Oznámení administrátorů

Admin USS Yorktown - dne: 04.05.2008, 18:08:23
  Vážená Rado,
žádám o udělení pochvaly kadetu Thomasovi Alerisovi v současné době členu posádky USS Myrhadon za jeho příkladnou službu na palubě USS Yorktown a zejména pak na výsadku, za čež jej nemohl hodnotit a vyznamenat jeho tehdejší velící důstojník, neboť neměl možnost výkon kadeta Alerise sledovat. Kadet Aleris příkladně plnil službu na romulanské lodi, jejíž úkolem bylo předejít odhalení ze strany USS Yorktown. Kadet Aleris byl z celého výsadku nejiniciativnější a nejaktivnější, což hlavní měrou přispělo k vítězství výsadku nad USS Yorktown během tohoto cvičení. Kadet Aleris bohužel nebyl velitelem tohoto výsadku, jinak bych jej navrhl na Command Cross. Vzhledem k jeho příkladné službě navrhuji udělení pochvaly a zapsání následujícího do profilu:
"Kadet Aleris vykonával službu na USS Yorktown příkladně a svědomitě, svěřené úkoly plnil okamžitě a s maximálním nasazením. Během výsadku podal znamenitý výkon, za čež mu náleží pochvala."

(Kadet Aleris nemohl být oceněn velitelem USS Yorktown, neboť ten před návratem výsadku rezignoval na velitelský post USS Yorktown a loď opustil, dále praporčík Alf nebyl schopen objektivně zhodnotit počínání pana Alerise, poněvadž do komunikace výsadku neviděl)

S pozdravem
Admin USS Yorktown

Rada s návrhem souhlasí. Pochvala bude kadetu Thomasi Alerisovi zapsána do Záznamu.


zapsal: Torak dne: 11.05.2008 v 23:50:44

John K. Dragon - dne: 03.05.2008, 23:59:24
  Zdravím,
Tímto chci dát návrh, na vytvoření pravidel rozmísťování posádek po lodích.

Situace: Nyni když RF určila velitelem cvičné lodi pana Lord (v této době důst. USS Reef)a další člen posádky nahlásil přejití do stavu "spícího" člena DF, máme podstav posádky takový, že nejsme schopni zajistit plnou funkci lodě. (resp. loď může fungovat jen za předpokladu nezvykle vysoké aktivity všech zbývajících členů posádky a pružného přeskupování posádky po postech, což je velice obtížně proveditelné)

Návrh: Žádám, aby Rada flotily skutečně plnila svou funkci a zajišťovala operace schopnost flotily. V tomto případě to znamená, že RF by měla být schopna vydat rozkaz k umístění na lodi, jež by musel být vykonán, aby se zajistila operace schopnost lodí flotily. Zrovna USS Reef je jednou z nejmodernějších a nejvytíženějších lodí flotily a je smutné koukat se, jak se potýká z nedostatkem posádky, neboť flotila má lodí přebytek a nedostatek kvalifikovaných členů posádek. RF by měla brát zřetel na přání členů posádek a na směrnice flotily, ale v rámci možností, by také měla zajistit plnou obsazenost lodí a to i přes to, že některé lodě budou zadokovány a uspány do doby, než pro ně bude dostatek posádky.

Zkráceně: Žádám, aby RF vydávala povolávací rozkazy pro lodě a umístění tak, aby zajistila plnou operace schopnost všech aktivních lodí.

