Kancelář velitele Flotily

cmdr. Mike Juri - dne: 18.09.2020, 20:28:17
  Pane, na základě doporučení posádky navrhuji následující:
- Povýšení poručíka Kestra Tori do hodnosti nadporučíka
- Povýšení poručíka Erik Delko do hodnosti nadporučíka
- Povýšení komandéra Mike Juri do hodnosti kapitána
- Udělení vyznamenání Cimrman Prize poručíku Kestře Tori
- Udělení vyznamenání Cimrman Prize nadporučíku Dr. Danielu Jacksonovi
- Udělení vyznamenání za službu "taktické II. stupně" poručíku Eriku Delkovi
- Udělení vyznamenání Commendation of Anticipation in Service komandéru Mike Jurimu"

Co Mike Juri
Návrhy jsem se důkladně zabýval. K danému jsem musel pročíst téměř nepřeberné množství materiálů a zpráv. Na základě těchto jsem rozhodl následovně:

Za dlouhodobou a příkladnou službu, stejně jako za proběhlou misi, v níž poručík Tori přispěla významně, ji povyšuji do hodnosti nadporučíka. Za kreativitu v prvním střetnutí s Posledními Žadateli uděluji i vyznamenání Cimrman Prize. Nadporučík Tori dělá čest své Flotile.

Za dlouhodobou aktivní službu povyšuji do hodnosti nadporučíka poručíka Delka. Poručík Delko prokazuje, že je poplatným členem posádky, na jehož aktivitu se může kapitán v krizových situacích spolehnout. Nadporučík dělá čest své uniformě. Udělení vyznamenání za službu je v kompetenci velení plavidla, nikoliv velitele flotily.

Nadporučíku Jacksonovi uděluji vyznamenání Cimrman Prize za kreativitu během střetnutí s Posledními Žadateli. Jeho přínos plavidlu a misi byl podle mého názoru vyšší a velitel lodi měl uvažovat o návrhu na povýšení. Vzhledem k interní diskuzi velení plavidla nad daným tématem, a protože tento návrh nebyl podán, nevyvíjím v tomto směru dalšího.

Návrh na povýšení komandéra Juriho do hodnosti kapitána zamítám. Důvodem pro tento fakt je, že jako velící důstojník plavidla nepředal včas a řádně všechny potřebné informace, což mohlo vést k rychlejšímu pochopení situace. Komandér Juri tyto informace měl, poskytl je však se značnou prodlevou a v době, kdy již poměr sil byl v podstatě nezvratný bez značných ztrát. Co však komandéru Jurimu nelze v žádném případě upřít je snaha o nápravu a především dobře plánované pokusy, jak zastavit Poslední Žadatele při jejich vstupu do našeho prostoru. Komandér Juri jako velitel plavidla, a to i navzdory odlišným názorům členů posádky, vycítil, komu z cizinců může být věřeno a komu nikoliv, kdo představuje hrozbu a kdo přítele. Díky tomuto správnému rozpoznání a postupnému budování důvěry jsme získali cenné informace o tom, co nás mělo potkat. Komandér tak předvedl schopnost zvládnout řádně první kontakt s neznámými druhy, technologicky vyspělejšími, a využít příležitosti k ochraně zájmů Federace. Proto jsem se rozhodl udělit mu vyznamenání Order of Merit.
zapsal: Lucas Clark dne: 02.10.2020 v 15:49:27

kpt. Tom Murphy - dne: 01.08.2020, 22:01:19
  Podávám návrh na povýšení praporčice Lindahl do hodnosti podporučice za aktivitu v průběhu poslední mise.
Dále podávám návrh na udělení vyznamenání Commendation of Anticipation in Service kadetu Hartovi za návrh řešení krizové situace s Posledními Žadateli. Realizací tohoto návrhu bylo zabráněno otevřenému konfliktu mezi HF a loděmi Posledních Žadatelů a tím došlo k předejití ztrát na životech.
Po zhodnocení aktivity a přínosu praporčíka Lindahl souhlasím s jejím povýšením do hodnosti podporučíka. Její aktivita během dosavadní služby je velmi dobrá, je spolehlivou členkou posádky. Gratuluji.

