Kancelář velitele Flotily

Kestra Tori - dne: 22.03.2022, 20:32:06
  Admirále Clarku, jménem vyšších důstojníků plavidla Marylandu, navrhujeme svého velitele komandéra Mike Juriho povýšit do hodnosti kapitána.
Jsme přesvědčeni, že dlouhodobě prokazuje vynikající výsledky ve velení plavidla, je aktivní a jde příkladem své posádce. V uplynulých dvou misích se klíčovým způsobem podílel na předejití a řešení krizových situací týkajících se celého sektoru. Myslíme si, že i jeho zkušenosti odpovídají vyšší hodnosti.
Rovněž byla naplněna i minimální stanovená lhůta pro povýšení.

Za posádku - FO Kestra Tori a SO Daniel Jackson
Velitel se právě případem zabývá
T´Savak - dne: 19.03.2022, 22:05:17
  Navrhuji na udělení vyznamenání "Commendation of Anticipation" kadeta Valeriana.
Během předcházející mise USS Mimas, kadet svou příkladnou aktivitou nejenže přispěl k záchraně lodi a životů posádky, ale rovněž zařídil veškerou možnou operativu na lodi při personální krizi.
Bez ohledu na to, že neprošel tréninkem pro dané pozice, zhostil se všech rozkazů a konzol nejen jak nejlépe uměl, ale tak aby byla vždy zajištěna operativnost plavidla.
Návrh schvaluji.
zapsal: Lucas Clark dne: 30.03.2022 v 19:38:43

Lucas Clark - dne: 28.02.2022, 21:28:21
  Zahuji šetření o příčinách zničení USS Averia. Velitel se právě případem zabývá
Administrátor USS Myrhadon - dne: 07.11.2021, 09:58:14
  Za aktivní službu a dobré pracovní výsledky navrhuji na povýšení podporučíka Osbourna. Povýšení by mělo být o jeden hodnostní stupeň.

Dále navrhuji, aby podporučíku Osbournemu byla udělena medaile Medal of Lifesaving za záchranu Tamarianů, poskytnutí příslušné lékařské pomoci a nasazení vlastního života při komunikaci s dosud máloznámou formou života.

Posádce USS Myrhadon, konkrétně kapitánu Purnochové, nadporučíku Hawkovi a rovněž veliteli plavidla a podporučíku Osbournemu navrhuji udělit Cimrman Prize za nezvyklý přístup při komunikaci s Tamariany, přičemž tento komunikační kanál umožnil vytvořit a výrazně rozšířit komunikační možnosti mezi Federací a Tamariany.
Návrh v plném rozsahu schvaluji.
zapsal: Lucas Clark dne: 17.11.2021 v 21:45:33

Cmdr. Vítězslav Boch - dne: 16.10.2021, 20:40:40
  Vážený admirále,

s velkou lítostí musím z osobních důvodů podat rezignaci na pozici velitele plavidla USS Mimas. Tento krok jsem pečlivě a dlouho zvažoval, leč již není možné jej odkládat, neboť nemohu předpokládat, že se má situace v dohledné době zlepší a já budu mít adekvátní čas na to, abych se věnoval své posádce a plnil si své povinnosti.

Touto cestou bych chtěl poděkovat Vám i všem důstojníkům, s nimiž jsem měl tu čest sloužit a poděkovat za cenné zkušenosti, které jsem službou ve flotile získal.

Doporučuji pověřit velením plavidla komandéra T´Savaka.

S pozdravem

Komandér Vítězslav Boch
Rezignace byla s lítostí přijata.
Komandér Boch sloužil 23. flotile po mnoho desítek let příkladným způsobem. Za dlouhodobou službu a s přihlédnutím k jeho činnosti na Akademii Flotily mu propůjčuji hodnost kapitána Hvězdné flotily (vv).

Na pozici velitele USS Mimas tímto ustanovuji komandéra T´Savaka, který jako první důstojník a zároveň důstojní s velitelskou zkouškou je nejlepším kandidátem na dané místo.
zapsal: Lucas Clark dne: 19.10.2021 v 20:56:25

Tom Murphy - dne: 30.06.2021, 23:44:59
  Admirále, podávám návrh na povýšení nadporučíka Kensinga do hodnosti komandéra, dále podporučíka Discovera do hodnosti poručíka a také praporčíka Sora do hodnosti podporučíka a to za příkladnou službu na USS Averia a zejména za aktivitu během poslední mise.

kpt. Tom Murphy
CO USS Averia
Na základě posudku administrátora jsem rozhodl takto:

Podporučíka Discovera povyšuji do hodnosti poručíka
Praporčíka Sora pak povyšuji do hodnosti podporučíka.