Závěr: Pan Lord je schopný a bude jistě dobrý velitelem cvič. lodi. Ale 5 aktivních členů posádky na lodi, jež má 11 (při rozdělení na sekce asi 18) pozic je příliš málo.
Rada Flotily může dát "povolávací" rozkaz kadetovi dle pravidel pouze tehdy, pokud si sám nenajde místo do určitého termínu - viz Pravidla. Pokud si místo nenajde, Rada dotyčného kadeta/důstojníka umístí na vhodnou pozici. Rada Flotily nemůže ovšem zaručit, ani zajistit aktivitu daného hráče. Ohledně "nuceného" umisťování kadetů z cvičných lodí musí Rada Flotily vzít v potaz i to, že ne všichni kadeti chtějí opustit cvičnou loď a přejít na flotilní. Může se sice jednat o neaktivitu nebo lenost, ale z převážné většiny se jedná o problém "rodiny". Jak už to tak bývá, posádka na cvičné lodi spolu s jejím kapitánem vytvoří "rodinu" - znají se navzájem a nechtějí tyto svazky zpřetrhat a tak se Rada Flotily ptá, zda je správné, takto vytvořené mezilidské vztahy ničit či zpřetrhávat. Proto, jak si hráči mohli všimnou, už došlo k přesunu celé cvičné lodi (s celou posádkou i velícím důstojníkem) do Flotily.
Co se týká nedostatku členů posádky - 18 lidí = hráčů, mít na palubě lodi je nereálné. Vaše loď je typická tím, že se dá rozdělit na tři části, ale není nutné aby na všech třech částech bylo plné obsazení. Vaše loď je, jak říkáte moderní - má moderní i počítačový systém, který dokáže řídit loď sám bez posádky. Rada doporučuje cíleně vyhledávat nové členy posádky - a to nejen výzvou v diskuzním fóru, ale hlavně kontaktem přes email či icq, atd., kdy je navázán "osobní" kontakt s dotyčným. Uvedený postup je z mého pohledu velice úspěšný - získal jsem pomocí něj mého současného šéflékaře, operačního důstojníka a nyní i barmana. Pozitivní zkušenosti s tímto přístupem mají i jiní velitelé plavidel - kupříkladu nadporučík Lucas Clark a zcela jistě není prvním ani posledním.
To se týká "uspání" a zadokování některých lodí - mohl by být takto "uskladněn" i USS Reef, pokud by k tomu Rada Flotily dostala podnět od samotné posádky a jejího velení.
zapsal: Data dne: 27.05.2008 v 09:40:50

Andrew Crow - dne: 16.04.2008, 18:41:03
  Vážená rado,

Tímto bych rád podal návrh na změnu přístupu k opravování postupových testů. Myslím že součastný systém neoznačení chybných odpovědí není vhodný. Hráči mají mnoho zdrojů, které se často ve výkladu různých problémů mohou lišit. To pak vede k tomu, že hráč ač má všechny odpovědi podle svých zdrojů dobře, nemusí testem projít. To je rozhodně demotivující. Věřím že označení špatných odpovědí povede k tomu že hráči se přestanou testům vyhýbat a bude více kvalitních důstojníků které hra určitě potřebuje. Není nutné hráče zahánět do kouta tím že budou tápat ve tmě.

S úctou Poručík Andrew Crow FO USS Achilles
Rada není příslušná danou věc projednávat, nespadá do její kompetence.
zapsal: Lucas Clark dne: 16.04.2008 v 18:41:27

Lucas Clark - dne: 06.04.2008, 23:22:33
  Tímto navrhuji na povýšení do hodnosti nadporučíka poručíka Lukase z USS Pegasus. Na základě kladného posudku velitele plavidla a kladného vyjádření admina za dlouhodobou a příkladnou službu.

Dále navrhuji nadporučíka Saibyho na povýšení do hodnosti komandéra za dlouhodobou příkladnou službu jako velícího důstojníka USS Ticonderoga, kdy jednal vždy s nadšením, aktivitou a příkladně pro kadety na cvičné lodi.

Oba výše zmínění důstojníci dělají čest svým uniformám.
Obě povýšení byla jednomyslně schválena. Rada tímto povyšuje poručíka Lukase do hodnosti nadporučíka jakožto nadporučíka Saibyho do hodnosti. Hodně štěstí.
zapsal: Deforest dne: 12.04.2008 v 13:24:39

Rada flotily - dne: 04.04.2008, 17:59:01
  Vypisuje výběrové řízení na post velitele USS YORKTOWN NCC-24124. Zájemci nechť píší přihlášky Radě dle pravidel do 13. 4. 2008. Po dlouhém uvažovaní se novým velitelem USS Yorktown stává poručík Lord.
zapsal: Deforest dne: 21.04.2008 v 19:07:30

Alf - dne: 04.04.2008, 11:42:32
  Vážená rado flotily,

z nedostatku času a v poslední době situaci na lodi. Podávám tímto rezignaci na pozici velitele lodi USS YORKTOWN.

praporčík ALF, velitel USS Yorktown
Resignace byla s lítostí přijata.
Rada děkuje praporčíku Alfovi za jeho službu.
zapsal: Lucas Clark dne: 04.04.2008 v 17:57:47

Lucas Clark - dne: 24.03.2008, 14:38:29
  Navrhuji tímto nadporučíka Galeniuse, velícího důstojníka USS Averia, na povýšení do hodnosti komandéra.