Po prostudování veškerých hlášení a dodatečných materiálů jsem zhodnotil, že navržené ocenění není dostatečné. Kadetu Hartovi tímto uděluji vyznamenání Federation Order of Peace, které mnohem více odpovídá jeho přínosu ohledně krize s Posledními Žadateli.

Byl to právě kadet Hart, který přišel s novým přístupem k misi a umožnil tak kapitánu Murphymu vymyslet a připravit akceschopný plán na eliminaci velkého ohrožení Federace. Hodnotím, že to byl právě přínos kadeta Harta, jež otevřel cestu k naději pro záchranu Federace. Tím se mu také podařilo předejít patrně velmi krvavému konfliktu.
zapsal: Lucas Clark dne: 18.08.2020 v 21:50:02

npor. John Kensing - dne: 20.07.2020, 19:06:28
  Admirále, doporučuji kapitána Toma Murphyho na udělení vyznamenání Crisis Silver Cross. Náš poradce a CMO jistě přiloží svůj souhlas.
Podepsán nadporučík John Kensing, FO USS Averia
Rozhodnutí odkládám do doby skončení stávající mise a podání závěrečného hlášení.
zapsal: Lucas Clark dne: 24.07.2020 v 19:34:31

Dodatečný popis situace dodaným navrhovatelem vedl k mému neztotožnění se s návrhem co do ocenění.

Kapitán Murphy předvedl velmi nekonvenční a v neposlední řadě pro Federaci mimořádně přínosný diplomatický počin, kdy dokázal odvrátit střet s mimořádně vyspělým a odhodlaným nepřítelem, o jehož agresivních úmyslech a nepřátelství vůči Federaci nemohlo být pochyb.

Na základě zjištěných informací jsem se rozhodl udělit vyznamenání Federation Order of Peace, neboť věřím, že toto mnohem více vystihuje přínos kapitána Murpyho.
zapsal: Lucas Clark dne: 18.08.2020 v 21:43:43

kpt. Tom Murphy - dne: 29.03.2020, 17:22:23
  Podávám návrh na povýšení poručíka Kensinga do hodnosti nadporučíka za aktivitu v průběhu poslední mise a to zejména za příkladné velení výsadku na pirátskou loď Tempus.

Tom Murphy
CO USS Averia
Poručík je s okamžitou platností povýšen do hodnosti nadporučíka. Během minulé mise (a nejen tehdy) předvedl, že je poplatným členem posádky a dělá čest své uniformě. Gratuluji.
zapsal: Lucas Clark dne: 30.03.2020 v 12:39:54

John K. Dragon - dne: 21.02.2020, 20:53:50
  Tímto podávám oficiální návrh na povýšení Mirandy Hunter a T´Savaka na komandéra za jejich dlouholetou službu HF. Tak i za přínos fungování lodi a za předávání zkušeností mladším členům posádky za posledních sedm let služby pod mým velením.

John K. Dragon CO USS Reef
Velitelka flotily i admini se shodli a podporují návrh kapitána USS Reef. Tímto dnem jsou nadporučíci Mirandy Hunter a T´Savaka povýšení do hodnosti komandérů. Blahopřeji VF Sarah Purnochová.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 21.02.2020 v 21:00:17

Vzhledem k probíhající velitelské zkoušce Mirandy Hunter a T´Savaka je rozhodnutí účinné od okamžiku skončení šetření komise.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 26.02.2020 v 20:27:25

Sarah Purnochová - dne: 29.01.2020, 21:43:00
  Navrhují kapitána Lucase Clarka na povýšení na komodora. Tento návrh má podporu všech velitelů 23. flotily. Schváleno jednomyslně všemi veliteli hvězdných lodí 23. flotily a admiralitou. Od dnešního dne propůjčuji hodnost komodora Lucasi Clarkovi. Proti tomuto rozhodnutí není možnost odvolání. Blahopřeji
zapsala: Sarah Purnochová dne: 29.01.2020 v 21:49:02

Sarah Purnochová - dne: 29.01.2020, 21:41:18
  Navrhují praporčíka Osbourna na povýšení na podporučíka. Admin s návrhem souhlasí. Blahopřeji novému podporučíkovi a přeji brzké povýšení na poručíka.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 29.01.2020 v 21:50:23

John K. Dragon - dne: 24.11.2019, 20:59:36
  Tímto oficiálně žádám o uvolnění své osoby z aktivní služby po ukončení současné mise.

