juriho schváleno. Blahopřeji, kapitáne Mike Juri!
zapsal: Dr. Shodan Soong dne: 05.11.2016 v 20:54:35

Cmd. Mike Juri - dne: 21.10.2016, 22:34:55
  Za zásluhy za právě dokončenou misi USS Maryland navrhuji následující:

Podporučíka Kestru Tori povýšit do hodnosti Poručíka.
Podporučíka Martina Pallice povýšit do hodnosti Poručíka.
Praporčíka Joea Blacka povýšit do hodnosti Podporučíka.

Dále navrhuji udělit všem výše zmíněným vyznamenání "Commendation of Anticipation in Service".
Po prostudování průběhu mise, činů jednotlivých navrhovaných osob a zvážení dalších faktorů jsem rozhodl takto:


Podporučík Kestra Tori je povýšena do hodnosti poručíka. Její aktivita, profesionalita i přínos jsou vzorem pro ostatní.

Podporučík Martin Pallic je povýšen do hodnosti poručíka. Je odvážný, iniciativní a cílevědomý. Pokud však bude chtít v budoucnu dosáhnout na vyšší hodnost, bude se muset věnovat tréninku disciplíny. Nedisciplinovaný voják je nebezpečný voják a takového jako velitele nikdo nechce.

Praporčík Joe Black zůstává na své stávající hodnosti. Problém s disciplínou a subordinací je u něj tak výrazný, že bohužel zastiňuje jeho kladné stránky. Odpovědné autority na akademii předpokládaly, že se praporčík Black po zařazení do aktivní služby dostatečně realizuje a jeho stálé kázeňské problémy ustoupí. Zatím se tak bohužel nestalo.


Posádka již byla za své skvělé činy vyznamenána speciálním vyznamenáním Klingonská spása. Proto nebude duplicitně uděleno další vyznamenání, jako navrhované Commendation of Anticipation in Service.
zapsal: Dr. Shodan Soong dne: 05.11.2016 v 21:17:01

Admin Maryland,Mimas,Achilles - dne: 11.10.2016, 22:17:49
  Navrhuji jako administrátor plavidel USS Maryland, USS Mimas a USS Achilles, které se měly společnou misi, při které se zúčastnily záchrany Klingonské říše a jejího obyvatelstva před zákeřným genetickým virem (vyprodukovaným nejen klingonskými rebely), aby posádkám byla udělena speciální medaile "Klingonská spása". Schvaluji vytvoření zvláštního vyznamenání a jeho udělení podle návrhu.
zapsal: Dr. Shodan Soong dne: 17.10.2016 v 21:56:45

Admin USS Mimas - dne: 11.10.2016, 22:15:11
  Veliteli flotily navrhuji udělení Silver Cross of Victory komandéru Vítězslavu Bochovi. Střet s novým typem klingonské válečné lodi, který přinesl velmi důležité informace, ustál Mimas a jeho letka pod vedením právě komandéra Bocha se ctí. Proti značně silnějšímu nepříteli dokázaly posádky Federace získat taktickou výhodu, kterou proměnily ve svůj úspěch. Věřím, že je to i díky veliteli, který tak musel koordinovat činnost celé letky. Komandér Boch prokázal v této misi rozhodnost a v nelehkém dilematu i velitelské kvality, které byly vystaveny zkoušce. Schvaluji návrh dle předlohy.
zapsal: Dr. Shodan Soong dne: 17.10.2016 v 22:00:32

Admin USS Achilles - dne: 11.10.2016, 22:13:48
  Navrhuji povýšit do hodnosti nadporučíka poručíka Daniela Jacksona. Poručík během celé mise, ale i předtím vykazoval patřičnou aktivitu a aktivní přístup k plnění svých povinností, a to i nad jejich rámec. Během boje byl nucen převzít velení plavidla. Posádka pod jeho velením fungovala velmi dobře, jde vidět, že poručík má u své posádky potřebný respekt. V kritických situacích zachovával chladnou hlavu a i díky tomu se podařilo zachránit mnoho životů. Vzhledem k uvedenému také navrhuji poručíka Jacksona na ocenění „Command Cross“.

Navrhuji na povýšení podporučíka Erica Delka. Podporučík si plní své povinnosti, jak se od jeho postavení a hodnosti očekává. Během mise byl aktivní, snažil se zastupoval všechny posty, které mu byly přiděleny. Podporučík vykonává funkci TB důstojníka dlouhodobě aktivně a i s dávkou taktu, která nebývá u důstojníky tohoto oboru velmi častá.

Dále navrhuji ocenění kadetce Loredaně Chivu a sice Medal of Lifesaving, za obětavou a organizačně schopnou práci během silného poškození Achilla, včetně velmi těžkého rozhodnutí vyčlenit ty, kteří již zachránit nejdou, byť nejsou doposud mrtví.

Vzhledem k neaktivnosti kapitána Crowa navrhuji jeho odvolání z funkce. Kapitán Crow se sám vyjádřil, že v současné době není ze zdravotních důvodů schopen dál aktivně hrát. Počet členů posádky USS Achilles tak klesne na 3 důstojníky. Navrhuji proto sloučení s jinou posádkou.
Schvaluji navržená ocenění i povýšení dle návrhu.
Dále, na USS Achilles bude převelena posádka USS Maryland včetně CO komandéra Juriho. Stávající CO kapitán Crow bude odvolán z funkce.
zapsal: Dr. Shodan Soong dne: 19.10.2016 v 21:46:12

Vítězslav Boch - dne: 28.09.2016, 22:04:22
  S ohledem na dokončení předchozí mise podávám návrh na udělení vyznamenání Cimrman Prize praporčíku Axionu Qualogovi. Praporčík Qualog přišel s postupem, který během bitvy přinesl rozhodující taktickou výhodu našemu plavidlu. Proti klingonské lodi použil deflektorový paprsek, čímž na kriticky nezbytnou dobu připravil klingonskou loď o možnost použít distruptory. Tento neotřelý postup ocenil dokonce i kapitán nepřátelského plavidla, který praporčíkovi složil poklonu.

Vzhledem nejen k výše zmíněnému, ale také k celkově skvělé práci na palubě USS Mimas a splnění lhůty potřebné k povýšení navrhuji také povýšení praporčíka Qualoga do hodnosti podporučíka.

Ačkoliv od splnění lhůty uplynulo sotva pár dní, rád bych navrhl také povýšení poručíka Jacka O´Bannerta do hodnosti nadporučíka. Poručík O´Bannert patří k základním kamenům posádky a je důstojníkem, na kterého se mohu vždy a za všech okolností spolehnout. Povýšením by se mu otevřely nové možnosti, kupříkladu složení velitelského testu, což by bylo i pro celou Flotilu velmi přínosným. Poručík O´Bannert je aktivním důstojníkem, který nejen plní rozkazy, ale snaží se přicházet s vlastními návrhy a iniciativou.
Schvaluji návrh v plném rozsahu. Je skvělé mít v týmu takové osobnosti komandére, blahopřeji!
zapsal: Dr. Shodan Soong dne: 29.09.2016 v 22:17:23