Nadporučík si dlouhou dobu příkladně plní své povinnosti jako velící důstojník stejně dobře jako v dobách, kdy byl hlavním takticko-bezpečnostním důstojníkem.
Rada návrh pečlivě zvážila. Po podání posudku bývalým i stávajícím adminem USS Averia bylo jednomyslně rozhodnuto, že nadporučík Galenius se s okamžitou platností povyšuje do hodnosti komandéra.
zapsal: Lucas Clark dne: 30.03.2008 v 11:45:18

Attea - dne: 22.03.2008, 18:45:03
  Vážená Rado,

rády bych požádala o přidělení 15 bodů pro kadety druhého ročníku K'talu Valdyr a Fek'ihra.
Oba dva kadeti svým aktivním přístupem a dovednostmi přispěli vysokou měrou k úspěšnému dokončení mise své lodi.
Dále o přidělení 10 bodů pro kadety druhého ročníku Luckyho a Nifty Comrada.
Tito kadeti během mise uplatnili své znalosti a svou chutí do hry obohatili misi. I díky nim byla mise zdárně ukončena.
Věřím, si kadeti toto ocenění za výborně odvedenou práci zaslouží.

S pozdravem

Lt.Cmdr. Attea
CO USS Catspaw
Schváleno.
zapsal: Lucas Clark dne: 09.04.2008 v 21:30:25

Andrew Crow - dne: 15.03.2008, 19:16:08
  Vážená Rado,
Mám tu jeden návrh, dle mého názoru k oživení hry. Velice se mi zamlouvá myšlenka epizody TNG A Matter of Honor, kde dojde k výměně důstojníků mezi Hvězdnou flotilou a flotilou Klingonské říše. Myslím že něco podobného by se dalo aplikovat i na DF. Přispělo by to k nasbírání zkušeností, navázání nových přátelství, nebo k oživení těch zapomenutých. Důstojníci získají možnost okusit službu na jiné lodi pod jiným velitelem a po čase se opět vrátí zpět na své původní umístění. Budou tak lépe připraveni na případnou budoucí změnu pozice a věřím že by toto pomohlo i do jisté míry lépe se poznat navzájem v naší hráčské komunitě. Samozřejmostí by byla výměna na stávajících postech a také dobrovolné zařazení. Nikoho k ničemu nenutit, jen mít tu možnost poznat jak to chodí jinde. Věřím že tento návrh není nic proti ničemu, nezasahuje nijak do programování hry, je plně v možnostech a případné kompetenci adminů a je jen ku prospěchu. Děkuji za jeho posouzení.

S úctou poručík Andrew Crow FO USS Achilles
Rada návrh zvážila a dospěla k rozhodnutí. Rada projekt výměny důstojníků podporuje. Tímto jsou stanovena pravidla pro takovou výměnu:

1. Výměna je výhradně dobrovolná. Není možné k ní nikoho nutit. V případě, že tak bude zjištěno, viník bude přísně potrestán.

2. K výměnnému programu mezi jednotlivými loděmi může dojít pouze na základě shody důstojníka, který chce do výměnného programu, a vysílajícího velícího důstojníka. Důstojník bude přecházet pouze z příslušného postu na příslušný post (TB na TB, OPS na OPS atd.). Výjimky budou možné výhradně po dohodě obou velících důstojníků. Přijímající velící důstojník musí s výměnou souhlasit. Přijímající velící důstojník nesmí přijmout důstojníka výměnného programu, pokud s tím nesouhlasí jeho kmenový důstojník, který na daném postu je. (Tudíž je třeba i souhlasu důstojníka, na jehož post by měl jiný důstojník z výměnného programu přijít.) Bude-li souhlasit daný důstojník s nabídkou pro výměnný program, pak je preferováno, aby se oba důstojníci pouze vyměnili.