Vzhledem k počtu a aktivitě posádky lodi USS Reef, s ohledem na fakt, že USS Reef je jednou z nejdéle sloužících lodí ve 23. flotile, doporučuji rozmístění posádky na jiná plavidla a převedení USS Reef do záloh.

V případě že by současná posádka měla operovat dále s vlastním plavidlem, tak na své místo velitele doporučuji Mirandu Hunter po té, co splní příslušné zkoušky a bude-li sama chtít.

Sám bych rád zůstal v sektoru jako vědecký poradce bez umístění s pobytem na SB (případně s možností disponovat malým soukromým plavidlem např. třídy runabout/raven) a v případě potřeby bych se mohl přidat k posádce nějaké lodi s ohledem na jejich aktuální misi.
Rezignace je s lítostí přijata. USS Reef bude po skončení mise převedena do záloh. Posádce budou nabídnuta místa na USS Pegasus nebo jiné lodi dle jejich přání. To stejné platí i pro kapitána John K. Dragon.
zapsala: Sarah Purnochová dne: 26.11.2019 v 16:11:37

Waldemar Peregrin Osbourne - dne: 01.07.2019, 18:45:55
  Předkládám návrh na zvážení možnosti vyznamenání za skvělé výsledky, konkrétně Command Cross, Kapitánovi Sarah Purnochové, za předchozí misi Ačkoliv se jednalo o první velení jako zastupující kapitán, vedla si kapitán Sarah Purnochová příkladně. Její kroky, a kroky její posádky pod jejím velením vedly k záchraně velkého počtu životů.

Proto schvaluji návrh a uděluji kapitánu Sarah Purnochové vyznamenání Command Cross.

Gratuluji.
zapsal: Mike Juri dne: 11.07.2019 v 20:21:54

Mike Juri - dne: 16.06.2019, 20:48:09
  Prošetření příčiny zničení USS MYRHADON NCC-74236-B. Po prošetření všech hlášení a záznamů z počítače jsem dospěl k názoru, že některé kroky, které vedly až ke zničení lodi USS Myrhadon mohly být provedeny jinak. Avšak ani jiné řešení nevylučuje, že by se nakonec posádka nedostala do stejného bodu, který vyústil znišením lodi USS Myrhadon.

Ač je ztráta lodi vždy nemilá a zároveň došlo na ztátách na životech některých členů posádky, tak na druhou stranu velice oceňuji kroky, které se rozhodla učinit kapitán Sarah Purnochová. Její počínání zachránilo zbytek posádky USS Myrhadon a zároveň poskytlo prostor pro USS Mimas, aby mohla bezpečně opustit oblast.

Po zvážení všech pro a proti jsem dospěl k závěřu, že jednání kapitánky Purnochové bylo zprávné a upouštím od jakýchkoliv karierních či osobních postihů.

Posádka bývalé lodi USS Myrhadon bude v blízké době umístěna na nové plavidlo.
zapsal: Mike Juri dne: 20.06.2019 v 19:35:29

Z rozhodnutí flotily je do služby zařazení USS MYRHADON NCC-74236-C třída Ronin.
Dále bylo rozhodnuto, že velitelem USS MYRHADON NCC-74236-C bude pověřen Lucas Clark.
Plavidlo bude slavnostně předáno na základně SB 132 dne 8.7 2417.

zapsala: Sarah Purnochová dne: 28.01.2020 v 19:24:29

Sarah Purnochová - dne: 16.06.2019, 20:47:16
  Navrhuji povýšení kadeta Mur´Qa do hodnosti praporčíka za projevenou odvahu a nasazení během záchranných operacích USS Mimas a USS MYRHADON NCC-74236-B.