U nadporučíka Kensinga jsem se rozhodl návrh na povýšení prozatím zamítnout. Podle posudku administrátora se jedná o aktivního hráče, leč však stále nevyzrálého. Kapitán Murphy může podat návrh znovu po skončení probíhající mise.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 20.07.2021 v 01:06:36

Vítězslav Boch - dne: 16.05.2021, 01:47:18
  Podávám návrh na povýšení důstojníků USS Mimas, konkrétně:

Povýšení praporčíka Horacia Hadra do hodnosti podporučíka:

Praporčík Hadro je od svého příchodu na palubu USS Mimas pečlivým a aktivním členem posádky, který vrchovatou měrou přispěl k plnění zadaného úkolu. Minimální lhůtu pro povýšení do hodnosti podporučíka splnil

Povýšení podporučíka Axiona Qualoga do hodnosti nadporučíka:

V tomto případě navrhuji povýšení o dva hodnostní stupně a to z následujícího důvodu: Po splnění předešlé mise USS Mimas dostalo plavidlo záhy nový úkol a nestihl jsem před začátkem jeho plnění podat návrh na povýšení podporučíka Qualoga do hodnosti poručíka.

Zároveň podporučík Qualog nadále plnil své úkoly znamenitě, byl aktivním členem posádky (s rozumnou mírou absencí). Vedle pozice šéflékaře (kdy co si pamatuji, tak nikdy nebylo nutné řešit za něj zástup), zastával i další přidělené pozice. Od povýšení pana Qualoga do hodnosti podporučíka uběhlo 18 (!) herních let. S ohledem nejen na to, navrhuji povýšení o dva hodnostní stupně.

K tomu navrhuji udělení vyznamenání Cimrman Prize praporčíkovi Hadrovi:

Během krize v oblasti, ve které gravitační vlny poškozovaly plavidlo, a bezprostředně hrozilo jeho zničení, přišel praporčík Hadro s postupem, jak jejich vliv eliminovat prostřednictvím deflektorem emitovaného gravitačního, čímž výrazně přispěl k záchraně plavidla USS Mimas.

Podepsán cmd. Vítězslav Boch, velitel USS Mimas
Vzhledem k tomu, že jsem předkladatelem návrhu, deleguji jej na svého zástupce, komodora Clarka.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 17.05.2021 v 00:50:51

Komodor Clark po konzultaci s administrátorem plavidla rozhodl o povýšení praporčíka Hadra a o udělení vyznamenání tak, jak bylo navrženo.
U podporučíka Qualoga souhlasil s povýšením do hodnosti poručíka.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 27.06.2021 v 01:18:57

cmdr. Mike Juri - dne: 18.09.2020, 20:28:17
  Pane, na základě doporučení posádky navrhuji následující:
- Povýšení poručíka Kestra Tori do hodnosti nadporučíka
- Povýšení poručíka Erik Delko do hodnosti nadporučíka
- Povýšení komandéra Mike Juri do hodnosti kapitána
- Udělení vyznamenání Cimrman Prize poručíku Kestře Tori
- Udělení vyznamenání Cimrman Prize nadporučíku Dr. Danielu Jacksonovi
- Udělení vyznamenání za službu "taktické II. stupně" poručíku Eriku Delkovi
- Udělení vyznamenání Commendation of Anticipation in Service komandéru Mike Jurimu"

Co Mike Juri
Návrhy jsem se důkladně zabýval. K danému jsem musel pročíst téměř nepřeberné množství materiálů a zpráv. Na základě těchto jsem rozhodl následovně:

Za dlouhodobou a příkladnou službu, stejně jako za proběhlou misi, v níž poručík Tori přispěla významně, ji povyšuji do hodnosti nadporučíka. Za kreativitu v prvním střetnutí s Posledními Žadateli uděluji i vyznamenání Cimrman Prize. Nadporučík Tori dělá čest své Flotile.

Za dlouhodobou aktivní službu povyšuji do hodnosti nadporučíka poručíka Delka. Poručík Delko prokazuje, že je poplatným členem posádky, na jehož aktivitu se může kapitán v krizových situacích spolehnout. Nadporučík dělá čest své uniformě. Udělení vyznamenání za službu je v kompetenci velení plavidla, nikoliv velitele flotily.