3. Svůj souhlas vyjádří důstojník, který chce do výměnného programu, vysílající velící důstojník a přijímající velící důstojník formou zápisu do lodního deníku (přes počítač). Pokud je post na přijímací lodi obsazený stálým důstojníkem (kmenovým důstojníkem), pak tento musí provést totéž, co jeho velící důstojník. Nedá-li souhlas jeden z nich, nemůže výměnný program být uskutečněn.

4. Délka výměnného programu nesmí být kratší 4 týdnů a nesmí být delší 12 týdnů čistého času. Tedy nezapočítává se cesta, ale pouze čas strávený na lodi.

5. Do výměnného programu nemůže vstoupit velící důstojník, nebo ten, kdo v daném okamžiku velí plavidlu nebo misi. Rovněž může být přihlédnuto k okolnostem mise, které mohou takovému výměnnému programu bránit.

6. Postup při uplatnění výměnného programu:
a) důstojník, který chce do výměnného programu, kontaktuje svého velícího důstojníka a toto společně proberou
b) pakliže oba souhlasí, kontaktuje velící důstojník velitele lodí s tím, že člen jeho posádky chce do výměnného programu
c) velitel lodí je povinen vést seznam důstojníků výměnného programu
d) objeví-li se vhodné místo, velitel lodí toto oznámí všem zúčastněným
e) jsou-li jejich stanoviska kladná, může být uskutečněn výměnný program

7. Velitelé lodí jsou povinni, stejně jako důstojníci ve výměnném programu sledovat čas, po který je daný člen posádky na výměně. Bude-li čas překročenou, mohou být vyvozeny patřičné sankce. Nastanou-li okolnosti, které brání ukončení výměnného programu, pak dotyčný opustí plavidlo při nejbližší možné příležitosti.
zapsal: Lucas Clark dne: 21.03.2008 v 21:58:50

Rada flotily - dne: 10.03.2008, 21:36:09
  Rada flotily vypisuje výběrové řízení na post velitele cvičné lodi USS TICONDEROGA NCC-68245.

Zájemci nechť píší své přihlášky Radě dle pravidel do 21. 3. 2008.
Velitelem byl jmenován podporučík Erwin Schrott.
zapsal: Lucas Clark dne: 04.04.2008 v 18:00:05

Erwin Schrott - dne: 10.03.2008, 20:09:57
  Vážená Rado.

V souvislosti s mým přesunem se na světlo dostala otázka lodi USS Spacerunner. Tato loď původně sloužila jako kyvadlová doprava mezi základnami 132 a 196. Po automatizaci základen však zanikl i účel plavidla jako doprava posádek stanic a mezistupeň k transportu posádek lodí nacházejících se v území dříve označovaném jako "západní sektor". Dopravu na a z lodí nyní výhradně obstarávají runabouty, jejichž domovskou je základna 132.

V souvislosti s tím bych rád podal návrh na začlenění USS Spacerunner do systému osobní dopravy, kde bude mnohem užitečnější. Také navrhuji nahrazení stávajících runaboutů typu Danube rychlejšími stroji. Výkon těchto strojů je dle mého názoru nedostatečný a značně prodlužuje cesty personálu Flotily na jejich umístění.

S úctou,
prap. Erwin Schrott
Rada kauzu pečlivě uvážila a došla k následujícímu řešení:

1. K přepravě osob se budou využívat pouze runabouty, které byly shledány pro tento účel zcela dostačující.

2. USS Spacerunner se bude používat pouze ve výjimečných situacích. Rozhodnutí ohledně využití zůstává plně v rukou Velitele zásobování.

3. USS Kestrel zůstane pouze pro využití SB 132. Jeho využití lze v případě nouze vyjednat mezi Velitelem zásobování a velitelem SB 132(tj.adminem)
zapsal: Deforest dne: 18.03.2008 v 19:20:43

Rada flotily - dne: 27.02.2008, 20:39:58
  Rada flotily vypisuje výběrové řízení na post velitele federální lodi třídy Ambassador-refit (Dominion refit) USS Triton, NCC 39588.

Přihlášky do výběrové řízení nechť zájemci zasílají Radě do 7. 3. 2008.
Na post velitele byl USS Triton byl jednomyslně zvolen nadporučík Saiby.