Ráda bych doporučila pochvalu zbytku posádky USS MYRHADON za projevenou snahu a odvahu při snad úspěšné záchraně USS Minas.
Z hlášení z mise vyplývá, že kadet Mur´Qa byl hodně aktivní, ale zas na druhou stranu vymýšlel i hodně šílených scénářů.

Jeho roztržitost a přehánění při vymýšlení plánů, kdy ignoruje jednodušší řešení a snaží se prosadit vlastní někdy i zbytečně složitý až nesmyslný plan, neodpovídají zcela chování důstojníka flotily. Ale i tak je jeho aktivita příkladná a při kultivaci svého jednání z něho bude skvělý důstojník.

Z toho důvodu kadeta povyšuji pouze do 4. ročníku akademie, aby se mohl dostatečně připravit na důstojnické zkoušky.

Celé posádce uděluji vyznamenání Medal of Lifesaving, kdy obětováním vlastní lodi, zachránili druhou.

Gratuluji.
zapsal: Mike Juri dne: 19.06.2019 v 20:33:21

Mike Juri, Dr. Daniel Jackson - dne: 16.01.2019, 08:05:00
  Navrhuji k povýšení, do hodnosti podporučíka, poručíka Loredana Chivu. Při lékařské krizi s systému Dallara vykonávala svoje povolání s naprostým odhodláním a svým profesionálním přístupem vedla lékařské týmy, které zachránily velký počet civilních osob před smrtní z nákazy Andorianskou chřipkou.

Dále navrhuji udělení vyznamenání Medal of Lifesaving.
Po konzultaci s adminem plavidla schvaluji povýšení do hodnosti podporučíka.

Dále se plně ztotožňuji s návrhem udělení vyznamenání Medal of Lifesaving, které touto cestou uděluji.

Gratuluji a děkuji za příkladnou službu.
zapsal: Mike Juri dne: 24.01.2019 v 19:10:23

Galenius Tarascus - dne: 10.06.2018, 21:31:14
  Za koordinaci a realizaci nestandardního a náročného postupu oslabení štítů lodi AGar a tím úspěšnou záchranu unesené posádka lodi Stok Nest, jakož také za příkladnou aktivitu během poslední mise, navrhuji povýšit podporučíka Kensinga do hodnosti poručíka.

Navrhuji povýšení poručíka Jasona do hodnosti nadporučíka zejména pro excelentní zastupování CO a FO na postu druhého důstojníka a také pro mimořádnou aktivitu v průběhu poslední mise.
Na základě hodnocení admina schvaluji povýšení podporučíka Kensinga do hodnosti poručíka a povýšení poručíka Jasona do hodnosti nadporučíka.

Dále schvaluji návrh admina na povýšení komandéra Toma Murphyho do hodnosti kapitána a zároveň mu uděluji vyznamenání Cimrman Prize za nápad na zničení štítů nepřátelské lodi bez jediného výstřelu.

Děkuji za příkladnou službu a gratuluji.
zapsal: Mike Juri dne: 19.06.2018 v 20:50:36

Velitel flotily - dne: 08.05.2018, 20:07:26
  Zahajuji šetření akce schopnosti lodi USS Reef. Dle informaci od kapitána Johna K. Dragona jsou aktivní pouze 2 členové posádky + kapitán plavidla.

Nabízejí se tedy 2 možnosti:

1) Vyřazení USS Reef z aktivní služby a doplnění ostatních plavidel flotily posádkou USS Reef
2) Doplnění posádky USS Reef, aktuálně řeším doplnění s komandantem akademie
Po dohodě s komandantem akademie schvaluji přesun kadeta Veczima na USS Reef.

Bude tak zajištěna akce schopnost lodi.
zapsal: Mike Juri dne: 09.05.2018 v 08:04:42

cpt. John K. Dragon - dne: 03.05.2018, 15:02:48
  Navrhuji udělit oboum důstojníkům na USS Reef, Mirandě Hunter a T´Savakovi, vyznamenání Order of Humanity a vyznamenání Order of Merit.