Nadporučíku Jacksonovi uděluji vyznamenání Cimrman Prize za kreativitu během střetnutí s Posledními Žadateli. Jeho přínos plavidlu a misi byl podle mého názoru vyšší a velitel lodi měl uvažovat o návrhu na povýšení. Vzhledem k interní diskuzi velení plavidla nad daným tématem, a protože tento návrh nebyl podán, nevyvíjím v tomto směru dalšího.

Návrh na povýšení komandéra Juriho do hodnosti kapitána zamítám. Důvodem pro tento fakt je, že jako velící důstojník plavidla nepředal včas a řádně všechny potřebné informace, což mohlo vést k rychlejšímu pochopení situace. Komandér Juri tyto informace měl, poskytl je však se značnou prodlevou a v době, kdy již poměr sil byl v podstatě nezvratný bez značných ztrát. Co však komandéru Jurimu nelze v žádném případě upřít je snaha o nápravu a především dobře plánované pokusy, jak zastavit Poslední Žadatele při jejich vstupu do našeho prostoru. Komandér Juri jako velitel plavidla, a to i navzdory odlišným názorům členů posádky, vycítil, komu z cizinců může být věřeno a komu nikoliv, kdo představuje hrozbu a kdo přítele. Díky tomuto správnému rozpoznání a postupnému budování důvěry jsme získali cenné informace o tom, co nás mělo potkat. Komandér tak předvedl schopnost zvládnout řádně první kontakt s neznámými druhy, technologicky vyspělejšími, a využít příležitosti k ochraně zájmů Federace. Proto jsem se rozhodl udělit mu vyznamenání Order of Merit.
zapsal: Lucas Clark dne: 02.10.2020 v 15:49:27

kpt. Tom Murphy - dne: 01.08.2020, 22:01:19
  Podávám návrh na povýšení praporčice Lindahl do hodnosti podporučice za aktivitu v průběhu poslední mise.
Dále podávám návrh na udělení vyznamenání Commendation of Anticipation in Service kadetu Hartovi za návrh řešení krizové situace s Posledními Žadateli. Realizací tohoto návrhu bylo zabráněno otevřenému konfliktu mezi HF a loděmi Posledních Žadatelů a tím došlo k předejití ztrát na životech.
Po zhodnocení aktivity a přínosu praporčíka Lindahl souhlasím s jejím povýšením do hodnosti podporučíka. Její aktivita během dosavadní služby je velmi dobrá, je spolehlivou členkou posádky. Gratuluji.

Po prostudování veškerých hlášení a dodatečných materiálů jsem zhodnotil, že navržené ocenění není dostatečné. Kadetu Hartovi tímto uděluji vyznamenání Federation Order of Peace, které mnohem více odpovídá jeho přínosu ohledně krize s Posledními Žadateli.

Byl to právě kadet Hart, který přišel s novým přístupem k misi a umožnil tak kapitánu Murphymu vymyslet a připravit akceschopný plán na eliminaci velkého ohrožení Federace. Hodnotím, že to byl právě přínos kadeta Harta, jež otevřel cestu k naději pro záchranu Federace. Tím se mu také podařilo předejít patrně velmi krvavému konfliktu.
zapsal: Lucas Clark dne: 18.08.2020 v 21:50:02

npor. John Kensing - dne: 20.07.2020, 19:06:28
  Admirále, doporučuji kapitána Toma Murphyho na udělení vyznamenání Crisis Silver Cross. Náš poradce a CMO jistě přiloží svůj souhlas.
Podepsán nadporučík John Kensing, FO USS Averia
Rozhodnutí odkládám do doby skončení stávající mise a podání závěrečného hlášení.
zapsal: Lucas Clark dne: 24.07.2020 v 19:34:31

Dodatečný popis situace dodaným navrhovatelem vedl k mému neztotožnění se s návrhem co do ocenění.

Kapitán Murphy předvedl velmi nekonvenční a v neposlední řadě pro Federaci mimořádně přínosný diplomatický počin, kdy dokázal odvrátit střet s mimořádně vyspělým a odhodlaným nepřítelem, o jehož agresivních úmyslech a nepřátelství vůči Federaci nemohlo být pochyb.

Na základě zjištěných informací jsem se rozhodl udělit vyznamenání Federation Order of Peace, neboť věřím, že toto mnohem více vystihuje přínos kapitána Murpyho.
zapsal: Lucas Clark dne: 18.08.2020 v 21:43:43

kpt. Tom Murphy - dne: 29.03.2020, 17:22:23
  Podávám návrh na povýšení poručíka Kensinga do hodnosti nadporučíka za aktivitu v průběhu poslední mise a to zejména za příkladné velení výsadku na pirátskou loď Tempus.