Rada gratuluje k novému usmítění a přeje mnoho úspěchů!
zapsal: Lucas Clark dne: 10.03.2008 v 21:29:40

Torak - dne: 19.02.2008, 22:26:23
  Na základě rozhodnutí Rady zadávám dokům SD-93 výrobu nové cvičné lodě třídy New Orleans.
Loď ponese jméno USS Kaga a registr NCC-25014.

Současně s tímto vyhlašuji výběrové řízení na post CO nové cvičné lodě. Zájemci nechť se hlásí Radě dle Pravidel.
Poslední možnost přihlásit se do výběrového řízení je středa 27. 2. 2008.
zapsal: Lucas Clark dne: 25.02.2008 v 10:44:48

Výběrové řízení se prodlužuje do 9.3.2008. Následující den bude oznámen vítěz výběrového řízení.
zapsala: Attea dne: 04.03.2008 v 22:25:37

Na post velitele cvičné lodi USS Kaga NCC-25014 byl vybrán praporčík Charlie " Trip ", gratulujeme a přejeme hodně štěstí.
zapsala: Attea dne: 10.03.2008 v 20:16:13

Rada flotily - dne: 06.02.2008, 00:14:38
  Rada vypisuje výběrové řízení na post velitele cvičné lodi USS KITTY HAWK NCC-75767. Zájemci nechť píši Radě dle pravidel. Uzavření přihlášek pro toto výběrové řízení je 16. 2. 2008. Rada se rozhodla jmenovat velitelem USS Kitty Hawk praporčíka Erwina Schrotta. Věříme, že si na novém postu povede stejně dobře jako na těch předchozích a přejeme "Jasné obzory".

zapsal: Torak dne: 19.02.2008 v 21:45:13

velitel lodí - dne: 03.02.2008, 16:34:51
  V souladu s pravdily je Radě předložen návrh na povýšení následujích důstojníků 23. flotily:

nadporučík Moulin na komandéra
nadporučík John K. Dragon na komandéra
nadporučík Balok na komandéra
nadporučík Johny Walker na komandéra

Všichni výše uvedení důstojníci mají dobrozdání od svých velících důstojníků, stejně jako od příslušných adminů.
Rada je potěšena, že jmenovaní důstojníci si řádně plní své povinnosti, jsou aktivní, vždy přiloží ruku k dílu.

Rada návrh zvážila a odsouhlasila.
Všichni jmenovaní důstojníci jsou s okamžitou platností povýšeni!
Gratulujeme!
zapsal: Lucas Clark dne: 05.02.2008 v 14:20:34

posádka USS Kitty Hawk - dne: 21.01.2008, 16:45:01
  Vážená Rado flotily,

tímto bych chtěl za celou posádku USS Kitty Hawk NCC-75767 přednést oficiální stížnost na jejího velitele – komandéra Martina. Na Kitty Hawku nepůsobím moc dlouho, ale po přečtení historie interní komunikace musím konstatovat, že na lodi panuje chaos a nedisciplinovanost. Bohužel, první důstojník Lexus, který podle mne dokáže komandéra Martina bravurně zastoupit, uvízl kvůli neaktivitě admina společně se dvěma členy posádky na výsadku. Díky tomu, že loď nemá druhého důstojníka, je momentálně bez velení.
Zprvu jsem si myslel, že komandér má jen chvilkový, dočasný výpadek a vše bude později zase v pořádku. Bohužel po rozhovoru s posádkou jsem přesvědčen, že tomu tak není a zřejmě nikdy nebude. Komandér Martin již minimálně rok neplní své povinnosti velitele lodi dostatečně. Jako kapitán by měl jít novým kadetům příkladem a učit je chování důstojníka Hvězdné flotily, disciplíně a zvyšovat jejich kvalifikaci. To se nestalo… naopak vydává matoucí rozkazy (při rozkazu totální karantény kolem ošetřovny nás poslal na zdravotní prohlídku). Dle mého názoru komandér Martin již hraje tuto hru jen z povinnosti. Nijak nechci snižovat jeho kvality, které byly bezesporu na velice vysoké úrovni, ale poslední rok zřejmě vypršel jeho elán a chuť hrát.
Posádka je velice rozčílená, nervózní a ráda by s touto situací něco dělala. Proto navrhuji jménem níže podepsaných členů posádky odvolání komandéra Martina z funkce velitele USS Kitty Hawk NCC-7576. Děkuji za důkladné projednání a prošetření celého případu.
P.S.: Rád bych ještě dodal, že náš admin je poslední dobou také poměrně neaktivní. Téže děkuji za prošetření.