Nadále také považuji aktivitu a plnění povinností obou poručíků za hodné povýšení do hodnosti nadporučík.

Dále krom systémového udělení vyznamenání za službu OPS II. stupně panu T´Savakovi, bych rád udělil mimo-systémově vyznamenání za službu SCI II.stupně Mirandě Hunter.
Na základě hodnocení admina schvaluji udělení všech navržených vyznamenání i povýšení obou jmenovaných do hodnosti nadporučíka. Děkuji za příkladnou službu a gratuluji.
zapsal: Mike Juri dne: 22.05.2018 v 20:42:39

Lucas Clark - dne: 08.09.2017, 11:30:14
  Zahuji řízení ve věci násilné smrti 15 civilistů na planetě Belnea II. Po důkladném zvážení celého případu, který nepamatuji za celou svou kariéru u Flotily, jsem rozhodl, že praporčík Joe Black je vinen usmrcením 15 civilistů na planetě Belnea II.

Praporčík Black jednoznačně konal s úmyslem osoby usmrtit, a to bez zcela zjevného důvodu, natož důvodu relevantního. Způsob provedení byl brutální. K činu se doznal pouze na základě jasných důkazů; lítost nad svým činem neprojevil. Naopak se snažil svůj čin zastřít, a to nejen utajováním jeho provedení, ale také likvidací důkazů.

Jak velitel flotily v žádném případu nemohu připustit, aby některý z důstojníků Flotily takto konal.

Z uvedených důvodu jsem se rozhodl degradovat praporčíka Blacka do hodnosti kadeta I. ročníku. Postava kadeta Blacka je odsouzena na doživotí v detenčním zařízení, kde mu bude poskytnuta příslušná odborná péče.

Hráči je umožněno požádat o změnu profilu a po dohodě s komandantem Akademie může zůstat i v hodnosti kadeta I. ročníku na palubě USS Maryland. Přestup na jinou loď je možný pouze s výslovným souhlasem velitele flotily. Nová postava podléhá schválení velitele USS Maryland. Hráč si může ponechat postavu kadeta Blacka, ale musí počítat s tím, že tato postava bude v daném detenčním zařízení. V žádném případě kolem ní nebude vyvíjen příběh. K pozdější žádosti o změnu profilu nebude brán zřetel.
zapsal: Lucas Clark dne: 14.09.2017 v 20:08:06

Lucas Clark - dne: 08.09.2017, 11:28:43
  Zahuji řízení o zjištění příčin ztráty kontroly posádkou nad USS Achilles-A. Z dosavadního šetření jasně vyplnulo, že ke ztrátě kontroly nad USS Achilles nemuselo vůbec dojít, pokud by kapitán plavidla vydal rozkaz k aktivaci štítů.

S ohledem na skutečnost, že tak v dané situaci neučinil, dostal transportní systém planety posádku Achilla na stříbrném podnose, a to navzdory faktu, že mu tak nadporučík Jackson radil.

Skutečnost, že signál měl federační signaturu, neměla posádku USS Achilles nikterak zmást. V každém testu už v době na Akademii jsou typově podobné otázky (například blíží se federační plavidlo, které nereaguje), jež důstojníkům (potencionálním důstojníkům) přibližují nestandardní situace.

Kapitán Juri tak v klíčový okamžik nevydal rozhodnutí, které vydat měl a které tak vystavilo posádku lodi zbytečnému nebezpečí, byť i přípravené zkušební testy na takovou situaci myslí. K tomu předal velící kódy plavidla osobě, jejíž zdravotní způsobilostí si nemohl být v žádném případě jistý. Nad to, když tato osoba navíc zapříčinila málem i jeho vlastní smrt a smrt komandéra Murphyho, a to transportem do neovladatelného plavidla, což bylo dalším pochybením, kterého si měli komandér Juri i kadet Black být vědomi (před transportem se neujistili, že podmínky pro život jsou v cílové lokaci dostatečné).