Tom Murphy
CO USS Averia
Poručík je s okamžitou platností povýšen do hodnosti nadporučíka. Během minulé mise (a nejen tehdy) předvedl, že je poplatným členem posádky a dělá čest své uniformě. Gratuluji.
zapsal: Lucas Clark dne: 30.03.2020 v 12:39:54

John K. Dragon - dne: 21.02.2020, 20:53:50
  Tímto podávám oficiální návrh na povýšení Mirandy Hunter a T´Savaka na komandéra za jejich dlouholetou službu HF. Tak i za přínos fungování lodi a za předávání zkušeností mladším členům posádky za posledních sedm let služby pod mým velením.

John K. Dragon CO USS Reef
Velitelka flotily i admini se shodli a podporují návrh kapitána USS Reef. Tímto dnem jsou nadporučíci Mirandy Hunter a T´Savaka povýšení do hodnosti komandérů. Blahopřeji VF Sarah Purnochová.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 21.02.2020 v 21:00:17

Vzhledem k probíhající velitelské zkoušce Mirandy Hunter a T´Savaka je rozhodnutí účinné od okamžiku skončení šetření komise.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 26.02.2020 v 20:27:25

Sarah Purnochová - dne: 29.01.2020, 21:43:00
  Navrhují kapitána Lucase Clarka na povýšení na komodora. Tento návrh má podporu všech velitelů 23. flotily. Schváleno jednomyslně všemi veliteli hvězdných lodí 23. flotily a admiralitou. Od dnešního dne propůjčuji hodnost komodora Lucasi Clarkovi. Proti tomuto rozhodnutí není možnost odvolání. Blahopřeji
zapsala: Sarah Purnochová dne: 29.01.2020 v 21:49:02

Sarah Purnochová - dne: 29.01.2020, 21:41:18
  Navrhují praporčíka Osbourna na povýšení na podporučíka. Admin s návrhem souhlasí. Blahopřeji novému podporučíkovi a přeji brzké povýšení na poručíka.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 29.01.2020 v 21:50:23

John K. Dragon - dne: 24.11.2019, 20:59:36
  Tímto oficiálně žádám o uvolnění své osoby z aktivní služby po ukončení současné mise.

Vzhledem k počtu a aktivitě posádky lodi USS Reef, s ohledem na fakt, že USS Reef je jednou z nejdéle sloužících lodí ve 23. flotile, doporučuji rozmístění posádky na jiná plavidla a převedení USS Reef do záloh.

V případě že by současná posádka měla operovat dále s vlastním plavidlem, tak na své místo velitele doporučuji Mirandu Hunter po té, co splní příslušné zkoušky a bude-li sama chtít.

Sám bych rád zůstal v sektoru jako vědecký poradce bez umístění s pobytem na SB (případně s možností disponovat malým soukromým plavidlem např. třídy runabout/raven) a v případě potřeby bych se mohl přidat k posádce nějaké lodi s ohledem na jejich aktuální misi.
Rezignace je s lítostí přijata. USS Reef bude po skončení mise převedena do záloh. Posádce budou nabídnuta místa na USS Pegasus nebo jiné lodi dle jejich přání. To stejné platí i pro kapitána John K. Dragon.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 26.11.2019 v 16:11:37

Waldemar Peregrin Osbourne - dne: 01.07.2019, 18:45:55
  Předkládám návrh na zvážení možnosti vyznamenání za skvělé výsledky, konkrétně Command Cross, Kapitánovi Sarah Purnochové, za předchozí misi Ačkoliv se jednalo o první velení jako zastupující kapitán, vedla si kapitán Sarah Purnochová příkladně. Její kroky, a kroky její posádky pod jejím velením vedly k záchraně velkého počtu životů.

Proto schvaluji návrh a uděluji kapitánu Sarah Purnochové vyznamenání Command Cross.

Gratuluji.
zapsal: Mike Juri dne: 11.07.2019 v 20:21:54

Mike Juri - dne: 16.06.2019, 20:48:09
  Prošetření příčiny zničení USS MYRHADON NCC-74236-B. Po prošetření všech hlášení a záznamů z počítače jsem dospěl k názoru, že některé kroky, které vedly až ke zničení lodi USS Myrhadon mohly být provedeny jinak. Avšak ani jiné řešení nevylučuje, že by se nakonec posádka nedostala do stejného bodu, který vyústil znišením lodi USS Myrhadon.