S pozdravem kadet 2. ročníku L'qor, puqloD Q'jtlh.Pod tuto stížnost se podepisují:
Lexus
Ondřej Štěpánek
Dr.Lizard
L'qor, puqloD Q'jtlh
Frederick Anderson
John Frederic Askey
Vyjádření admina k dané kauze:

Vážená Rado,

souhlasím s odvoláním komandéra Martina z velící funkce cvičné lodi USS Kitty Hawk NCC-75767 z důvodu neschopnosti vychovávat kadety pro budoucí službu v řadách Hvězdné flotily.

Jeho laxní přístup při vedení "výcviku" kadetu, stejně jako práce s informacemi, včetně rozkazů není odpovídající důstojníka Hvězdné flotily.
Svým vystupováním, ať už jde o komunikaci s ostatními členy posádky, s důstojníky Hvězdné flotily ostatních plavidel či základen či s nadřízeným dává špatný příklad svěřeným kadetům ( vše je možno doložit texty z Interní komunikace či Subprostorové komunikace ), Bohužel komandér Martin rovněž nemá dostatečné vlastnosti k výchově kadetů, poslední dva příklady za všechny:

1) Na lodi došlo k vystřelení warp jádra, komandér Martin nejen, že za toto ohrožení lodi nikoho nepotrestal, ale ani celou záležitost neprošetřil

2) Výsadku určil, aby si připravil výbavu, při opravněném dotazu jednoho z kadetů, jak se má připravit, odpověděl následovně :"Přípravu výsadku vám hned řeknu jakmile mi pošlou záznamy a budu mít hlášení z operační konzole o stavu."

Neméně závažným faktem také je, že komandér záměrně uvádí nepravdivé informace (bráním se použít slovo lež ). Konkrétně se jedná o vyjádření v subprostorové komunikaci :

"Jenže vyrazit včas nikdo neřekl kdy, když sem měl tři lidi na palubě tak pro jistotu jsem se ptal admina a ten mi řekl ať počkám s adiemusem jsme komunikovali a vyjadření "možná když budem chtít" to mě od kapitána nezajímá já chci fakta a ne abych si všecko musel domejšlet podle sebe stejně jedinej kdo to zas odnesl jsem já."

Jako admin jsem nikde nezaznamenal tento typ dotazu na sečkání, o to více jsem pak nenašal toto své vyjádření.
Komunikace s USS Adiemus probíhala zcela jinak a informace, které zde komandér Martin uvádí se nevyskytly ani v jednom ze dvou rozhovorů mezi komandérem Martinem na straně USS Kitty Hawk a kapitánem Weston na straně USS Adiemus.

Zároveň doporučuji, aby komandéru Martinovi nebylo v budoucnu svěřeno jakékoliv velení.

S úctou

admin USS Kitty Hawk NCC-75767
zapsal: Lucas Clark dne: 25.01.2008 v 11:45:48

Rada se po dlouhém rozmýšlení rozhodla odvolat cmdr. Martina z pozice CO USS Kitty Hawk. Hlavním důvodem je výrazná shoda ve výpovědích stěžovatelů a admina dané lodi. Otázku jakéhokoliv dalšího velitelského umístění komandéra ponecháváme plně v kompetenci Rady, která se obsazením takového postu bude zabývat.
zapsal: Torak dne: 05.02.2008 v 23:12:28

Cmdr. Dr.Soong - dne: 14.01.2008, 19:05:24
  Vážená Rado!
Podávám tímto návrh na udělení vyznamenání Starfleet Award I. stupně pro prvního důstojníka mému současnému FO nadporučíku Johnu K. Dragonovi.

Dále podávám návrh na udělení vyznamenání Starfleet Award I. stupně pro T/B důstojníka mému současnému T/B praporčíku Neelixxovi. Tento návrh je schválen FO USS Reef J.K.Dragonem.

Cmd Dr.Soong, CO USS Reef
Velitel lodí v souladu s pravidly určil příslušné velící důstojníky, kteří návrh projednali. Jejich stanovisko bylo rovněž kladné. Žádosti se plně vyhovuje.