Na základě výše uvedeného a s ohledem na minulá rozhodnutí velitele flotily v kauze kolem Belnea II. jsem rozhodl, že degraduji kapitána Juriho do hodnosti komandéra.
zapsal: Lucas Clark dne: 24.09.2017 v 11:10:16

Vítězslav Boch - dne: 08.08.2017, 22:18:06
  Zahajuji řízení, jehož cílem je prozkoumat okolnosti zničení plavidla USS Achilles-A a především kroky posádky USS Averia, které k této nešťastné události vedly. Součástí tohoto řízení není přezkum toho, jaktože posádka USS Achilles-A ztratila kontrolu nad lodí, to bude předmětem separátního řízení, ale pouze vyhodnocení činnosti posádky Averie, jejíž útok Achilles zničil. Z hlášení komandéra Murphyho a administrátora plavidla vyplývá, že USS Averia byla v rozhodnou dobu pod velením podporučíka Johna Kensinga, neboť komandér Murphy byl tou dobou na výsadku. Jeho rozhodnutí opustit plavidlo a zúčastnit se výsadku je přímým porušením nařízení Hvězdné flotily. Vzhledem k vážnosti tohoto prohřešku a následným konsekvencím jsem se rozhodl zamítnout návrh administrátora plavidla USS Averia podaný 26.4.2017 na povýšení komandéra Murphyho do hodnosti kapitána. Vzhledem k jinak skvělé službě komandéra Murpyho v řadách Hvězdné flotily toto považuji za dostatečný trest a komandér nebude předmětem dalšího postihu.

Pokud jde o kroky bezprostředně předcházející zničení Achilla, posádka pracovala ve velkém časovém presu bez zkušeného velení. Podporučík Kensing získal velící kódy Achilla, který na Averii útočil, a nařídil sklopení štítů a zastavení útoku. Z jeho "rozkazu" však nebylo patrné, že chce zastavit již nastavený útok Averie na Achilla, což také nebylo učiněno. Je na místě dodat, že podporučík Kensing získal velící kódy Achilla až v den tahu a příslušný důstojník, v tomto případě komandér Hunt, neměl dostatek času rozkaz vykonat a to i v případě, kdyby byl řádně vydán.

Vyšetřování ale odhalilo závažné pochybení, které zničení Achilla předcházelo. Podporučík Kensing a komandér Hunt si TŘI tahy nevšimli, že je Averia napadena Achillem, zjistili to až po upozornění administrátorem. Vlivem tohoto pochybení se posádka Averie sama dostala pod tlak, což vedlo v konečném důsledku ke krokům popsaným výše.

Za porušení povinností uděluji oběma důstojníkům, tedy podporučíkovi Johnu Kensingovi a komandéru Bobu Huntovi důtku velitele flotily, která bude uvedena do jejich služebních záznamů.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 12.08.2017 v 23:31:48

Vítězslav Boch - dne: 01.07.2017, 23:59:03
  Zahajuji řízení ohledně okolností zničení plavidla USS Myrhadon-A, které bylo pod velením kapitána Lucase Clarka. Velitel flotily dospěl k následujícímu závěru: USS Myrhadon během své mise čelil silnému soupeři, který palebnou silou převažoval možnosti Myrhadonu. Zničení plavidla ovšem nebylo nevyhnutelné.

V kritickou chvíli vydal velitel plavidla, kapitán Lucas Clark, příkaz nastavit úhybné manévry a přesunout loď na pozici protivníka. Člen posádky, kterému kapitán rozkaz udělil, zastupující navigační důstojník Waldemar Peregrine Osbourne rozkaz velícího důstojníka zaznamenal a nastavil skutečně nový kurz, část rozkazu týkající se úhybných manévrů ale nesplnil, což dokládá záznam z logu, záznam z černé skříňky Myrhadonu (komunikace na můstku) a k čemuž se ostatně kadet Osbourne i přiznal.