Ač je ztráta lodi vždy nemilá a zároveň došlo na ztátách na životech některých členů posádky, tak na druhou stranu velice oceňuji kroky, které se rozhodla učinit kapitán Sarah Purnochová. Její počínání zachránilo zbytek posádky USS Myrhadon a zároveň poskytlo prostor pro USS Mimas, aby mohla bezpečně opustit oblast.

Po zvážení všech pro a proti jsem dospěl k závěřu, že jednání kapitánky Purnochové bylo zprávné a upouštím od jakýchkoliv karierních či osobních postihů.

Posádka bývalé lodi USS Myrhadon bude v blízké době umístěna na nové plavidlo.
zapsal: Mike Juri dne: 20.06.2019 v 19:35:29

Z rozhodnutí flotily je do služby zařazení USS MYRHADON NCC-74236-C třída Ronin.
Dále bylo rozhodnuto, že velitelem USS MYRHADON NCC-74236-C bude pověřen Lucas Clark.
Plavidlo bude slavnostně předáno na základně SB 132 dne 8.7 2417.

zapsala: Sarah Purnochová dne: 28.01.2020 v 19:24:29

Sarah Purnochová - dne: 16.06.2019, 20:47:16
  Navrhuji povýšení kadeta Mur´Qa do hodnosti praporčíka za projevenou odvahu a nasazení během záchranných operacích USS Mimas a USS MYRHADON NCC-74236-B.

Ráda bych doporučila pochvalu zbytku posádky USS MYRHADON za projevenou snahu a odvahu při snad úspěšné záchraně USS Minas.
Z hlášení z mise vyplývá, že kadet Mur´Qa byl hodně aktivní, ale zas na druhou stranu vymýšlel i hodně šílených scénářů.

Jeho roztržitost a přehánění při vymýšlení plánů, kdy ignoruje jednodušší řešení a snaží se prosadit vlastní někdy i zbytečně složitý až nesmyslný plan, neodpovídají zcela chování důstojníka flotily. Ale i tak je jeho aktivita příkladná a při kultivaci svého jednání z něho bude skvělý důstojník.

Z toho důvodu kadeta povyšuji pouze do 4. ročníku akademie, aby se mohl dostatečně připravit na důstojnické zkoušky.

Celé posádce uděluji vyznamenání Medal of Lifesaving, kdy obětováním vlastní lodi, zachránili druhou.

Gratuluji.
zapsal: Mike Juri dne: 19.06.2019 v 20:33:21

Mike Juri, Dr. Daniel Jackson - dne: 16.01.2019, 08:05:00
  Navrhuji k povýšení, do hodnosti podporučíka, poručíka Loredana Chivu. Při lékařské krizi s systému Dallara vykonávala svoje povolání s naprostým odhodláním a svým profesionálním přístupem vedla lékařské týmy, které zachránily velký počet civilních osob před smrtní z nákazy Andorianskou chřipkou.

Dále navrhuji udělení vyznamenání Medal of Lifesaving.
Po konzultaci s adminem plavidla schvaluji povýšení do hodnosti podporučíka.

Dále se plně ztotožňuji s návrhem udělení vyznamenání Medal of Lifesaving, které touto cestou uděluji.

Gratuluji a děkuji za příkladnou službu.
zapsal: Mike Juri dne: 24.01.2019 v 19:10:23

Galenius Tarascus - dne: 10.06.2018, 21:31:14
  Za koordinaci a realizaci nestandardního a náročného postupu oslabení štítů lodi AGar a tím úspěšnou záchranu unesené posádka lodi Stok Nest, jakož také za příkladnou aktivitu během poslední mise, navrhuji povýšit podporučíka Kensinga do hodnosti poručíka.

Navrhuji povýšení poručíka Jasona do hodnosti nadporučíka zejména pro excelentní zastupování CO a FO na postu druhého důstojníka a také pro mimořádnou aktivitu v průběhu poslední mise.
Na základě hodnocení admina schvaluji povýšení podporučíka Kensinga do hodnosti poručíka a povýšení poručíka Jasona do hodnosti nadporučíka.

Dále schvaluji návrh admina na povýšení komandéra Toma Murphyho do hodnosti kapitána a zároveň mu uděluji vyznamenání Cimrman Prize za nápad na zničení štítů nepřátelské lodi bez jediného výstřelu.

Děkuji za příkladnou službu a gratuluji.
zapsal: Mike Juri dne: 19.06.2018 v 20:50:36