Druhá část návrhu je zcela v kompetenci velitele plavidla a prvního důstojníka. Pokud se oba shodli, nechť tak zanesou do lodního deníku přes počítač.
zapsal: Lucas Clark dne: 14.01.2008 v 19:09:06

Revan, Schrott, Cavit, Worf - dne: 01.01.2008, 22:29:53
  Vážená rado, rádi bychom předložili ke schválení několik našich malých návrhu na zlepšení kvality hry v kolonie DarkFort.
1. Rádi bychom navrhli vybudování soustavy stanic na těchto pozicích: (Muscae IV, v sektoru [141,572],Zavalie, Myrhan, Myrnos, Nová Země, Chronos a další dle uvážení a potřeb nové flotily) a vybodování zásobovací flotily případně doplnění stávající, na které by mohli složit kadeti 3. a 4. ročníku a veleli by důstojníci s hodností podporučík až poručík.
2. Stránky akademie, která by byla přímo na nějaké planetě případně na základně 132, čímž by se zvýšil dle našeho názoru počet aktivních hráčů ve hře. Na akademie by byli přiřazeni kadeti 1. ročníku po dobu 14 dní až 2 měsíců než by nastoupili na cvičné mise na lodi, případně dosáhly 2. ročníku. (Tím by bylo dle našeho názoru možné seznámit kadety se stylem hry v kolonie DF před vstupem na cvičnou loď a ohrožením mise neznalosti nových kadetů)
3. Zavedení přijímacího testu do akademie. Test by se skládal z několika základních otázek o ST a všeobecných pravidlech Federace (názory Federace, členové Federace, charta Federace )
4. Změnu kreditního systému a to následovnou zvýšení počtu týdenních otázek (dle úvahy 8 až 10 najednou nebo 4-5 každý tah) tím docílíme částečného zrychlení hry.(maximální bodový zisk za tah by se tím zvýšil z 6 na 10 bodu)
5. Vybudování stránek s loděmi, které jsou řízeny NPC postavami a samozřejmě i stránku se jmény NPC kapitánu a postav ovládané adminy a hráči.
6. Umožnění hráčům vytvoření svých NPC postav a přidáním do jejich týmu (myslíme, že to ulehčí práci jak adminům tak zástupu dané pozice na lodi.) Dle uvážení do 10 jmen a záznamů, které by mohl dotyčný hráč upravovat a zpravovat dle svého uvážení.
7. Navrhli změnu systému voleb, ve kterých v poslední několika volbách hlasuje pouze necelá jedna třetina ne-li méně hráčů. Na systém větší informovanosti, kdy by byl hráč při prvním přihlášení ve volebním týdnu přesměrován rovnou k zmíněným volbám. (To nenavrhujeme bez ohledu na výsledek poručíka Revana ve volbách ať byl jakýkoliv)
8. Změnu pravidla 3 krát a dost na dané pozici na změnu: 3 krát a dost na všech pozicích po dobu 1. funkčního období rady.
9. Vypracovaní velitelského testu jak pro povýšení velitele cvičných a lodí 23. Flotily do hodnosti nadporučíka (komandéra) tak pro zjištění schopnosti velet dle vzoru epizody TNG Thine Own Self. (Tento test by si mohl udělat jakýkoliv důstojník s hodnosti podporučík a výše se zájmen o post FO či CO a byl by, podmínko pro udělení těchto pozic v budoucnu)
10. Zviditelnění kolonie na internetu a tím zvýšení i počtu hráčů a možná i kvality hry. (požádat o možnost reklamy na ST stránkách případně i některých jiných)

Toto jsou naše návrhy na zlepšení již tak kvalitní hry na DF. Přáli bychom si, aby na každý návrh bylo pohlíženo samostatně a nezaujatě.
S úctou poručík Revan USS Pegasus
praporčík Erwin Schrott USS Budapest
kadet 4. ročníku Cavit USS Pegasus
kadet 4. ročníku Worf USS Pegasus
Ačkoliv mnoho z věcí nenáleží do kompetencí Rady, rozhodla se Rada tuto záležitost projedat i s adminy. Výsledek je následující:

(Omluvte strohá vyjádření, neboť plné vyjádření by zabralo mnoho místa. Autoři se obrátit pro plné vyjádření na Lucase Clarka.)