Toto jeho svévolné rozhodnutí, že "loď vydrží i bez úhybných manévrů" bohužel vedlo k tomu, že loď nevydržela. Šance na zásah protivníka byla pro Phasery 866% a pro torpéda 713%. Myrhadon zasáhlo 10 výbojů z phaserů a pět torpéd. Celková destruktivní síla byla 9300. Loď byla jedním úderem zničena.

V případě velitele plavidla, kapitána Lucase Clarka, neshledal velitel flotily žádné skutečnosti, které by napovídaly tomu, že velitel plavidla měl na jeho zničení přímý vliv. Potvrzuje to i posudek administrátora plavidla.

Příčinou zničení USS Myrhadon byla ignorace, tedy alespoň co se týče nastavení úhybných manévrů, rozkazů ze strany kadeta Osbourna. Proto velitel flotily rozhodl následovně.

Velící důstojník plavidla, kapitán Lucas Clark, nenesl na jeho zničení vinu a nebude nikterak potrestán.
Kadet Waldemar Peregrine Osbourne zavinil zničení plavidla neuposlechnutím rozkazu, proto je s okamžitou platností převeden ze IV. ročníku Akademie zpátky do druhého a to s minimálním stavem bodového konta pro příslušný ročník (35 body).
Na základě doporučení kapitána Clarka a po dohodě s komandantem Akademie Hvězdné flotily, nadporučíkem Jackem O´Bannertem, rozhodl velitel flotily, že kadet Osbourne se nemusí vrátit zpět na cvičnou loď a může pokračovat ve službě po boku posádky USS Myrhadon. Přirozeně si může také najít jiné umístění.
Tato výjimka ale předpokládá, že se bude kadet Osbourne na palubě flotilní lodi řádně chovat. Pokud by velitel nebo administrátor plavidla dospěli k závěru, že tomu tak není, obrátí se neprodleně na velitele flotily, který rozhodne o přeřazení kadeta Osbourna zpět na cvičnou loď. Tato podmínka pozbývá v platnosti ve chvíli, kdy kadet Osbourne sám postoupí do IV. ročníku Akademie Hvězdné flotily.
K dokončení Akademie, tedy ke zpřístupnění důstojnické zkoušky, bude kromě dosažení příslušné bodové hranice nutné také dobrozdání velitele plavidla nebo administrátora lodi, na které bude kadet Osbourne sloužit. Až na jejich základě rozhodne velitel flotily o tom, že je kadet Osbourne připraven složit důstojnický test a uskutečnění zkoušky umožní.

Ostatní členové posádky USS Myrhadon-A nenesli na zničení plavidla žádnou vinu a nebyli předmětem vyšetřování.


Velitel flotily také rozhodl, že posádka zničeného plavidla se neprodleně odebere k Suchému doku 88, kde převezme novou loď, která ponese jméno USS Myrhadon-B
zapsal: Vítězslav Boch dne: 11.07.2017 v 23:55:05

Admin USS Averia - dne: 26.04.2017, 22:31:40
  Navrhuji povýšení komandéra Toma Murphyho do hodnosti kapitána.

Během předchozí mise USS Averia i misí, které ji předcházely, byl komandér Murphy aktivním velícím důstojníkem, který měl své plavidlo plně pod kontrolou, rozhodoval moudře a s rozvahou a zájem posádky mu byl na prvním místě.

Komandér Murphy se během velení USS Averia osvědčil a jde členům své posádky příkladem.

Během poslední mise posádka pod jeho velením zvládla velmi těžkou situaci, kdy nejprve čelila silnému nepříteli a pak se dokázala vypořádat i s vážným poškozením vlastního plavidla, které dostala do bezpečí.
Rozhodnutí odkládám do dokončení současné mise Averie, neboť komandér Murphy je aktuálně na dlouhodobém výsadku.
zapsal: Lucas Clark dne: 06.05.2017 v 13:57:24

Vzhledem k okolnostem, ke kterým došlo při poslední misi USS Averia - viz kauza velitele flotily z 8.8.2017 - tento návrh zamítám.
zapsal: Vítězslav Boch dne: 12.08.2017 v 23:21:23