1. Bude zřízena nová základna u Muscae IV., kde se stane další obranným prvkem. Na druhé straně straně (horní pravý kvadrant) bude využívano služeb Xerkosianské základy, jíž má Federace k dispozici.

2. Zamítnuto. Konzultováno i s některými veliteli cv. lodí. Toto je práce velitelů cv. lodí a AHF by opět byla jen další cvičnou lodí pro nováčky ve hře. Také by tento úkon musel být doprovozen nejen změnou pravidel (to je to nejmenší), ale také programovým zásahem.

3. Zamítnuto. Hru má právo hrát každý. A je na velitelích cv. lodí, aby případné neznalce zasvětili. Od to tu jsou.

4. Zamítnuto. Otázky zůstanou (není sranda je vymýšlet, když uvážíte, že DF je tu skoro 5 let). A pokud jde o rychlost hry, tak Radu mrzí, že málokdy řeší návrh velícího důstojníka na přidělení bodů za aktivitu, nápady apod. Tím se také dá hra urychlit, leč velící důstojníci málokdy navrhují.

5. Ano, na tomto se pracuje a můžeme toto slíbit v reálném horizontu. Určitě to bude. :-)

6. Velice rádi bychom, ale opět zásah do programování. Zatím můžeme jen hráčům poradit, aby NPC postavy vytvářeli prostým psaním - příkladem jako první řádek napsat, za koho to je. Funguje to již na více lodí. Jakmile bude programový zásah možný, bude vytvořena i tato možnost.

7. Bude již při příštím hlasování. Odkaz při přihlášení na volby a do budoucna se počítá s povinnou účastí u voleb (ne však povinností volit).

8. Zamítnuto. Ačkoliv se to zdá být jakkoliv dobré, nevidíme k tomu jeden jediný důvod. (A to jsme Rada kompletně nová.)

9. Bude zavedeno, ale ne jako povinné. Bude uskečňováno soustředění, do kterého se budou moci důstojníci přihlásit. Pokud velitelskými zkouškami projdou, budou při výběru na post velícího důstojníka upřednostněni.

10. K 5. výročí DF jsou (dle autora příprav) připraveny velké propagační akce. Jednu z upoutávek už můžete vidět na indexu DF. :-)
zapsal: Lucas Clark dne: 05.02.2008 v 14:36:18

Torak - dne: 01.01.2008, 21:02:28
  Vážená Rado!
Podávám návrh na udělení vyznamenání Starfleet Award II. stupně mému již bývalému FO praporčíkovi Erwinu Schrottovi.
Nadpor. Torak, CO USS Budapest
Návrh schválen.
zapsal: Deforest dne: 10.01.2008 v 18:46:05

Torak - dne: 01.01.2008, 16:58:02
  Mám drobnou připomínku k zadávání misí cvičným lodím. Vím, že vlastní tvorba mise je v podstatě v rukou admina, ale bylo by dobré, kdyby Rada mohla tlumočit adminům tento názor (nejen můj).
Nedomnívám se, že je zrovna moudré v rámci výcviku pověřovat cvičné lodě a jejich posádky misemi, kde budou podléhat velení někoho ze Sekce 31. Tato organzace je dost problematická už jen pro regulérní posádky lodí Flotily, natož pro kadety. Sama organizace je v podstatě taková pololegální a takřka neznámá. Jejím oborem činnosti jsou spíše strukturované akce jednotlivých agentů s co nejmenší mírou zasvěcení lidí mimo vlastní strukturu organizace. Navíc, je-li to spojeno ještě s akcí vysloveně ilegální, jeví se mi to jako nevýchovné ve směru ke kadetům. Cvičná loď má připravit kadety na službu ve Flotile v rámci jejích směrnic a nařízení a v mezích federálních zákonů. Rád bych, kdyby si tuto skutečnost adminé uvědomili při plánování dalších misí pro cvičné lodě.
Děkuji za pochopení
nadporučík Torak, CO USS BUDAPEST
Podaný návrh (připomínka) nespadá do kompetence Rady. Věc byla přetlumočena adminům.
zapsal: Lucas Clark dne: 02.02.2008 v 23:36:57